Naziv
Seminar za izradu završnog rada
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
1
Šifra
170377
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
30

Cilj
Cilj je kolegija upoznati studente s osnovnim načelima i metodologijom znanstvenoistraživačkog rada u području didaktike njemačkog jezika koje mogu primijeniti u izradi završnog rada.
Sadržaj
 1. Osnovne upute za pisanje diplomskog rada na Odsjeku za germanistiku FF (dijelovi diplomskog rada, etička pitanja u istraživanju)
 2. Istraživanje njemačkoga kao inoga jezika: povijesni pregled, teme
 3. Osnovne metode znanstvenih istraživanja (kvalitativni tip, kvantitativni tip, akcijski tip)
 4. Istraživački proces: istraživačke odluke, nacrt istraživanja, triangulacija
 5. Literatura – odabir, izvori, sažimanje i citiranje
 6. Hrvatski jezik – jezična pismenost u znanstvenom radu
 7. Načini prikupljanja i obrade podataka (testiranje, upitnik, introspekcija, promatranje, analiza korpusa, eksperiment, jezična biografija, analiza udžbenika)
 8. Analiza i interpretacija podataka
 9. Formatiranje teksta
 10. Refleksija istraživanja (vlastitoga i drugih)
 11. /
 12. /
 13. /
 14. /
 15. /

Ishodi učenja
 1. opisati osnovna obilježja glotodidaktičkoga završnog rada
 2. objasniti razlike između različitih metoda znanstvenih istraživanja
 3. formulirati istraživačke odluke
 4. izložiti nacrt istraživanja (svojega i tuđih)
 5. kritički odabrati literaturu za istraživanje
 6. primijeniti pravila jezične pismenosti u znanstvenom radu
 7. analizirati i interpretirati dobivene podatke
 8. formatirati tekst
 9. kritički prosuditi istraživanje (vlastito i tuđe)
Metode podučavanja
Izlaganja, rasprave, samostalni i grupni zadatci.
Metode ocjenjivanja
Ocjena se zaključuje na temelju kvalitete studentova usmenoga izlaganja, rezultata samostalnih i grupnih zadataka i ukupnoga zalaganja na kolegiju.

Obavezna literatura
 1. Caspari, Daniela; Klippel, Friederike; Legutke, Michael K.; Schramm, Karen (Hrsg.) (2016): Forschungsmethoden in der Fremdsprachendidaktik. Ein Handbuch. Tübingen: Narr Francke Attempto.
 2. Bach, Gerhard &Viebrock, Britta (2012): Was ist erlaubt? Ethik in der Fremdsprachenforschung. Doff, Sabine (Hg.): Fremdsprachenunterricht empirisch erforschen. Grundlagen – Methoden –Anwendung. Tübingen: Narr (Narr-Studienbücher), 17–33.
 3. Upute za pisanje diplomskog rada (Odsječke i fakultetske mrežne stranice, npr. http://www.ffzg.unizg.hr/german/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=1474&Itemid=211#pismeniRadovi)
 4. Duden (2006) Wie verfasst man wissenschaftliche Arbeiten?: Ein Leitfaden für das Studium und die Promotion Taschenbuch. Mannheim u.a.: Dudenverlag.
 5. Medved Krajnović, Marta (2010): Od jednojezičnosti do višejezičnosti: uvod u istraživanja procesa ovladavanja inim jezikom. Zagreb: Leykam international.
Dopunska literatura
 1. Settinieri, Julia u.a. (Hg.) (2014): Empirische Formschungsmethoden für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Eine Einführung. Paderborn: Ferdinand Schöningh.
 2. Pravopisi, gramatike i rječnici standardnoga hrvatskoga i njemačkoga jezika
 3. Odabrani diplomski radovi
 4. Članci iz časopisa (Deutsch als Fremdsprache, Info Deutsch, Fremdsprachen Lehren und Lernen, Zeitschrift für Fremdsprachenforschung, Praxis des neusprachlichen Unterrichts itd.)

Obavezan predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij