Naziv
Sintaksa infinitnih glagolskih formi turskog jezika
Organizacijska jedinica
Katedra za turkologiju
ECTS bodovi
7
Šifra
124531
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15
Lektorske vježbe
75
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Proširivanje znanja polaznika o infinitnim glagolskim oblicima, njihovim vrstama, funkcijama, značenjima i upotrebama uz kontrastiranje s njima značenjski bliskim oblicima u hrvatskom jeziku.
Sadržaj
 1. Višestruke preoblike pomoću participa, glagolskih imenica i konverba i njihovi ishodišni modeli uz kontrastivni osvrt na hrvatski jezik (II). Vježbe: tekstovi, konverzacija, pismeno i usmeno prevođenje. Studentsko izlaganje seminara.
 2. Sklapanja dviju i više jednostavnih rečenica u jednu zavisnosnoženu: usporedba sklapanja u zavisnosložene rečenice pomoću finitnih i infinitnih glagolskih oblika uz kontrastivni osvrt na hrvatski jezik (I). Vježbe: tekstovi, konverzacija, pismeno i usmeno prevođenje. Studentsko izlaganje seminara.
 3. Sklapanja dviju i više jednostavnih rečenica u jednu zavisnosloženu: usporedba sklapanja u zavisnosložene rečenice pomoću finitnih i infinitnih glagolskih oblika uz kontrastivni osvrt na hrvatski jezik (II). Vježbe: tekstovi, konverzacija, pismeno i usmeno prevođenje. Studentsko izlaganje seminara.
 4. Pripreme za ispit (tekstovi, konverzacija, prevođenje). Studentsko izlaganje seminara.
 5. Pripreme za ispit (tekstovi, konverzacija, prevođenje), rješavanje probnih testova. Studentsko izlaganje seminara.
 6. Ponavljanje gradiva s preddiplomskog studija o infinitnim glagolskim oblicima u turskome jeziku: vrste infinitnih glagolskih oblika, njihova osnovna značenja, funkcije i upotrebe uz kontrastivni osvrt na hrvatski jezik. Vježbe: tekstovi, konverzacija, pismeno i usmeno prevođenje. Uvođenje u seminarske teme.
 7. Dodatna značenja, funkcije i upotrebe infinitnih glagolskih oblika u turskome jeziku uz kontrastivni osvrt na hrvatski jezik. Vježbe: tekstovi, konverzacija, pismeno i usmeno prevođenje.
 8. Turske glagolske imenice na -mA, -mAk, -DIk i -(y)AcAk u funkciji subjekta uz kontrastivni osvrt na hrvatski jezik. Vježbe: tekstovi, konverzacija, pismeno i usmeno prevođenje.
 9. Turske glagolske imenice na -mA, -mAk, -DIk i -(y)AcAk u funkciji predikata uz kontrastivni osvrt na hrvatski jezik. Vježbe: tekstovi, konverzacija, pismeno i usmeno prevođenje.
 10. Turske glagolske imenice na -mA, -mAk, -DIk i -(y)AcAk u funkciji objekta uz kontrastivni osvrt na hrvatski jezik. Vježbe: tekstovi, konverzacija, pismeno i usmeno prevođenje.
 11. Turske glagolske imenice na -mA, -mAk, -DIk i -(y)AcAk u funkciji adverbijala uz kontrastivni osvrt na hrvatski jezik. Vježbe: tekstovi, konverzacija, pismeno i usmeno prevođenje.
 12. Provjera znanja.
 13. Turske glagolske imenice na -mA, -mAk, -DIk i -(y)AcAk u funkciji atributa uz kontrastivni osvrt na hrvatski jezik (I). Vježbe: tekstovi, konverzacija, pismeno i usmeno prevođenje. Studentsko izlaganje seminara.
 14. Turske glagolske imenice na -mA, -mAk, -DIk i -(y)AcAk u funkciji atributa uz kontrastivni osvrt na hrvatski jezik (II). Vježbe: tekstovi, konverzacija, pismeno i usmeno prevođenje. Studentsko izlaganje seminara.
 15. Višestruke preoblike pomoću participa, glagolskih imenica i konverba i njihovi ishodišni modeli uz kontrastivni osvrt na hrvatski jezik (I). Vježbe: tekstovi, konverzacija, pismeno i usmeno prevođenje. Studentsko izlaganje seminara.

Ishodi učenja
 1. Navesti vrste, objasniti značenja i funkcije te demonstrirati upotrebu turskih infinitnih glagolskih oblika (glagolskih imenica, participa i konverba).
 2. Konstrastirati glagolske imenice, participe i konverbe s njima značenjski i funkcionalno bliskim elementima/strukturama u hrvatskom jeziku s posebnim osvrtom na morfološko-sintaktička obilježja.
 3. Demonstrirati višestruke preoblike finitnih oblika pomoću infinitnih te objasniti njihove ishodišne modele.
 4. Demonstrirati i objasniti sklapanje dviju ili više jednostavnih rečenica u jednu zavisnosloženu te objasniti razlike njihovih sklapanja pomoću finitnih i infinitnih glagolskih oblika.
 5. Samostalno prevoditi složenije tekstove različitih stilova tako da postignu gramatičku, stilsku i komunikacijsku prihvatljivost.
 6. Komunicirati na turskom jeziku o temama različite razine složenosti koristeći se infinitnim glagolskim formama.
Metode podučavanja
Predavanja, jezične vježbe, seminarska izlaganja, lektorske vježbe.
Metode ocjenjivanja
Testovi i provjere znanja tijekom studija; usmena izlaganja; aktivno sudjelovanje u nastavi (čitanju, prevođenju, konverzaciji); završni (pismeni i usmeni) ispit. Napomena: Završna ocjena uključuje i vrednovanje rada i uspjeha studenta tijekom semestra.

Obavezna literatura
 1. Čaušević, E. (1996), Gramatika suvremenoga turskog jezika, Zagreb
 2. Erguvanlı, E. (1984): The Function of Word Order in Turkish Grammar, Los Angeles
 3. Göksel, A. i Kerslake, C. (2005), Turkish: A Compehensive Grammar, New York: Routledge.
 4. Čaušević, E. (2018), Ustroj, sintaksa i semantika infi nitnih glagolskih oblika u turskom jeziku. Turski i hrvatski jezik u usporedbi i kontrastiranju,Zagreb: Ibis grafika
 5. Čaušević, E. i Kerovec, B. (2021), Turski i hrvatski u usporedbi i kontrastiranju: Sintagma i jednostavna rečenica, Zagreb: Ibis grafika
 6. Underhill, R. (1976), Turkish Grammar, Cambridge
 7. Banguoğlu, T. (2004), Türkçenin Grameri, Ankara: TDK
 8. Udžbenici po izboru lektorice / lektora
Dopunska literatura
 1. Kononov, A. N. (1956), Grammatika sovremennogo tureckogo literaturnogo jazyka, Moskva, Leningrad
 2. Kornfilt, J. (2000), Turkish, New York: Routledge.
 3. Jansky, H. (198611), Lehrbuch der türkischen Sprache (überarbeitet u. erweitert von Landmann, A.), Wiesbaden
 4. Swift, L. (1962): A Reference Grammar of Modern Turkish, Bloomington, the Hague
 5. Hengirmen, M. (1995): Türkçe Dilbilgisi, Ankara
 6. Teodosijević, M.(2004): Turski jezik u svakodnevnoj komunikaciji. Beograd
 7. Atabay, N. & Özel, S. & Çam, A. (1981), Türkiye Türkçesinin Sözdizimi, Ankara

Obavezan predmet na studijima
 1. Turkologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar