Naziv
Seminar iz njemačke književnosti 19. st. B
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
80894
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Studenti proširuju i produblju znanja o razvoju književnih vrsta u 19. stoljeća. o povijesnim fenomenima njemačkog društvenog i kulturnog razvoja u 19. stoljeću. Studenti moraju savladati književno-znanstvenu analizu odabranih tekstova, opisivanje književnih tekstova u njihovom društvenom i recepcijskom kontekstu.
Sadržaj
 1. Odabrani lirski tekstovi romantizma (Novalis, Eichendorff)
 2. H. v. Kleist: "Marquise von O."
 3. H. v. Kleist: "Marquise von O."
 4. E. T. A. Hoffmann: "Der Sandmann"
 5. E. T. A. Hoffmann: "Der Sandmann"
 6. Odabrani lirski tekstovi Heinricha Heinea
 7. H. von Kleist: Der zerbrochene Krug
 8. H. von Kleist: Der zerbrochene Krug
 9. Realistička proza njemačkoga govornog izraza
 10. Gottfried Keller: Romeo und Julia auf dem Dorfe
 11. Gottfried Keller: Romeo und Julia auf dem Dorfe
 12. Theodor Fontane: "Effi Briest"
 13. Theodor Fontane: "Effi Briest"
 14. Predaja seminarskih radova
 15. Komentari i zaključak

Ishodi učenja
 1. Opisati posebnosti razvoja književnih rodova u 19. stoljeću u književnosti njemačkoga govornog izraza
 2. Izraziti stav prema pitanjima književnog vrednovanja tekstova.
 3. Prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovnu kritičku aparaturu znanosti o književnosti - osnovne književno-kritičke pojmove u analizi književnoga djela.
 4. Izraziti specifičnosti književnopovijesnih razdoblja od 19. stoljeća, kao i društveno-povijesnih srodnosti i razlika u razvoju pojedinih književnosti njemačkoga govornog područja.
 5. Izdvojiti i analizirati relevantne obrasce književno-povijesnih razdoblja i individualnih književnih djela iz njemačkoga govornog područja
 6. Napisati odgovarajući seminarski rad
Metode podučavanja
zajednička analiza zadanih tekstova, diskusija, držanje referata (pojedinačni i grupni rad), pismene vježbe kao priprema za pisanje seminarskog rada
Metode ocjenjivanja
redovito pohađanje nastave, održavanje jednog usmenog referata, pisanje seminarskog rada

Obavezna literatura
 1. Heinrich von Kleist: Die Marquise von O...
 2. E. T. A. Hoffmann: Sandmann
 3. Novalis: izbor iz lirike
 4. Joseph von Eichendorff: izbor iz lirike
 5. Heinrich Heine: izbor iz lirike
 6. Heinrich von Kleist: Der zerbrochene Krug
 7. Gottfried Keller: Romeo und Julia auf dem Dorfe
 8. Theodor Fontane: Effi Briest
Dopunska literatura
 1. Viktor Žmegač (Ur.): Geschichte der deutschen Literatur vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, sv. I. drugi dio & sv. II, prvi dio, Frankfurt a. M. 1979 i dr.
 2. Viktor Žmegač/Zdenko Škreb/Ljerka Sekulić: Kleine Geschichte der deutschen Literatur, Frankfurt a. M. 1981. i dr.
 3. Detlef Kremer (2007): Romantik. Lehrbuch Germanistik. Stuttgart/Weimar: Metzle

Izborni predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar