Naziv
Seminar iz njemačke književnosti 20. st. 2 C
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
103151
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Upoznati književnost njemačkog jezičnog izraza nakon 1945. i ključne fenomene njemačke društvene i kulturne povijesti toga razdoblja, te razviti sljedeća znanja i vještine: analiza i interpretacija književnih tekstova u kontekstu njihova nastanka i djelovanja (estetski, genološki, društveni, kulturni, medijski, biografski aspekti), stručna rasprava o osobnim čitateljskim iskustvima i pitanjima književnoga vrednovanja, usmeno referiranje i pisanje seminarskog rada.
Sadržaj
 1. Das Jahr 1945 und die Literatur
 2. Die Rolle der Kurzgeschichte
 3. W. Borcherts Kurzgeschichten
 4. I. Aichingers Spiegelgeschichte
 5. Max Frisch als Dramatiker
 6. M. Frischs Andorra
 7. E. Jandl und Konkrete Poesie
 8. Wiener Gruppe
 9. DDR-Literatur und Heiner Müller
 10. H. Müllers Hamletmaschine
 11. Martin Walsers Prosa
 12. Martin Walser: Ein fliehendes Pferd
 13. E. Jelinek und Frauenliteratur
 14. E. Jelinek: Die Liebhaberinnen
 15. Gegenwartsliteratur

Ishodi učenja
 1. Prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovnu kritičku aparaturu znanosti o književnosti - osnovne književno-kritičke pojmove u analizi književnoga djela
 2. Nabrojiti, razlikovati i definirati književne rodove i vrste, metričke oblike te stilske figure na njemačkom jeziku
 3. Izraziti specifičnosti književnopovijesnih razdoblja od 19. stoljeća nadalje, kao i društveno-povijesnih srodnosti i razlika u razvoju pojedinih književnosti njemačkoga govornog područja
 4. Nabrojiti najvažnije autore i djela njemačke književnosti i pridružiti ih odgovarajućim stilskim formacijama i književno-povijesnim razdobljima
Metode podučavanja
inicijalno izlaganje, referati polaznika, vođena diskusija.
Metode ocjenjivanja
Studenti su dužni redovito pohađati seminar, redovito čitati prema rasporedu rada i sudjelovati u raspravi, pripremiti jedno usmeno izlaganje te predati pismeni rad. Svi navedeni elementi seminarske aktivnosti ulaze u završnu ocjenu.

Obavezna literatura
 1. W. Borchert: Kurgeschichten
 2. I. Aichinger: Spiegelgeschichte
 3. M. Frisch: Andorra
 4. E. Jandl: Laut und Luise
 5. G. Rühm: Wiener Gruppe
 6. H. Müller: Hamletmaschine
 7. M. Walser: Ein fliehendes Pferd
 8. E. Jelinek: Die Liebhaberinnen
 9. Auswahl aus Gegenwartsliteratur
Dopunska literatura
 1. Bernhard Asmuth: Aspekte der Lyrik. Mit einer Einführung in die Verslehre. 7. Auflage. Opladen 1984. - Jochen Vogt: Aspekte erzählender Prosa. Eine Einführung in Erzähltechnik und Romantheorie. 9. Auflage. Paderborn 2004. - Bernhard Asmuth: Einführung in die Dramenanalyse. 6. Auflage. Stuttgart 2004.

Izborni predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar