Naziv
Sintaksa
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
51689
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Cilj je kolegija studente upoznati s temeljnim teorijskim okvirima i modelima sintaktičkoga opisa. Poseban je naglasak unutar kolegija na funkcionalnim pristupima sintaksi koji se stavljaju u odnos spram formalnih pristupa.
Sadržaj
 1. Uvod u sintaksu
 2. Vrste riječi i rečenica
 3. Temeljna obilježja 0visnosnih pristupa i pristupa prema sastavnicama
 4. Uvod u strukturu neposrednih sastavnica
 5. Od strukturalizma do funkcionalizma
 6. Uvod u ovisnosnu sintaksu i Tesniereovu sintaksu
 7. Tesniereova sintaksa
 8. kolokvij 1
 9. Uvod u Martinetov funkcionalizam
 10. Argumentna struktura i semantičke uloge
 11. Gramatika uloga i referenci
 12. Obavijesna struktura rečenice
 13. Tranzitivnost
 14. Konstrukcijska gramatika
 15. kolokvij 2

Ishodi učenja
 1. Nabrojiti temeljne pojmove discipline.
 2. stručno argumentirati usmeno i pismeno u raspravama o temeljnim jezičnim pitanjima
 3. Obrazložiti razliku između funkcionalnih i formalnih pristupa sintaksi.
 4. obrazložiti temeljna načela sintaktičkoga opisa svojstvena funkcionalnim i formalnim pristupima.
 5. Analizirati jezičnu građu temeljem jedne od metoda sintaktičkoga opisa
 6. prikupljati i klasificirati jezičnu građu za potrebe izrade gramatika, rječnika, leksikona
 7. Stručno argumentirati u raspravama o pitanjima sintaktičkoga opisa.
 8. obrazložiti sličnosti i razlike među tradicionalnim i suvremenim funkcionalnim pristupima
 9. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
 10. argumentirano procijeniti stručnu literaturu na hrvatskom i engleskom jeziku vezanu uz temeljne lingvističke discipline i pravce
Metode podučavanja
predavanja, praktični rad, diskusija
Metode ocjenjivanja
kolokvij, ispit (pismeni), seminarski rad

Obavezna literatura
 1. R. Van Valin: Introduction to syntax, CUP, 2001
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar