Naziv
Sociologija etničkih odnosa
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
51318
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Usvajanje temeljnih znanja o teorijskim pristupima i empirijskim radovima koji se tiču etničkih odnosa; poznavanje dinamike etničkog i nacionalnog identiteta u rasponu od povijesnih izvora do suvremenih oblika u kontekstu globalizacije; razumijevanje etničkih odnosa u komparativnoj perspektivi; osposobljavanje za upotrebu teorijskih koncepata i metodoloških instrumenata u svrhu izrade samostalnih radova, uključujući seminarske i završne, s područja etničkih odnosa. Kolegij predstavlja jednu od posebnih sociologija te kao takav omogućuje primjenu dosad stečenih teorijskih i metodoloških znanja i vještina te doprinosi njihovu daljnjem razvijanju i razvija sposobnosti njihove primjene na nove sadržaje i probleme.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje. Temeljni pojmovi i teorijski pristupi u izučavanju (među)etničkih i nacionalnih odnosa.
 2. Teorijski pristupi u proučavanju etničkih odnosa, nacije i nacionalizma; primordijalizam.
 3. Etnosimbolizam
 4. Modernizam i njegove varijante: instrumentalizam, funkcionalizam, konstruktivizam
 5. Modernizam II; „zamišljena zajednica“
 6. Novije teorijske rasprave; mikro-sociološki pristupi.
 7. Nacionalni simbolizam; hrvatski simbolički identitet
 8. Tipovi etničkih odnosa; uzroci i posljedice etničkih sukoba
 9. Etnički odnosi i nacionalizam u različitim dijelovima Europe
 10. Etnički odnosi na prostoru bivše Jugoslavije; Hrvatska
 11. Etnički odnosi na prostoru Balkana / Jugoistočne Europe
 12. O (post)konfliktnim procesima u Sjevernoj Irskoj
 13. Većine i manjine u Srednjoj Europi; položaj Roma
 14. Stara i nova žarišta etničkih sukoba u Rusiji; baltičke zemlje
 15. Globalizacija i nacionalizam; metodološki nacionalizam

Ishodi učenja
 1. Razlikovati i dati primjere za ključne koncepte i teorije iz područja sociologije etničkih odnosa određenih sadržajem kolegija
 2. Kritički prosuđivati i dati vlastite zaključke o temama iz područja etničkih odnosa i nacije/nacionalizma na temelju usvojenih znanja
 3. Analizirati, vrjednovati i interpretirati postojeća empirijska istraživanja
 4. Osmisliti i prezentirati seminar iz sociologije etničkih odnosa na temelju literature ili provedenog istraživanja manjeg obima
Metode podučavanja
U realizaciji kolegija, osim predavanja i seminara, koristit će se i metode rasprave i prezentacije uz pomoć suvremenih tehničkih pomagala (power point, dokumentarni filmovi i sl.). Poticat će se kritičko čitanje, analiza i diskusija literature.
Metode ocjenjivanja
Seminarski rad, pisani ispit.
Studenti odabiru jedan rad iz Popisa seminarske literature i izlažu ga usmeno pred seminarom (uvjet za završetak kolegija). Pismeno predaju samo sinopsis seminara (upute usmeno).
Na kraju kolegija pristupaju završnom pisanom ispitu.

Obavezna literatura
 1. Gellner, Ernst. (1998). Nacije i nacionalizam. Zagreb: Politička kultura.
 2. Anderson, Benedict. (1990). Nacija – zamišljena zajednica. Zagreb: Školska knjiga.
 3. Wehler, Hans-Ulrich. (2005). Nacionalizam. Povijest, oblici, posljedice. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.
 4. Supek, Rudi. (1991). Društvene predrasude i nacionalizam (1. i 2. dio). Zagreb: Globus.
 5. Banac, Ivo. (1988). Nacionalno pitanje u Jugoslaviji (1.-3.dio). Zagreb: Globus.
 6. Katunarić, Vjeran. (2003). Sporna zajednica. Novije teorije o naciji i nacionalizmu. Zagreb: Jesenski i Turk.
Dopunska literatura
 1. Čačić-Kumpes, J. (ur.). (1999). Kultura, etničnost, identitet. Zagreb: Institut za migracije i narodnosti.
 2. Europa i nacionalizam: nacionalni identitet naspram nacionalnoj netrpeljivosti. (2000). Međunarodni simpozij Europa i nacionalizam, Korčula, 21.-28. 9. 1998. Zagreb: Durieux.
 3. Gellner, Ernest. (1996). Encounters with Nationalism. Oxford: Blackwell Publishers.
 4. Harris, Nigel. (1990). National Liberation. Reno: University of Nevada Press.
 5. Heršak, Emil (ur.). (1999). Etničnost i povijest. Zagreb: Institut za migracije i narodnosti.
 6. James, Paul. (1996). Nation Formation: Towards a Theory of Abstract Community. London: Sage.
 7. Jenkins, Richard. (1997). Rethinking Ethnicity: Arguments and Explorations. London: Sage.
 8. Kalanj, Rade. (2008). Modernizacija i identitet. Zagreb: Politička kultura.
 9. Kedourie, Elie. (1993). Nationalism, 4th ed. Oxford: Blackwell Publishers.
 10. Maccrone, David. (2000). The Sociology of Nationalism: Tomorrow's Ancestors. London: Routledge.
 11. Plessner, Helmuth. (1997). Zakašnjela nacija: o političkoj zavodljivosti građanskog duha. Zagreb: Naprijed.
 12. Seton-Watson, Hugh. (1980). Nacije i države: ispitivanje porijekla nacija i politike nacionalizma. Zagreb: Globus.
 13. Smith, Anthony D. (1991). National Identity. Reno: University of Nevada Press.
 14. Smith, Anthony D. (1999). Myths and Memories of the Nation. New York: Oxford University Press.
 15. Steinberg, Stephen. (1989). The Ethnic Myth: Race, Ethnicity, and Class in America. Boston: Beacon Press.

Izborni predmet na studijima
 1. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar