Naziv
Socijalna historija: raslojavanja i hijerarhije
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
5
Šifra
124448
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Predmet se bavi hrvatsko novovjekovnom socijalnom poviješću u njezinu regionalnom kontekstu. Prostor hrvatskih zemalja u tom je razdoblju razdijeljen među trima imperijima - Habsburškom Monarhijom, Mletačkom Republikom i Osmanskim Carstvom, a društvo segmentirano (plemstvo, građanstvo, seljaštvo, državni dužnosnici, vojnici). Predavanja su fokusirana na ulogu države u ranom novovjekovlju, pluralnost društva, dinamiku društvene propusnosti prema "gore" i prema "dolje", sukobe, društva tradicionalnoga tipa i njihov odnos prema "vanjskim" sustavima te marginalne društvene skupine. Pristup je primarno komparatistički te su u svakoj tematskoj jedinici obuhvaćena sva tri imperijalna konteksta.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje: što je socijalna historija?
 2. Društvene hijerarhije i pluralitet društva
 3. Društvene nejednakosti: stalež (plemići, seljaci, građani - patricijat, trgovci, cehovsko građanstvo, činovnici)
 4. Društvena propusnost i društveni uspon
 5. Moć države
 6. Imperijalni centri: plemstvo i život na dvoru
 7. Državni službenici: časnici i činovnici
 8. Država i socijalno discipliniranje
 9. Elite na "susretnim" mjestima
 10. Društvena struktura i gospodarska proizvodnja ("Ekonomija preživljavanja" & viškovi)
 11. Nasljedna prava i društveno raslojavanje
 12. Društveni sukobi i njihovi uzroci
 13. Seljačka društva na granici između sukoba i komunikacije
 14. Grad i selo u ranome novom vijeku
 15. Završna razmatranja

Ishodi učenja
 1. Objasniti dinamiku promjena i ljudskih iskustava u kontekstu imperijalnih sustava na ličko-bosansko-dalmatinskoj tromeđi
 2. Generirati tražene odgovore na važna pitanja primjenom općih koncepata u komparativnoj perspektivi
 3. Analizirati političke, gospodarske, društvene i kulturne aspekte na habsburško-osmansko-mletačkom dodirnom prostoru
 4. Vrednovati imperijalne kontekste i društvenu segmentiranost prema unutarnjim i vanjskim kriterijima
 5. Održati izlaganje pred studentima, odabirući i koristeći odgovarajuće metode i načine prezentacije
Metode podučavanja
Predavanja, analiza odabranih tekstova, studentska izlaganja, rasprave
Metode ocjenjivanja
Usmena provjera znanja

Obavezna literatura
 1. Haralambos, M. - Holborn, M., Sociologija. Teme i perspektive, Zagreb, 2002., str. 33-38, 588-594, 635-639.
 2. Inaldžik, H. Osmansko Carstvo. Klasično doba 13000-1600, Zagreb, 2002., str. 65-149.
 3. Procacci, G., Povijest Talijana, Zagreb, 1996., str. 65-179.
 4. Zoelner, E. - Schuessel, T., Povijest Austrije, Zagreb, 1997., str. 136-219.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 8., 10. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar