Naziv
Slovenska književnost: Suvremeni slovenski roman
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
131701
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Cilj kolegija je upoznati studente sa suvremenom slovenskom romanesknom produkcijom, njezinim dominantnim značajkama, prevladavajućim pripovjednim strategijama, tematskim i žanrovskim osobitostima.
Sadržaj
 1. Kratki pregled povijesnog razvoja romana u slovenskoj književnosti.
 2. Suvremeni slovenski roman - opće tendencije i temeljne značajke od pedesetih godina 20. stoljeća do danas.
 3. Analiza romana "Putovanje na kraj proljeća" Vitomila Zupana.
 4. Nastavak analize romana "Putovanje na kraj proljeća" Vitomila Zupana.
 5. Romaneskni opus Drage Jančara.
 6. Analiza romana "Drvo bez imena" Drage Jančara.
 7. Analiza romana "Razdvojit ću pjenu od valova" Ferija Lainščeka.
 8. Nastavak analize romana "Razdvojit ću pjenu od valova" Ferija Lainščeka.
 9. Prozni opus Andreja Blatnika.
 10. Analiza romana "Promijeni me" Andreja Blatnika.
 11. Analiza romana "Jugoslavija, moja domovina" Gorana Vojnovića.
 12. Nastavak analize romana "Jugoslavija, moja domovina" Gorana Vojnovića.
 13. Osvrt na druge autore i romane suvremene slovenske književnosti.
 14. Završna sinteza.
 15. Pregled sadržaja i problematike kolegija; upoznavanje s literaturom i dogovor o studentskim obavezama u kolegiju.

Ishodi učenja
 1. Kritički preispitati i zastupati mišljenje o procesima i pojavnostima u suvremenoj slovenskoj prozi, naročito s obzirom na razvojne tendencije romaneskne produkcije.
 2. Primijeniti književno-teorijska i književno-povijesna znanja u valoriziranju romanesknih tekstova suvremene slovenske književnosti.
 3. Prepoznati i objasniti sličnosti i razlike u suvremenim romanesknim ostvarenjima drugih južnoslavenskih književnosti.
 4. Integrirati stečena znanja o suvremenoj slovenskoj proznoj produkciji i tumačiti ih u širem kulturnom i društvenom kontekstu.
 5. Procijeniti vlastite interese i kompetencije na području suvremene prozne književnosti u širem južnoslavističkom kontekstu.
 6. klasificirati i opisati književnopovijesna razdoblja i osnovne književnostilske formacije u odabranim južnoslavenskim književnostima, pa i u književnosti druge studijske grupe
 7. opisati i analizirati temeljne kanonske tekstove odabranih južnoslavenskih književnosti, odnosno književnosti slobodno izabrane studijske kombinacije
 8. prepoznati i objasniti sličnosti i razlike te odnose između odabranih književnosti u njihovu južnoslavenskom kontekstu
Metode podučavanja
Uz predavački dio o općim značajkama suvremenog slovenskog romana i temeljnim poetičkim obilježjima razdoblja, posebna se pažnja posvećuje problemima interpretacije tekstova zbog čega će naglasak biti na samostalnim analizama studenata u obliku seminarskih izlaganja i kritičkih diskusija.
Metode ocjenjivanja
Kroz redovito izvršavanje tjednih obaveza (čitanje zadanih tekstova), aktivno sudjelovanje i pojedinačnu ili grupnu prezentaciju teme i/ili teksta u samom kolegiju,te završno na usmenom ispitu.

Obavezna literatura
 1. Glušič, Helga: Slovenska pripovedna proza v drugi polovici dvajsetega stoletja, Ljubljana, 2002.
 2. Hladnik, Miran, Kocijan, Gregor (ur.): Slovenski roman (Obdobja 21, Metode in zvrsti), Ljubljana, 2003. [odabrani tekstovi]
 3. Pogačnik, Jože [et al]: Slovenska književnost III, Ljubljana, 2001. (poglavlje Pripovedna proza, S. Borovnik, str. 145-203).
 4. Zupan Sosič, Alojzija: Zavetje zgodbe: sodobni slovenski roman ob koncu stoletja, Ljubljana, 2003.
Dopunska literatura
 1. Kos, Janko: Na poti v postmoderno, Ljubljana, 1995.
 2. Matajc, Vanesa: Put počinje, putovanje je završeno, Sarajevske sveske, 2006 (13), str. 143-155.
 3. Virk, Tomo: Premisleki o sodobni slovenski prozi, Ljubljana, 1998.
 4. Zadravec, Franc: Slovenski roman 20. stoletja (1., 2. i 3. dio), Ljubljana, (1997., 2002. i 2005.).
 5. Zupan Sosič, Alojzija: Robovi mreže, robovi jaza. Sodobni slovenski roman, Maribor, 2006.

Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar