Naziv
Seminar iz njemačke književnosti 18. st. B
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
79917
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Uz znanja o povijesti njemačke književnosti te o bitnim fenomenima njemačke i europske društvene i kulturne povijesti 18. st., u ovom seminaru studenti trebaju analizirati književne tekstove u kontekstu njihova nastanka i djelovanja (društveni, estetski, kulturni, medijski, biografski aspekti), pisati seminarski rad i držati usmene referate.
Sadržaj
 1. Odabrani lirski tekstovi ranoprosvjetiteljskih autora (Brockes, Haller itd.)
 2. Odabrani lirski tekstovi ranoprosvjetiteljskih autora (anakreontika)
 3. Odabrani lirski tekstovi prosvjetiteljstva: Klopstock
 4. Odabrani lirski tekstovi ranoga Goethea
 5. Lessing: Nathan der Weise: dramatisches Gedicht
 6. Lessing: Nathan der Weise: Toleranzdrama
 7. J. W. Goethe: Die Leiden des jungen Werther, Prosa-Kontexte
 8. J. W. Goethe: Die Leiden des jungen Werther, Sturm und Drang-Poetik
 9. Weimarer Klassik
 10. J. W. Goethe: Iphigenie auf Tauris als klassizistisches Drama
 11. J. W. Goethe: Iphigenie auf Tauris in seiner Epoche
 12. F. Schiller: Maria Stuart als historisches Drama
 13. F. Schiller: Maria Stuart und Schillers Poetik
 14. Abgabe der Seminararbeiten
 15. Schlussdiskussion

Ishodi učenja
 1. Prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovnu kritičku aparaturu znanosti o književnosti - osnovne književno-kritičke pojmove u analizi književnoga djela iz epohe prosvjetiteljstva
 2. Nabrojiti, razlikovati i definirati književne rodove, vrste i žanrove, metričke i versifikacijske obrasce te stilske figure na njemačkom jeziku u 18. stoljeću
 3. Izraziti specifičnosti književnopovijesnih razdoblja u 18. stoljeću
 4. Odrediti društveno-povijesne srodnosti i razlike u razvoju pojedinih književnosti njemačkoga govornog područja.
 5. Primijeniti književnokritičku aparaturu i temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela
 6. Samostalno održati referat na zadanu temu iz povijesti književnosti 18. stoljeća na njemačkome govornom području
 7. Napisati seminarski rad iz povijesti književnosti 18. stoljeća na njemačkome govornom području
Metode podučavanja
Rad na tekstu, diskusija, referati, grupni rad, pismene vježbe, seminarski rad.
Metode ocjenjivanja
Usmeni i pismeni zadaci tijekom nastave (referat, seminarski rad i dr.); aktivno sudjelovanje u nastavi, redovito pohađanje nastave. Ispita nema.

Obavezna literatura
 1. Odabrani lirski tekstovi ranog prosvjetiteljstva (Brockes, Haller itd.). Schiller: Maria Stuart.
 2. Odabrani lirski tekstovi Klopstocka i Goethea
 3. G. E. Lessing: Nathan der Weise
 4. J. W. Goethe: Die Leiden des jungen Werther
 5. J. W. Goethe: Iphigenie auf Tauris
 6. F. Schiller: Maria Stuart.
Dopunska literatura
 1. Viktor Žmegač (Hg.): Geschichte der deutschen Literatur vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, 3 Bde, Königstein/Ts. 1979 u.ö.
 2. Matthias Luserke: Sturm und Drang. Autoren - Texte - Themen, Stuttgart 1997 (RUB 17602)
 3. Dieter Borchmeyer: Weimarer Klassik, Kronberg/Ts.1980 u.ö
 4. Gerhard Schulz: Geschichte der deutschen Literatur. Bd. VII, Teil 1-2, München 1983, 1989

Izborni predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar