Naziv
Sintaksa ukrajinskog jezika II
Organizacijska jedinica
Katedra za ukrajinski jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
51365
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Lektorske vježbe
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Usvajanje sintakse i interpunkcije suvremenoga ukrajinskoga standardnoga jezika; usporedba teorijskih pristupa u ukrajinskoj i hrvatskoj sintaksi.
Sadržaj
 1. Predavanje: upravni govor. Vježbe: interpunkcija u upravnome govoru.
 2. Predavanje i vježbe: diskusija o pojedinim pitanjima; zaključivanje ocjena.
 3. Predavanje: jednostavne rečenice sa stegnutim zavisnim surečenicama s glagolskim pridjevom / prilogom u predikatnoj ulozi, apozicijskim skupom. Vježbe: analiza rečenica i interpunkcija.
 4. Predavanje: jednostavne rečenice s modalnim riječima i izrazima (naknadnim dodavanjem, umetanjem); rečenice s vokativom. Vježbe: analiza rečenica, interpunkcija, priprema za pismenu provjeru znanja.
 5. Predavanje: pismena provjera znanja iz tematske cjeline „Jednostavne rečenice sa stegnutim zavisnim surečenicama s glagolskim pridjevom / prilogom u predikatnoj ulozi, apozicijskim skupom, modalnim riječima i izrazima te vokativom“; složene rečenice (sindetske i asindetske); nezavisnosložene rečenice. Vježbe: analiza nezavisnosloženih rečenica, interpunkcija u nezavisnosloženoj rečenici; priprema za pismenu provjeru znanja.
 6. Predavanje: provjera znanja iz tematske cjeline „Nezavisnosložene rečenice“; složene rečenice – zavisnosložene rečenice. Vježbe: analiza zavisnosloženih rečenica, određivanje vrste zavisne surečenice, interpunkcija.
 7. Predavanje: složene rečenice – zavisnosložene rečenice. Vježbe: analiza složenih i interpunkcija; priprema za pismenu provjeru znanja.
 8. Predavanje: provjera znanja iz tematske cjeline „Zavisnosložene rečenice“; složene rečenice – asindetske (s istovrsnim surečenicama). Vježbe: analiza asindetskih rečenica, interpunkcija u asindetskim rečenicama s istovrsnim surečenicama.
 9. Predavanje: složene rečenice – asindetske (s raznovrsnim surečenicama). Vježbe: analiza asindetskih rečenica, interpunkcija u asindetskim rečenicama s raznovrsnim surečenicama; priprema za pismenu provjeru znanja.
 10. Predavanje: pismena provjera znanja iz tematske cjeline provjera znanja iz tematske cjeline „Asindetske rečenice“ / „Složene rečenice“; upravni i neupravni govor. Vježbe: interpunkcija u upravnome govoru.
 11. Predavanje: ponavljanje – jednostavne jednočlane rečenice (glagolske i imenske); vrste glagolskih i imenskih rečenica; jednočlane rečenice u ukrajinskim i hrvatskim sintaksama. Vježbe: određivanje vrste jednočlane rečenice; sastavljanje različitih vrsta jednočlanih rečenica; priprema za pismenu provjeru znanja.
 12. Predavanje: pismena provjera znanja iz tematske cjeline „Jednočlane rečenice“; nepune (krnje rečenice); vrste nepunih rečenica (kontekstualne, situacijske, eliptične). Vježbe: analiza nepunih rečenica.
 13. Predavanje: jednostavne rečenice s nizanjem (istovrsnim članovima / dijelovima), imenskim i glagolskim predikatnim prošircima / stegnutim zavisnim surečenicama s glagolskim pridjevom / prilogom u predikatnoj ulozi, apozicijskim skupom, modalnim riječima i izrazima (naknadno dodavanje, umetanje) te vokativom. Vježbe: rečenice s nizanjem, interpunkcija.
 14. Predavanje: nizanje u ukrajinskim i hrvatskim sintaksama. Vježbe: priprema za pismenu provjeru znanja.
 15. Predavanje: pismena provjera znanja iz tematske cjeline „Jednostavne rečenice s nizanjem“; jednostavne rečenice sa stegnutim zavisnim surečenicama s glagolskim pridjevom / prilogom u predikatnoj ulozi, apozicijskim skupom. Vježbe: analiza rečenica i interpunkcija.

Ishodi učenja
 1. kategorizirati funkcionalne dijelove ukrajinske rečenice, upotrijebiti različite tipove jednostavnih i složenih rečenica, zaključiti o sličnostima i različitostima pojedinih elemenata sintaktičkih sustava ukrajinskoga i hrvatskog jezika te sličnostima i različitostima u tradiciji sintaktičkog opisa
 2. objasniti i upotrijebiti lingvistički metajezik na različitim razinama proučavanja jezika i primijeniti ga u analizi fonetike, fonologije, morfologije, tvorbe riječi, sintakse, leksikologije i frazeologije te stilistike ukrajinskoga jezika
 3. navesti osnovna pravila ortografske i interpunkcijske norme ukrajinskoga jezika te ih upotrijebiti u pismenom izražavanju na ukrajinskom jeziku
 4. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
 5. koristiti stručnu i znanstvenu literaturu u svrhu vlastitog stručnog usavršavanja
Metode podučavanja
Usmeno izlaganje, vizualna metoda, metoda uspoređivanja i analogija, metoda analize i sinteze, metoda praktičnih radova, interakcija sa studentima, e-učenje.
Metode ocjenjivanja
Kontinuirano praćenje ili usmeni i pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Сучасна українська літературна мова: підручник / Плющ М.Я., Бевзенко С.П., Грипас Н.Я. та ін.; За ред. М.Я. Плющ. 2-ге вид., перероб. і допов. Київ: Вища школа, 2000.
 2. Сучасна українська мова: Підручник / О.Д. Пономарів, та ін. Київ: Либідь, 2001.
 3. Silić, J., Pranjković, I. Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka učilišta. Zagreb: Školska knjiga, 2005.
Dopunska literatura
 1. Загнітко А., Миронова Г. Синтаксис української мови. Теоретико-прикладний аспект. Brno, Masarykova univerzita, 2013.
 2. Шульжук К.Ф. Синтаксис української мови: підручник. Київ: Вид. центр «Академія», 2004.
 3. Pranjković, I. Hrvatski jezik 3. Udžbenik za 3. razred gimnazije. Zagreb, 1998.
 4. Težak, S., Babić, S. Gramatika hrvatskoga jezika. Priručnik za osnovno jezično obrazovanje. 16 izdanje. Zagreb, 2007.

Obavezan predmet na studijima
 1. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar