Naziv
Didaktičke teorije
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
ECTS bodovi
5
Šifra
35971
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Usvojiti osnovne spoznaje o povijesnom razvoju didaktike. Upoznati suvremene didaktičke pojmove i pojave. Usvojiti didaktičke spoznaje o poučavanju. Usvojiti teoriju ciljeva učenja. Usvojiti nastavne metode, socijalne oblike rada i didaktička načela. Upoznati didaktičke spoznaje o organizaciji odgojno-obrazovnog procesa u suvremenoj školi. Samostalno «izgrađivati» teorijske modele uz kritički odnos spram njih kao i onih već poznatih. Stjecanje kompetencija za kritičku raščlambu nastavnog procesa u osnovnoj i srednjoj školi. Modelirati nastavni kurikulum. Modelirati nastavni sat u skladu s didaktičkim suvremenim sustavima. Modelirati odgojno-obrazovni proces u skladu s didaktičkim zadacima. Modelirati tijek artikulacije nastavnog sata. Modelirati određivanje vrijednosti učenikova postignuća u školi u skladu s kompetencijama nastavnika. Modelirati simetričnu nastavnu komunikaciju. Upoznati specifično osmišljen i organiziran proces poučavanja i učenja izvan učionice. Upoznati specifičnosti rada u kombiniranim odjelima.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje – upoznavanje sa obvezama i strukturom kolegija
 2. Didaktika – temeljni pojmovi I
 3. Didaktika – temeljni pojmovi II
 4. Pregled povijesnog razvoja didaktike
 5. Cilj, zadaci i sadržaji odgoja i obrazovanja
 6. Kurikulum
 7. Kolokvij I
 8. Kreativni pristupi u nastavi
 9. Suvremeni didaktički sustavi
 10. Planiranje u nastavi
 11. Struktura i tijek nastavnog procesa
 12. Metode učenja i poučavanja
 13. Učenje i stilovi učenja
 14. Vrste nastave
 15. Kolokvij II

Ishodi učenja
 1. Opisati i usporediti didaktičke teorije kao sustavne veze didaktike, teorije kurikuluma i teorije škole.
 2. Opisati i interpretirati najvažnija razdoblja, ideje i pravce u razvoju didaktike
 3. Navesti i objasniti osnovne suvremene didaktičke koncepte (modele).
 4. Opisati didaktičke spoznaje o poučavanju i učenju.
 5. Interpretirati teoriju ciljeva učenja.
 6. Raspraviti i vrednovati različite pristupe u planiranju, organizaciji, vođenju i vrednovanju odgojno-obrazovnog procesa u suvremenoj školi.
 7. Izdvojiti, analizirati i prezentirati osnovne karakteristike kompetencija za kritičku raščlambu nastavnog procesa u osnovnoj i srednjoj školi.
 8. Objasniti izgradnju predmetnog kurikuluma
 9. Nabrojati i opisati najvažnija razdoblja, ideje i pravce u razvoju teorija škole.
 10. Demonstrirati znanja, vještine i sposobnosti potrebne za nastavak studija na diplomskoj razini
Metode podučavanja
predavanja, seminari, vježbanja, diskusije, analiza i interpretacija didaktičkih situacija, rješavanje problemskih situacija u nastavi.
Metode ocjenjivanja
Formativno i sumativno

Obavezna literatura
 1. Bognar, L. i Matijević, M., (2002). Didaktika. Zagreb: Školska knjiga (odabrana poglavlja)
 2. Kiper, H. i Mischke, W. (2008.): Uvod u opću didaktiku. Zagreb: Educa. (odabrana poglavlja)
 3. Cindrić, M., Miljković, D., Strugar, V. (2010.), Didaktika i kurikulum. Zagreb: IEP-D2 (odabrana poglavlja)
 4. Poljak, V. (1988), Didaktika, Zagreb: Školska knjiga (odabrana poglavlja)
 5. Markić, I. (2014), Didaktička kultura škole i razvoj suradničkih kompetencija učenika u nastavnom procesu. Školski vjesnik: časopis za pedagoška i školska pitanja. 63 (4), 627-653.
Dopunska literatura
 1. Jurčić, M. (2008), Učionička i izvanučionička nastava u kontekstu odnosa i prožimanja formalnog, neformalnog i informalnog učenja. Budućnost obrazovanja učitelja, Magyar Tannyelvű Tanitóképző Kar, Szabadka, (str. 178-183).
 2. Jurčić, M. (2007), Uravnotežena kombinacija socijalnih oblika nastave u funkciji oslobađanja potencijala učenja i poučavanja. u: Vlatko Previšić i sur. (ur.), Pedagogija – prema cjeloživotnom obrazovanju i društvu znanja, Hrvatsko pedagogijsko društvo. Sveta Nedelja: Kratis.
 3. Jurić, V. (2007), Kurikulum suvremene škole. U: Previšić, V. (ur.), Kurikulum – teorije, metodologija, sadržaj struktura. Zagreb: Školska knjiga.
 4. Meyer, H. (2002). Didaktika razredne kvake. Zagreb: Educa.
 5. Desforges, C. (2001), Uspješno učenje i poučavanje. Zagreb: Educa.

Obavezan predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 2. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar