Naziv
Slovenska književnost: Suvremena slovenska književnost - čitanja i analize
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
52547
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Predavanja se nastavljaju u seriji predavanja iz kolegija Razdoblja i vrste slovenske književnosti, a u seminarima se analiziraju tekstovi suvremenijih autora, komentiraju noviji prijevodi i čitaju studentski seminarski radovi o suvremenom slovenskom pjesništvu, suvremenim proznim i dramskim tekstovima te o esejističko-kritičkim tekstovima, nastalima od 1950. do 2010. godine. Posebna pozornost bit će posvećena slovenskim pjesnicima, esejistici i suvremenoj kratkoj prozi (prema slobodnom izboru studenata), tumačenju proze A.Hienga, Lojze Kovačiča, Vitomila Zupana i Drage Jančara te razumijevanju poezije Cirila Zlobeca, Dane Zajca, Tomaža Šalamuna i Aleša Debeljaka, odnosno razvijanju suvremenoga (post)modernoga književnog senzibiliteta.
Cilj: Upoznavanje studenata s problematikom interpretacije suvremene književnosti, sa suvremenim vrstama i žanrovima slovenske književnosti, od kratke proze do esejistike i književne kritike.
Sadržaj
 1. - uvodno predavanje: Novija i suvremena slovenska književnost (periodizacija, kanonski pisci i djela)- pobliže upoznavanje sa ciljevima i sadržajem kolegija te osnovnom i dopunskom literaturom
 2. - upoznavanje s dostupnim pregledima i povijestima suvremene slovenske književnosti, problematiziranje njihova «pristupa», odnosnom metodologije- dogovor za usmene referate/koreferate (raspored tema i datuma izlaganja)
 3. - "druga moderna" ili obnova modernizma - dva prijelazna autora: Edvard Kocbek i Ciril Kosmač
 4. - predavanje i referati o Andreju Hiengu i Lojze Kovačiču (odabrane novele i proze Basel i Tri žene
 5. - hrvatska slovenistika o Cirilu Kosmaču - referati o romanu Balada o trubi i oblaku, grupna rasprava
 6. - "poezija četvorice", Ciril Zlobec, Tone Pavček, Kajatan Kovič i Janez Menart- seminarske analize odabranih pjesama Cirila Clobeca
 7. - prema poetici apsurda: Dane Zajc - referat i seminarska interpretacija kanonskih tekstova
 8. - suvremena slovenska kratka priča i drama (referati o piscima prema samostalnom izboru studenata, najkasnije na završnom kolokviju)
 9. - rana poezija Tomaža Šalamuna - studentske interpretacije i prijevodi Šalamunove poezije
 10. - Obzorja / Obnebja jezika, poezija Tomaža Šalamuna - prikaz zbornika i referati o Šalamunu
 11. - suvremeni slovenski esej, interpretacije eseja prema izboru studenata
 12. - rana proza Drage Jančara - raspored referata za prozu Drage Jančara
 13. - kratka proza i novelistika Drage Jančara - referati, seminarske interpretacije, novi prijevodi
 14. - roman To noč sem jo videl (čitanje i tumačenje romana u hrvatskom prijevodu) - referati, seminarska interpretacija
 15. - zaključno predavanje i referati, odnosno prijevodi, o poeziji i prozi postmoderne

Ishodi učenja
 1. klasificirati i opisati procese unutar suvremene književnosti, s osobitim osvrtom na slovensku i južnoslavenske književnosti
 2. usporediti i komentirati kulturne procese unutar suvremene slovenske i hrvatske književnosti
 3. razlikovati i opisati različite etape u opusu Šalamuna i Jančara
 4. samostalno istražiti i izdvojiti interkulturne aspekte Šalamunova djela i djelovanja
 5. raspoznati, analizirati i prezentirati osnovne narativne dionice u Jančarevu proznom opusu
 6. vrednovati i znati obraniti stavove o pojedinim tekstovima opusa, kao i odnose izabranih autora s drugim autorima suvremene slovenske književnosti
 7. klasificirati i opisati književnopovijesna razdoblja i osnovne književnostilske formacije u odabranim južnoslavenskim književnostima, pa i u književnosti druge studijske grupe
 8. opisati i analizirati temeljne kanonske tekstove odabranih južnoslavenskih književnosti, odnosno književnosti slobodno izabrane studijske kombinacije
 9. prepoznati i objasniti sličnosti i razlike te odnose između odabranih književnosti u njihovu južnoslavenskom kontekstu
Metode podučavanja
- predavanja: pregled, odnosi među žanrovima i opusima
- problemsko-seminarski način rada
- dijaloška nastava, seminarske analize, referati
- vježbe čitanja suvremene poezije i posmoderne proze s prezentacijama prošlosti
- "mapiranje" opusa
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje nastave i održan referat. Usmeni ispit odnosi se na poznavanje tekstova Tomaža Šalamuna i Drage Jančara (5 do 8 zbirki pjesama, knjiga novela ili romana). Dva-tri djela mogu se zamijeniti s ostalim tekstovima autora koji su analizirani u seminaru.

Obavezna literatura
 1. Janko Kos, Pregled slovenskega slovstva, DSZ, Ljubljana, 2001. (i druga izdanja).
 2. Slovenska književnost III (Pogačnik, Borovnik, Dolinar, Poniž, Saksida, Stanovnik, Štuhec, Zadravec), DSZ, Ljubljana, 2001. (selektovno).
 3. Obzorja jezika / Obdobja jezika, Poezija Tomaža Šalamuna, Ur. Z. Kovač, K. J. Kozak, B. Pregelj, FF pres, Zagreb, 2014.
 4. Zvonko Kovač, Međujezična razlaganja, Čakovec: Biblioteka Insula, 2018.
 5. Djela autora koja se analiziraju u seminaru (s naglaskom na tekstove izabranih pjesnika, slovensku krtaku priču, Drage Jančara i Tomaža Šalamuna).
Dopunska literatura
 1. Sončnice poldneva, Antologija slovenske poezije, Ljubljana, Mihelač, 1993.
 2. Drugo slovensko-hrvaško slavistično srečanje, Zbornik radova, Ljubljana, 2003.
 3. Franc Zadravec, Slovenski roman 20. stoletja, Tretji analitični del in sinteze, Založba Franc-Franc, SAZU/ZIFF, Murska Sobota/Ljubljana, 2005.
 4. Latković, Ivana - Kovač, Zvonko, (Ne)izrekljiva izkušnja taborišča in smrti / U: zbrala in uredila Barbara Pregelj, Krištof Jacek Kozak (ur.). Poetika slovenstva : družbeni in literarni opus Borisa Pahorja. Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2011, str. 27-41.
 5. Zvonko Kovač, Slovenska ljubavna kraća pripovjedna proza kroz razdoblja slovenske književnosti, Obdobja 23 – Metode in zvrsti, ur. Irena Novak Popov, Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2006., str. 229-238.
 6. Edvard Kocbek in Hrvaška, u: Irena Novak Popov, Izkušnja in pripoved, Literarno-umetniško društvo Lietartura, Ljubljana, 2008.
 7. Slovenska književnost po letu 1990, u: Alojzija Zupan Sosič, Na pomolu sodobnosti ali o književnosti in romanu, Litera, Maribor, 2011.
 8. Vmesnost in sodobni slovenski roman (1990-2005), u: Alojzija Zupan Sosič, Robovi mreže, robovi jaza, Sodobni slovenski roman, Litera, Maribor, 2006.

Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar