Naziv
Dentalna antropologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
125368
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj kolegija: Dentalna antropologija omogućuje studij svojstava čovjeka temeljem značajki zubala i čeljusti. S obzirom na svoja svojstva, zubna tkiva odolijevaju procesima propadanja tijekom dužeg vremenskog perioda, te pomažu u epidemiološkim, genetičkim, forenzičkim, arheološkim, paleontološkim, primatološkim i drugim istraživanjima. Brojna istraživanja evolucijskih trendova u razvoju primata bila bi bitno siromašnija bez uvida u stanje i varijabilnost zuba i čeljusti.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Dentalna antropologija temelji se na spoznajama iz različitih područja medicine, anatomije, fiziologije, arheologije i sociologije koje se odnose na biološke i socio-kulturološke aspekte kraniofacijalnog sustava. S obzirom na ontogenetsko trajanje razvoja, zub je prikladan i za modele istraživanja utjecaja okoliša na rast i razvoj čovjeka, odnosno procjene međuovisnosti naslijeđenih i stečenih svojstava.

Sadržaj kolegija: Kolegij će sadržavati sljedeće nastavne jedinice koje će obuhvaćati različit broj sati ovisno o zahtjevanosti tematike i interesa studenata: anatomija i fiziologija kraniofacijalnog sustava i zuba, rast i razvoj lica, evolucija zuba i čeljusti, genetika i forenzika, komparativna odontometrija, socio-kulturološki aspekti žvačnog sustava, varijabilnost i utjecaj okoliša.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij
 2. Osnovni podaci o zubalu čovjeka. Načini obilježavanja zubi. Mliječni i trajni zubi. Denticija.
 3. Otiskivanje zubnih lukova. Izrada sadrenih modela vlastitih zuba.
 4. Morfologija zuba i histološka građa zubnih tkiva.
 5. Anatomija i fiziologija kraniofacijalnog sustava I
 6. Anatomija i fiziologija kraniofacijalnog sustava II
 7. Kraniofacijalni rast i razvoj
 8. Kolokvij
 9. Mliječna denticija. Zlostavljanje i dentalno zanemarivanje djece.
 10. Procjena kronološke dobi pomoću dentalne dobi. Vježbe na RTG snimkama.
 11. Zubi i čeljusti kod različitih hominida. Evolucija zuba i fosilni dokazi. Odontometrijska varijabilnost i trendovi. Seminari.
 12. Antropometrijska obilježja lica i čeljusti. Spolni dimorfizam i veličina zubi. Utjecaj okoliša na biološku varijabilnost. Fluktuirajuća asimetrija zuba i kraniofacijalnog sustava.
 13. Sociološki i umjetnički aspekti žvačnog sustava u različitim kulturama i populacijskim skupinama. Seminari.
 14. Forenzična dentalna antropologija. DNA analize zuba. Seminari.
 15. Virtualna dentalna antropologija. 3D kraniofacijalne analize.

Ishodi učenja
 1. Prepoznati, imenovati i opisati temeljna obilježja zubala čovjeka
 2. Identificirati i pojasniti razliku između mliječnih i trajnih zubi
 3. Prepoznati i objasniti anatomsku građu kraniofacijalnog sustava i opisati kosti i ostale anatomske strukture lica
 4. Razumjeti praktičnu primjenu procijene kronološke dobi pomoću dentalne dobi
 5. Definirati i moći opisati morfologiju zuba te histološku građu zubnih tkiva
 6. Prepoznati i objasniti primjenjivost dentalne antropologije u različitim društvenim i biološkim kontekstima
 7. Analizirati i objasniti evoluciju zuba, te razlike u razvoju zubi i čeljusti kod različitih hominida
 8. Objasniti antropometrijska obilježja lica i čeljusti, spolni dimorfizam i veličinu zubi, te razliku između anomalija i bioloških varijacija
 9. Prepoznati i analizirati vezu između utjecaja okoliša i biološke varijabilnosti
 10. Navesti i objasniti rad različitih naprednih tehnika 3D dijagnostike glave i objasniti korištenje anatomskih koštanih preparata
 11. Koristiti nekoliko sistema označavanja zuba
 12. Razumjeti i moći objasniti javnozdravstveni značaj najučestalijih bolesti usne šupljine
 13. Analizirati veze između DNA analize zuba i forenzične dentalne antropologije
 14. Izložiti sociološki aspekt žvačnog sustava u različitim kulturama i populacijskim skupinama
Metode podučavanja
U sklopu kolegija „Dentalna antropologija” detaljno će biti prikazane metode i dosadašnje spoznaje kroz sustav predavanja i analiza znanstvenih publikacija. Praktični dio nastave obuhvatiti će uzimanje vlastitih otisaka zuba, upravljanje naprednim tehnikama 3D dijagnostike glave i korištenje anatomskih koštanih preparata.
Metode ocjenjivanja
Način polaganja ispita: Pismeni/usmeni ispit – ovisno o broju studenata

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Tijekom semestra, studenti će dobiti najavljeni kolokvij koji će ulaziti u konačnu ocjenu studenta, i koji će dati prikaz nastavniku i studentu o razumijevanju obrađene materije i osnovnih cjelina kolegija.

Obavezna literatura
 1. Lauc, T., Čuković-Bagić, I. i sur. Lice, čeljust, zubi: Dentalna i kraniofacijalna antropologija, Školska knjiga, Zagreb, 2018 (u tisku)
 2. Kallay J.: Dentalna antropologija. Izdavački zavod Jugoslavenske akademije, Zagreb, 1974.
 3. Hillson, S.: Dental Anthropology, Cambridge University Press, New York, 1996.
Dopunska literatura
 1. Kieser, J.A.: Human Adult Odontometrics, Cambridge University Press, New York, 1990.
 2. Scott, G.R., Ch.G. Turner: The Anthropology of Modern Human Teeth: Dental Morphology and Its Variation in Recent Human Populations, Cambridge University Press, New York, 1997.
 3. Znanstveni radovi citirani tijekom predavanja
 4. Materijali s interneta

Izborni predmet na studijima
 1. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar