Naziv
Sintaksa suvremenoga njemačkoga jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
51165
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
identificirati i opisati sintaktičke strukture u njemačkom temeljem tradicionalne gramatike i teorije valentnosti; korištenje odgovarajuće terminologije
Sadržaj
 1. gramatika i gramatičke discipline
 2. sintaksa
 3. definiranje rečenice
 4. temeljne strukture njemačke i hrvatske rečenice u kontrastu
 5. dijelovi rečenice u kontrastu
 6. načelo napetosti
 7. rečenični okvir
 8. rečenični okvir
 9. izokvirivanje
 10. izokvirivanje
 11. gramatika zavisnosti i teorija valentnosti
 12. gramatika zavisnosti i teorija valentnosti
 13. sintaktički model valentnosti
 14. valencijski rečenični modeli u kontrastu
 15. sažetak i komentari

Ishodi učenja
 1. identificirati sintaktičke strukture u standardnom njemačkom jeziku u svjetlu tradicionalne gramatike i teorije valentnosti
 2. upotrijebiti sintaktički ispravne govorene i pismene izraze u skladu s pravilima standardnog njemačkog jezika
 3. samostalno interpretirati strukture valentnosti indipendently interpret the valency structures
 4. obrazložiti i primijeniti osnovnu sintaktičku aparaturu
Metode podučavanja
predavanje, rasprava
Metode ocjenjivanja
obavezna pisana provjera znanja tijekom semestra (kolokviji) , usmeni ispit; studenti koji polože kolokvije oslobođeni su usmenog ispita

Obavezna literatura
 1. Zrinjka Glovacki-Bernardi, Osnove njemačke gramatike, Zagreb, 2. izd. 2002.
 2. Wladimir Admoni, Die Entwicklungstendenzen des deutschen Satzbaus von heute, München, 1973.
Dopunska literatura
 1. Duden: Die Grammatik, 9. Aufl., 2016

Obavezan predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar