Naziv
Sociologija poslovnog odlučivanja
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
125559
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Kolegij Sociologija poslovnog odlučivanja ima za cilj osposobiti studente za analizu ukupne društvene važnosti procesa donošenja poslovnih odluka temeljem poslovnih informacija pretvorenih u znanje. Poslovne informacije i društvo su međusobno uvjetovani pri čemu poslovne odluke temeljene na poslovnim informacijama pretvorenim u znanje utječu na društvene promjene i društveni razvoj (social intelligence). U središtu promatranja jest socioekonomski i sociokulturni karakter poslovnog okruženja i njegov utjecaj na poslovanje i poslovno odlučivanje na makro i mikro razini, ali i utjecaj poslovnih odluka na poslovno okruženje. Posebno mjesto u analizi zauzimaju poslovne informacije neekonomskog karaktera (sociokulturne, sociodemografske, političke, sigurnosne itd.) i međusobno uvjetovane relacije prema poslovnom odlučivanju. Dodatno, kolegij ima za cilj osposobiti studente i za ovladavanje samim procesom donošenja poslovnih odluka temeljem poslovnih informacija. Njegov je, dakle, cilj poučiti studente da spoznaju društvenu uvjetovanost i situiranost poslovnih informacija, kao i važnost poslovnih informacija u poslovnom procesu te ih nauče prikupljati, interpretirati, koristiti i čuvati u interesu ostvarenja konkurentnosti nacionalnog gospodarstva, razvoja društva i nacionalnog gospodarstva, poslovnog uspjeha pojedinačnog poslovnog subjekta (tvrtke) kao i, posebno u uvjetima „društva rizika/rizičnog društva“, ostvarenja poslovne sigurnosti nacionalnog gospodarstva i poslovnog subjekta. Cilj je razumijevanje procesa upravljanja poslovnim informacijama (engl. business intelligence/business counterintelligece), uporabe njegovih krajnjih proizvoda (poslovne analize) te njegove uloge u upravljanju nacionalnim gospodarstvima i poslovnim sustavima. Kolegij Sociologija poslovnog odlučivanja ima, dakle, koncepcijski, analitički i aplikacijski cilj. Nakon odslušanih predavanja i izvršenih seminarskih obaveza studenti će steći kompetencije potrebne za analizu i upravljanje procesom poslovnih informacija odnosno definiranje potreba makro i mikro managementa za poslovnim informacijama, prikupljanje potrebnih informacija, obradu i interpretaciju prikupljenih informacija, temeljem tih informacija izradu poslovnih analiza koje managementu služe kao potpora u procesu donošenja i realizacije poslovnih odluka. Studenti će steći i znanja potrebna za kompetentnu analizu društvenog značenja i socijetalnih dimenzija poslovnog odlučivanja te se osposobiti za samostalno istraživanje institucija i fenomena na tom području. Također, cilj je kolegija ekonomskoj literaturi, na kojoj je bitno baziran, dati stanovitu sociološku interpretaciju.
Sadržaj
 1. uvod u kolegij, opis sadržaja i ciljeva kolegija, struktura kolegija, uvod u seminar i prikaz tema, pregled literature
 2. kontekstualni okvir: ekonomija i društvo; društvo i ekonomija znanja; ekonomija i nacionalni interesi; suvremene paradigme nacionalne sigurnosti: ekonomija kao dimenzija nacionalne sigurnosti; društvena uvjetovanost i situiranost poslovnog odlučivanja i poslovnih informacija;
 3. informacijsko društvo/društvo informacija; društvo rizika; nova ekonomija; aspekti socioloških teorija moći i poslovno odlučivanje; poslovno odlučivanje i društveni razvoj; poslovno odlučivanje i ekonomski razvoj; analiza okoline: analiza socijalne okoline, analiza poslovne okoline, analiza interne okoline;
 4. suvremeni međunarodni ekonomski odnosi; globalizacija, društvo i poslovno odlučivanje; usporedni ekonomski sustavi; transnacionalne korporacije; aspekti neoliberalnog modela poslovnog odlučivanja; usporedba s izvrsnošću (benchmarking)
 5. poslovno-obavještajna disciplina OSINT; prikaz mogućnosti prikupljanja podataka putem otvorenih izvora
 6. proces poslovnog odlučivanja: identifikacija problema, definiranje zadatka, analiza stanja, postavljanje i evaluacija inačica rješenja problema, donošenje odluke, provedba odluke, kontrola provođenja odluke;
 7. pojmovno-kategorijalna analiza; uloga i značaj informacija u suvremenim uvjetima (poslovanja); vrste poslovnih informacija (sociokulturne, sociodemografske, ekonomske, političke, sigurnosne); obilježja i važnost socioekonomskih poslovnih informacija i poslovno odlučivanje; proces prikupljanja, obrade, analize poslovnih informacija te njihove distribucije; model i proces upravljanja poslovnim informacija, izgradnja sustava poslovnih informacija u nacionalnim gospodarstvima i poslovnim sustavima (business intelligence);
 8. upravljanje poslovnim informacijama: definiranje potreba managementa (key intelligence topics-KIT); izrada strateške mape, uravnotežene tablice rezultata (BSC) i ključnih pokazatelja poslovanja (KPI); prikupljanje poslovnih informacija; metode prikupljanja podataka; javne i legalne metode;
 9. prikupljanje poslovnih informacija; tajne i nelegalne metode-poslovna špijunaža;
 10. metode analize i analitički okviri (kvalitativni i kvantitativni) u odnosu na poslovne informacije (PEST analiza, SWOT analiza, Gap analiza, scenario analiza, analiza vremenskog slijeda, VRIO analiza, strategijski sustav ranog upozorenja-SEWS analiza itd.); procjena vrijednosti i upotrebljivosti poslovnih informacija (intelligence metrics); uporaba i korištenje poslovnih informacija i poslovnih analiza;
 11. primjena poslovnih informacija: poslovne informacije u planiranju; poslovne informacije i marketing; poslovne informacije i prodaja/postprodajne aktivnosti; poslovne informacije i upravljanje ljudskim resursima; poslovne informacije i profiliranje poslovnih partnera (poslovna suradnja); poslovne informacije i investicije (akvizicije); poslovne informacije u vertikalnim industrijama itd.;
 12. poslovne informacije (Business intelligence) u hrvatskom gospodarstvu; konkurentnost hrvatskog gospodarstva;
 13. sigurnost poslovnih informacija (korporativna sigurnost); ugrožavanje poslovnih informacija; informacije kao sredstvo i objekt napada; tajnost i javnost informacija u funkciji korporativne sigurnosti; informacije u konkurentskom natjecanju; problem "curenja informacija";
 14. model, proces, izgradnja i funkcioniranje sustava sigurnosti poslovnih informacija (business counterintelligence) u nacionalnim gospodarstvima i poslovnim sustavima te njegova uloga i značaj u upravljanju nacionalnim gospodarstvima i poslovnim sustavima;
 15. osvrt na ukupna predavanja i priprema studenata (kroz diskusiju) za polaganje završnog usmenog ispita; evaluacija sadržaja i načina prikaza kolegija;

Ishodi učenja
 1. identificirati, opisati i analizirati društvene probleme i kreirati mjere socijalne politike
 2. kompetentno sudjelovati u timskom radu stručnjaka i interdisciplinarnom okruženju
 3. obavljati profesionalne zadatke u skladu s etičkim načelima struke
 4. osimisliti sociološko istraživanje
 5. pretraživati baze podataka u svrhu prikupljanja podataka za analizu određenih društvenih pojava na lokalnoj i globalnoj razini
Metode podučavanja
Izravno poučavanje (izlaganjem), poučavanje otrkivanjem i rasprava, suradnički projekti i grupni zadaci.
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit, prisutnost i aktivnost na nastavi, grupni rad/projekt.

Obavezna literatura
 1. Bilandžić, M. (2008). Poslovnoobavještajno djelovanje: business intelligence u praksi, Zagreb: AGM.
 2. Fleisher, S. C.; Bensoussan, E. B. (2015) Business and Competitive Analysis: Effective Application of New and Classic Methods (2nd Edition), New Jersey: Pearson Education. (poglavlja: „Section II: New and Classic Methods of Business and Competitive Analysis“)
 3. Sadžak, M.; Mujanović, E.; Tutnjević, M. (2009). Ekonomska diplomacija: menadžerski pristup, Zagreb-Sarajevo: Synopsis. (poglavlja: „Definicija ekonomske diplomacije“ i „Poslovno pregovaranje“)
 4. Sikavica, P; Hunjak, T.; Begičević Ređep, T.; Hernaus, T. (2014). Poslovno odlučivanje, Zagreb: Školska knjiga. (poglavlje: „Osnove poslovnog odlučivanja“)
Dopunska literatura
 1. Bazdan, Z. (2009). „Menadžeri moraju znati: poslovno obavještajna djelatnost kreira najvažniji resurs upravljanja“, Poslovna izvrsnost, 3 (2): 61-77.
 2. Bazdan, Z. (2009). „Poslovna obavještajna djelatnost - ključan čimbenik poslovne izvrsnosti case study: industrijska špijunaza“, Poslovna izvrsnost, 3 (1): 57-75.
 3. Bazdan, Z. (2011). „Gospodarska diplomacija i patološki trendovi globalne ekonomije. Case study: Republika Hrvatska“, Poslovna izvrsnost, 5 (1): 103-124.
 4. Bek(Beck), U. (2001). Rizično društvo: U susret novoj moderni, Filip Višnjić, Beograd.
 5. Bernhardt, D. (2003). Competitive Intelligence: How to acquire and use corporate intelligence and counter-intelligence, Prentice Hall Financial Times, London.
 6. Boromisa, A-M.; Tišma, S.; Raditya-Ležaić, A. (2012). Gospodarska diplomacija Republike Hrvatske ili zašto Hrvatskoj nužno treba snažna i sustavna gospodarska diplomacija, Zaklada Adris, Institut za međunarodne odnose, Zegreb.
 7. Castells, M. (2000). Informacijsko doba: Ekonomija, društvo i kultura. Uspon umreženog društva, Golden Marketing, Zagreb.
 8. Dedijer, S.; Jequier, N. (1987) (eds.) Intelligence for Economic Development: An Inquiry into the Role of the Knowledge Industry, BERG, Oxford/New York.
 9. Fehringer, D; Hohhof, B. (2006) (eds.) Competitive Intelligence Ethics: Navigating the Gray Zone, Competitive Intelligence Foundation, Alexandria, Virginia.
 10. Gilad, B. (2004) Early Warning: using competitive intelligence to anticipate market shifts, control risk and create powerful strategies, Amacom, New York.

Izborni predmet na studijima
 1. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar