Naziv
Slovenski povijesni roman u južnoslavenskom kontekstu
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
125451
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Kolegij ima za cilj uputiti studente u žanrovske inovacije tradicionalnoga povijesnog romana od sedamdesetih godina 20. stoljeća naovamo. Studenti imaju mogućnost stjecanja osnovnog znanja o strukturnim, tematskim i idejnim inovacijama toga žanra kao reprezentativnog dijela, prije svega, suvremene slovenske romaneskne produkcije, ali i o njegovoj kontekstualizaciji u šire južnoslavenske i europske okvire. Upućivanjem na temeljnu teoretsku literaturu, kao i na reprezentativne primjere iz romaneskne prakse, studentima se olakšava kritičko ovladavanje korpusa suvremene slovenske književnosti i njegovo kontekstualiziranje.
Sadržaj
 1. Prikaz problematike kolegija.
 2. Roman povijesne tematike u slovenskoj književnosti i drugim južnoslavenskim književnostima.
 3. Tradicionalni i moderni roman povijesne tematike.
 4. Suvremeni roman povijesne tematike.
 5. Analiza romana.
 6. Analiza romana.
 7. Analiza romana.
 8. Analiza romana.
 9. Analiza romana.
 10. Analiza romana.
 11. Analiza romana.
 12. Slovenski roman povijesne tematike u južnoslavenskom kontekstu.
 13. Slovenski roman povijesne tematike u južnoslavenskom kontekstu.
 14. Završna sinteza.
 15. Završna sinteza.

Ishodi učenja
 1. Kritički preispitati i zastupati mišljenje o procesima i pojavnostima u suvremenom slovenskom romanu povijesne tematike.
 2. Primijeniti književnoteorijska i književnopovijesna znanja u valoriziranju pojedinih romana unutar suvremene slovenske književnosti.
 3. Prepoznati i objasniti sličnosti i razlike u suvremenim romanima povijesne tematike drugih južnoslavenskih književnosti.
 4. Integrirati stečena znanja o suvremenom slovenskom romanu povijesne tematike i tumačiti ga u širem kulturnom i društvenom kontekstu.
 5. Procijeniti vlastite interese i kompetencije na području suvremene prozne književnosti u širem južnoslavističkom kontekstu.
 6. korelativno kreirati i prezentirati književne srodnosti i razlike južnoslavenskog prostora
 7. preispitati i valorizirati sinkronijski presjek književnih pojavnosti u južnoslavenskom kontekstu
 8. samostalno komentirati problemske cjeline u okviru razlikovanja književnih vrsta i rodova te pojedinačnih opusa u južnoslavenskim književnostima
 9. zastupati mišljenja, valorizirati i obraniti stavove o odnosima između južnoslavenskih jezika, književnosti i kultura
Metode podučavanja
Problemska predavanja, seminarske interpretacije i prezentacije (dijelova) seminarskih radova.
Posebna se pažnja posvećuje problemima interpretacije tekstova zbog čega će naglasak biti na samostalnim analizama studenata u obliku seminara i izlaganja.
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Hladnik, Miran: Slovenski zgodovinski roman, Ljubljana, 2009. [odabrana poglavlja]
 2. Kovač, Zvonko: Pri/povijest i roman. Slika stranca/Drugog u novopovijesnom romanu, Razlika/Differance, br. 12, 2006, str. 103-115.
 3. Lukić, Jasmina: Recent historical novels and historiographic metafiction in the Balkans, u: M. Cornis-Pope, J. Neubauer (ur.): History of the literary cultures of East-Central Europe. Amsterdam, Philadelphia, 2004, str. 480-493.
 4. Matajc, Vanesa: Sodobni in moderni slovenski zgodovinski roman; Mednarodni simpozij Obdobja 21 – Metode in zvrsti, Slovenski roman, Ljubljana, 2003, str. 201-211.
 5. Rotar, Janez: Zgodovinska projekcija – vrstna inovacija v sodobnem zgodovinskem romanu, u: Književnost in spoznavanje, Ljubljana, 1985, str. 163-205. (ili: Historicistički roman kao žanrovska inovacija u jugoslavenskim književnostima XX. stoljeća, u: Komparativno proučavanje jugoslavenskih književnosti, ur. F. Grčević i E. Fišer, Zagreb - Varaždin, 1983. 49-62.)
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar