Naziv
Socijalna percepcija i stavovi
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
51233
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Vježbe u praktikumu
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje

Cilj
Nakon ovog kolegija studenti će znati odrediti područje socijalne psihologije u odnosu na druge grane psihologije i ostale društvene znanosti. Uočit će važnost razumijevanja subjektivnog tumačenja socijalne okoline i njegovog djelovanja na ponašanje. Razumjet će kako ljudi stvaraju dojmove o drugim ljudima i zašto su ti dojmovi ponekad pogrešni. Studenti će ovladati temeljnim znanjem o stavovima i njihovom mijenjaju, neophodnim za razumijevanje društvenog ponašanja pojedinaca i grupa.
Sadržaj
 1. Tehnike za mjerenje stavova.
 2. Usporedba skala stavova.
 3. Konstrukcija Thurstoneove i Likertove skale.
 4. Redukcija disonance.
 5. Persuazivna komunikacija.
 6. Inokulacija stava, psihološka reaktivnost.
 7. Odnos stavova i ponašanja.
 8. Uvod u socijalnu psihologiju. Metodologija socijalno-psiholoških istraživanja.
 9. Pojam o sebi, svijest o sebi, izvori samospoznaje.
 10. Samopoštovanje. Upravljanje dojmovima i samomotrenje.
 11. Samoprezentacija. Efekt primarnosti.
 12. Stvaranje dojmova, implicitne teorije ličnosti, samoispunjavajuće proročanstvo.
 13. Osnove atribucijskog pristupa, Kelleyjev model kovarijacije.
 14. Pristranosti u atribuiranju.
 15. Stavovi. Teorije konzistencije (teorija balansa, teorija kongruentnosti, teorija kognitivne disonance).

Ishodi učenja
 1. Odrediti područje socijalne psihologije u odnosu na druge grane psihologije i ostale društvene znanosti.
 2. Kritički prosuđivati znanstvena istraživanja u području socijalne psihologije.
 3. Objasniti i usporediti različite izvore samospoznaje, te ilustrirati različite tehnike upravljanja dojmovima.
 4. Objasniti kako ljudi stvaraju dojmove i zaključke o drugim ljudima i zašto su oni ponekad pogrešni.
 5. Razlikovati tehnike za mjerenje stavova i ustanoviti njihove prednosti i nedostatke.
 6. Samostalno konstruirati i primijeniti različite skale za mjerenje stavova.
 7. Kritički prosuđivati glavne teorije stavova, te protumačiti odnos stavova i ponašanja.
 8. Samostalno osmisliti persuazivno djelovanje.
Metode podučavanja
Ex-catedra predavanja.
Grupne rasprave i interakcija sa studentima.
Seminari
Vježbe.
Individualni i grupni domaći uratci.
Individualne i grupne prezentacije.
Suradničko učenje.
Metode ocjenjivanja
pismeni kolokviji
ocjene iz domaćih uradaka
ocjena iz grupnih seminara
pismeni i usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Aronson, E., Wilson, T. D. i Akert, R. M. (2005). Socijalna psihologija. Zagreb
 2. Hewstone, M. i Stroebe, W. (2002). Uvod u socijalnu psihologiju. Jastrebarsko.
 3. Pennington, D. C.(1997). Osnove socijalne psihologije. Jastrebarsko.
Dopunska literatura
 1. Deaux, K., Dane, F. C. i Wrightsman, L. S. (1993). Social Psychology in the 90's. Brooks/Cole Publishing Company.
 2. Myers, D.G. (1993). Social Psychology. McGraw Hill, Inc.
 3. Radovi iz tekuće znanstvene i stručne periodike.

Obavezan predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4. semestar