Naziv
Sintaksa ukrajinskog jezika I
Organizacijska jedinica
Katedra za ukrajinski jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
51362
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Lektorske vježbe
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Usvajanje sintakse i interpunkcije suvremenoga ukrajinskoga standardnoga jezika; usporedba teorijskih pristupa u ukrajinskoj i hrvatskoj sintaktologiji.
Sadržaj
 1. Predavanje: spoj riječi (sintagme) kao nepredikativna (nominativna) sintaktička jedinica; razlike između sintagme i riječi te sintagme i rečenice; klasifikacija (podjela) sintagma; zavisni (zatvoreni) i nezavisni (otvoreni i zatvoreni) spojevi riječi; spojevi riječi po sastavu (jednostavni, složeni, obvezatno složeni, frazemi). Vježbe: sintaktička analiza različitih vrsta spojeva riječi; izdvajanje spojeva riječi u rečenici; sastavljanje spojeva riječi.
 2. Predavanje: tipovi zavisnih spojeva riječi prema morfološkom izrazu glavne riječi (imenički, pridjevski, glagolski, priložni). Vježbe: sintaktička analiza različitih vrsta spojeva riječi; izdvajanje spojeva riječi u rečenici; sastavljanje spojeva riječi.
 3. Predavanje: vrste gramatičkih veza među sastavnicama spojeva riječi (sročnost, upravljanje, pridruživanje). Vježbe: sintaktička analiza različitih vrsta spojeva riječi; izdvajanje spojeva riječi u rečenici; sastavljanje spojeva riječi.
 4. Predavanje: funkcionalna svojstva (semantika) spojeva riječi / (odredbeni, dopunski, okolnosni). Vježbe: sintaktička analiza različitih vrsta spojeva riječi; izdvajanje spojeva riječi u rečenici; sastavljanje spojeva riječi; sastavljanje spojeva riječi prema zadanim shemama; priprema za pismenu provjeru znanja.
 5. Predavanje: pismena provjera znanja iz tematske cjeline „Spojevi riječi“; rečenica kao jezična i govorna jedinica; osnovne karakteristike rečenice (modalnost, sintaktičko vrijeme, kategorija lica). Vježbe: uvježbavanje podjele rečenica.
 6. Predavanje: tipologija jednostavne rečenice u ukrajinskim i hrvatskim gramatikama (višeaspektni pristup – ukrajinske gramatike). Vježbe: uvježbavanje podjele rečenica; priprema za pismenu provjeru znanja.
 7. Predavanje: pismena provjera znanja iz tematske cjeline „Tipologija rečenice u ukrajinskim sintaksama“; jednostavna dvočlana rečenica; glavni dijelovi rečenice; subjekt (jednostavni i složeni). Vježbe: određivanje različitih vrsta subjekata; priprema za pismenu provjeru znanja.
 8. Predavanje: predikat (jednostavni i složeni (imenski složeni, glagolski složeni), nulti te sastavljeni). Vježbe: određivanje različitih vrsta predikata; priprema za pismenu provjeru znanja.
 9. Predavanje: pismena provjera znanja iz tematske cjeline „Glavni dijelovi rečenice“. Sporedni dijelovi rečenice: atribut (sročni i nesročni), apozicija. Vježbe: sintaktička analiza jednostavnih rečenica; pronalaženje i označavanje glavnih i sporednih dijelova rečenica.
 10. Predavanje: Sporedni dijelovi rečenice: atribut (sročni i nesročni), apozicija. Vježbe: sintaktička analiza jednostavnih rečenica; pronalaženje i označavanje glavnih i sporednih dijelova rečenica.
 11. Predavanje: sporedni dijelovi rečenice: objekt (izravni i neizravni), priložna oznaka (mjesta, vremena, načina, uzroka, namjere, uvjeta itd.); sinkretizam sporednih dijelova rečenice. Vježbe: sintaktička analiza jednostavnih rečenica; pronalaženje i označavanje glavnih i sporednih dijelova rečenica; priprema za pismenu provjeru znanja.
 12. Predavanje: pismena provjera znanja iz tematske cjeline „Sporedni dijelovi rečenice“; jednostavna jednočlana rečenica (glagolska i imenska); vrste glagolskih jednočlanih rečenica. Vježbe: jednočlane rečenice u usporedbi s dvočlanim.
 13. Predavanje: jednostavna jednočlana rečenica (glagolska i imenska); vrste imenskih jednočlanih rečenica. Vježbe: određivanje vrste jednočlane rečenice.
 14. Predavanje i vježbe: diskusija o pojedinim pitanjima; zaključivanje ocjena.
 15. Predavanje i vježbe: uvod u sintaksu ukrajinskoga standardnog jezika; pojam i predmet sintakse; osnovne sintaktičke jedinice: rečenica, riječoblik, spoj riječi (hijerarhija razina, sintaktičke jedinice kao jedinice više razine); višeaspektnost sintaktičkih jedinica (logički, strukturni, semantički, komunikativni aspekt).

Ishodi učenja
 1. kategorizirati funkcionalne dijelove ukrajinske rečenice, upotrijebiti različite tipove jednostavnih i složenih rečenica, zaključiti o sličnostima i različitostima pojedinih elemenata sintaktičkih sustava ukrajinskoga i hrvatskog jezika te sličnostima i različitostima u tradiciji sintaktičkog opisa
 2. objasniti i upotrijebiti lingvistički metajezik na različitim razinama proučavanja jezika i primijeniti ga u analizi fonetike, fonologije, morfologije, tvorbe riječi, sintakse, leksikologije i frazeologije te stilistike ukrajinskoga jezika
 3. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
 4. koristiti stručnu i znanstvenu literaturu u svrhu vlastitog stručnog usavršavanja
Metode podučavanja
Usmeno izlaganje, vizualna metoda, metoda uspoređivanja i analogija, metoda analize i sinteze, metoda praktičnih radova, interakcija sa studentima, e-učenje.
Metode ocjenjivanja
Kontinuirano praćenje ili usmeni i pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Сучасна українська літературна мова: підручник / Плющ М.Я., Бевзенко С.П., Грипас Н.Я. та ін.; За ред. М.Я. Плющ. 2-ге вид., перероб. і допов. Київ: Вища школа, 2000.
 2. Сучасна українська мова: Підручник / О.Д. Пономарів, та ін. Київ: Либідь, 2001.
 3. Silić, J., Pranjković, I. Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka učilišta. Zagreb: Školska knjiga, 2005.
Dopunska literatura
 1. Загнітко А., Миронова Г. Синтаксис української мови. Теоретико-прикладний аспект. Brno, Masarykova univerzita, 2013.
 2. Шульжук К.Ф. Синтаксис української мови: підручник. Київ: Вид. центр «Академія», 2004.
 3. Katičić, R. Sintaksa hrvatskoga književnoga jezika. Treće, poboljšano izdanje, HAZU, Globus, Zagreb, 2002.
 4. Pranjković, I. Hrvatski jezik 3. Udžbenik za 3. razred gimnazije. Zagreb, 1998.
 5. Težak, S., Babić, S. Gramatika hrvatskoga jezika. Priručnik za osnovno jezično obrazovanje. 16 izdanje. Zagreb, 2007.

Obavezan predmet na studijima
 1. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar