Naziv
Sintaksa češkog jezika
Organizacijska jedinica
Katedra za češki jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
51869
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
60

Cilj
Upoznati studente s osnovnim jezičnim jedinicama na sintaktičkoj razini i s njihovim međusobnim odnosima te s osnovnim pristupima opisu sintaktičke razine u jezikoslovnoj bohemistici.
Sadržaj
 1. Osnovni sintaktički pojmovi: rečenica, iskaz, rečenični član; formalni i semantički odnosi. Višestruki, složeni i višerječni rečenični članovi; subjekt, predikat, objekt.
 2. Priložna oznaka, predikatni proširak, atribut. Ovisnosno stablo; složena rečenica.
 3. Predikat.
 4. Subjekt.
 5. Objekt.
 6. Priložne oznake.
 7. Priložne oznake.
 8. Predikatni proširak. Atribut.
 9. Jednostavni, prošireni, višestruki i složeni rečenični članovi.
 10. Riječi koje nisu rečenični članovi i njihove funkcije.
 11. Zavisnosložene rečenice.
 12. Zavisnosložene rečenice.
 13. Nezavisnosložene rečenice.
 14. Nezavisnosložene rečenice.
 15. Iskaz.

Ishodi učenja
 1. kategorizirati frazeološke i sintaktičke komponente jezičnog iskaza i ilustrirati njihove komunikacijske učinke
 2. povezivati znanja iz različitih lingvističkih disciplina i usporediti češko-hrvatske podudarnosti i različitosti
 3. procijeniti vlastite interese i kompetencije te odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
 4. slijedom relevantnih lingvističkih pristupa opisati i objasniti fonetske, fonološke, morfološke i sintaktičke kategorije u češkom jeziku i usporediti ih i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
Metode podučavanja
Predavanja, seminari.
Metode ocjenjivanja
Testovi tijekom semestra, završni test, završni seminarski rad.

Obavezna literatura
 1. Adam, Robert i sur. 2017. Gramatické rozbory češtiny: výklad a cvičení s řešením. Praha, Karolinum. (poglavlje „Syntax“, str. 97-146).
 2. Grepl, Miroslav i Petr Karlík 1999. Skladba češtiny: cvičení a výklad. Praha: ISV nakladatelství
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar