Naziv
Socijalna antropologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
64084
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Vježbe u praktikumu
15

Cilj
Cilj je predmeta ponuditi pregled osnovnih područja istraživanja, pojmova i teorijskih, analitičkih i interpretativnih pristupa unutar sociokulturne antropologije na način da studentu pruži uvid u razvoj, osnove i okvire discipline te da potiče kritičko promišljanje o postojećim istraživanjima društva i kulture kao i vlastitih konvencionalnih razumijevanja svijeta.
Sadržaj kolegija uključuje obrađivanje osnovnih pojmova sociokulturne antropologije (društvo, kultura, kulturni relativizam, holizam, etnocentrizam, emsko i etsko i dr., zajednica, obitelj, životni ciklus, ekonomski sustavi, religija), teorije (od evolucionizma do postmoderne) i pristupe unutar sociokulturne antropologije koji se propituju kontinuirano kroz osnovna područja sociokulturnog istraživanja (lokalne zajednice, religija, obitelj i srodstvo, društvene grupe, identitet).
Sadržaj
 1. Uloga antropologije budućnosti
 2. Uvod u osnovne pojmove sociokulturne antropologije, utemeljitelji, odnos s drugim znanostima, priroda antropologije
 3. Definiranje pojmova ključnih za razvoj discipline (primitivno društvo, etnocentrizam, kulturni relativizam, pojam kulture, interpretativna antropologija, postmodernistički eklekticizam i dr.), priroda kulture
 4. Odrastanje čovjeka
 5. Oblici egzistencije
 6. Ekonmski sustavi
 7. Spolne veze i brak
 8. Obitelj i kućanstvo
 9. Grupiranje prema spolu i dobi
 10. Diferencijacija prema interesima i klasi
 11. Religija i nadnaravno
 12. Kulturna promjena
 13. Antropologija i budućnost
 14. Globalne promjene
 15. Lokalni odgovori

Ishodi učenja
 1. Razumijevanje temeljnih pojmova sociokulturne antropologije
 2. Razumijevanje teorijskih pristupa unutar sociokulturne antropologije
 3. Razumijevanje procesualne i kontekstualne prirode kulturnih i društvenih koncepata
 4. Analiza praktičnih primjera etnografija
 5. Sposobnosti antropološke interpretacije suvremenih sociokulturnih fenomena
Metode podučavanja
Nastava se odvija u predavanjima i čitalačkim te diskusijskim seminarima i vježbama.Metode ocjenjivanja
Rad na kolegiju prati se kontinuiranim kolokvijima i završnim esejem koji se temelji na diskusijama, filmovima, predavanjima, čitalačkim obvezama i obveznoj literaturi disutiranoj na nastavi. Ukupno ispunjene obveze čine 100% ispita.

Obavezna literatura
 1.  Haviland, William. 2004. Kulturna antropologija. Jastrebarsko: Naklada Slap. Poglavlja: 1. Priroda antropologije (5-31); 2. Priroda kulture (33-55); 5. Odrastanje čovjeka (115-142); 6. Oblici egzistencije (143-173); 7. Ekonomski sustavi (175-203); 8. Spolne veze i brak (209-235); 9. Obitelj i kućanstvo (237-259); 10. Srodstvo i porijeklo (261-287); 11. Grupiranje prema dobi, spolu, zajedničkim interesima i klasi (289-309); 13. Religija i nadnaravno (351-378); 15. Kulturna promjena (409-439); 16. Antropologija i budućnost (439-469)
Dopunska literatura
 1. Malinowski, Bronislaw. 1989. A Diary in the Strict Sense of the Term. London: The Athlone Press.
 2. Spiegelman, Art. 1991. Maus. A Survivor's tale. New York: Pantheon Books.
 3. Alexievich, Svetlana. 2005. Voices form Chernobyl. London: Dakley Archive Press.
 4. Čapo Žmegač, Jasna. 2006. Strangers Either Way. The Lives of Croatian Refugees in their New Home. New York – Oxford: Begrhahn Books

Obavezan predmet na studijima
 1. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar