Naziv
Socijalna filozofija
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
6
Šifra
51256
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
60

Cilj
Stjecanje općeg i historijski utemeljenog poznavanja teorijskih problema i aktualnih sadržaja socijalne flozofije; razvoj sposobnosti kod studentica i studenata za samostalno prepoznavanje, argumentirano vrednovanje i korištenje analitičkog instrumentarija socijalne filozofije u odnosu na druge filozofske i znanstvene discipline (poput političke filozofije, intelektualne historije, rodne teorije, etike, kulturalnih studija i sl.).
Sadržaj
 1. Uvodne napomene o ciljevima kolegija, literaturi i sadržaju pojedine izvedbene cjeline
 2. Socijalna historija: Neal Wood i Ellen Meiksins Wood
 3. Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Osnovne crte filozofije prava
 4. Georg Wilhelm Friedrich Hegel: sistem potreba
 5. Karl Marx: historijski materijalizam
 6. Karl Marx: društvo i proizvodni odnosi
 7. Michel Foucault: društvo i struktura
 8. Louis Althusser: Ideologija i ideološki aparati države
 9. Niccolo Machiavelli: analiza Vladara Antonija Gramscija
 10. Christopher Hill: Engleska revolucija
 11. Thomas Hobbes: rojalistički apsolutizam
 12. Thomas Hobbes: posjednički individualizam
 13. John Locke: teorija vlasništva
 14. John Locke: agrarni kapitalizam
 15. Zaključno izlaganje i diskusija

Ishodi učenja
 1. Moći prepoznati ključne teze pojedinačnih autora i autorica u kontekstu socijalne filozofije.
 2. Objasniti različite postupke socijalno-filozofijskog argumentiranja, izvođenja i dokazivanja.
 3. Moći sintetizirati filozofijske nazore i tematske cjeline ključnih razdoblja novovjekovne i suvremene socijalne filozofije.
 4. Moći artikulirati socijalno-filozofijske ideje i probleme u učionici.
 5. Moći komentirati u javnim istupima (u učionici) probleme i prijeporne društvene teme sa stajališta socijalne filozofije.
Metode podučavanja
Uvodna predavanja;
Grupne rasprave i interakcija sa studentima;
Individualni i grupni domaći uratci.
Metode ocjenjivanja
Pismeni kolokviji;
Ocjene iz domaćih uradaka;
Ocjena iz individualnog izlaganja teme;
Usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Karl Marx, Grundrisse
 2. Hannah Arendt, Vita activa
 3. Jean-Jacques Rousseau, Društveni ugovor
 4. John Locke, Dvije rasprave o vladi
 5. Thomas Hobbes, Levijatan
 6. Michel Foucault, Historija seksualnosti 1: Volja za znanjem
 7. Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Osnovne crte filozofije prava
Dopunska literatura
 1. • Ankica Čakardić, "Radna teorija vrijednosti u temeljima agrarnog kapitalizma: Socijalno-historijsko tumačenje Lockeove teorije vlasništva”, u: Inačice materijalizma, (ur. B. Mikulić i M. Žitko), link: http://www.ffzg.unizg.hr/filoz/wp-content/uploads/2017/06/Inacice-materijalizma-zbornik-2017.pdf
 2. • David Hume, Political Essays, ur. K. Haakonssen, CUP, Cambridge, 1994.
 3. • Sheldon S. Wolin, Politics and Vison, PUP, Princeton/Oxford, 2004.
 4. • Ishay Landa, The Apprentice’s Sorcerer, Haymarket Books, 2012.
 5. • Christopher Hill, The English Revolution, dostupno na: https://www.marxists.org/archive/hill-christopher/english-revolution/index.htm
 6. • Džon Lok (John Locke), „Pismo o toleranciji“.
 7. • C. B. Machperson, Politička teorija posjedničkog individualizma, Naklada CDD, Zagreb 1981.
 8. • Georges Lefebvre, The French Revolution. From its origins to 1793, Routledge. London/New York 2001.
 9. • Geoff Kennedy, "Capitalism, contextualisation and the political theory of possessive individualism"
 10. • Perry Anderson, Passages from Antiquity to Feudalism, NLB, London 1974.
 11. • Vivek Chibber, Postcolonial Theory and the Specter of Capital, Verso, London/New York 2013.
 12. • Robert Brenner, "Agrarian class structure and economic development in pre-industrial Europe" (pdf)
 13. • Maurice Dobb, Studies in the Development of Capitalism, Routledge and Paul Kegan, London 1950.
 14. • Ellen Meiksins Wood, Citizens to Lords. A Social History of Western Political Thought. From Antiquity to the Middle Ages, Verso, London/New York 2008.
 15. • Ellen Meiksins Wood i Neal Wood, A Trumpet of Sedition, Political Theory and the Rise of Capitalism, 1509-1688, NYUP, New York 1997.
 16. • Ellen Meiksins Wood, Democracy Against Capitalism. Renewing Historical Materialism, CUP, Cambridge 2000.
 17. • Ellen Meiksins Wood, "Radicalism, Capitalism and Historical Contexts: Not Only a Reply to Richard Ashcraft on John Locke"
 18. • Ellen Meiksins Wood, The Origin of Capitalism. A Longer View, Verso, London/New York 2002.
 19. • Ellen Meiksins Wood, The Pristine Culture of Capitalism, Verso, London/New York, 1992.
 20. • Ellen Meiksins Wood, Liberty & Property, Verso, London/New York, 2012.

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3., 5., 7. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5., 7. semestar