Naziv
Sintaktička analiza I
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
79920
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Poboljšati studentske jezične kompetencije tako što će se poboljšati vještina analize rečenica
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje, važnost sintakse, zašto će biti korisno naučiti sintaktičku analizu, povijest proučavanja sintakse
 2. Pripremanje rečenice za analizu
 3. Predikat i njegovi dijelovi
 4. Objekti po vrstama i oblicima
 5. Priložne oznake po vrstama i oblicima
 6. Atributi i apozicije
 7. Sekundarni rečenični dijelovi
 8. Red riječi u rečenici
 9. Zamjenica "es" - uloge i funkcije
 10. Pasivne i nominalne transformacije
 11. Sintaktička analiza - vježbe I
 12. Sintaktička analiza - vježbe II
 13. Ponavljanje
 14. Sinteza
 15. Sinteza

Ishodi učenja
 1. Pripremiti rečenicu za sintaktičku analizu
 2. Razlikovati rečenične dijelove (Satzglieder) jedne od drugih
 3. Razlikovati uloge rečeničnih dijelova prema valencijskom modelu
 4. Razlikovati rečenične dijelove od manjih rečeničnih elemenata
 5. Razlikovati rečenične dijelove prema semantičkim ulogama
 6. Prepoznati sekundarne rečenične dijelove
Metode podučavanja
Predavanja ex cathedra, individualni i grupni rad
Metode ocjenjivanja
pismene provjere znanja, seminarski rad

Obavezna literatura
 1. Helbig/Buscha (2001.): Deutsche Grammatik. Langenscheidt
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar