Naziv
Sociologija sela
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
36880
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Upoznati osnovne procese u selu tijekom druge hrvatske modernizacije. Predmetna nastava omogućuje studenti/ca/ma stjecanje dodatnih teoretskih i empirijskih znanja iz područja posebne sociologije, koja će pridonijeti boljem razumijevanju socijalnih promjena u prostornoj organizaciji društva u ruralnoj prošlosti i suvremenosti. Osim znanja o teoretskim pristupima stječu se i konkretna znanja o sociokulturnim obilježjima ruralnog društva, posebno hrvatskog. Polaznici postižu veću stručnu kompetentnost u tumačenju društvenih promjena i ruralnog razvoja, te u sudjelovanju u empirijskim istraživanjima.

Sadržaj
 1. Važnost poljoprivrede i ruralnog života.
 2. Pristup razumijevanju ruralnosti.
 3. Hrvatsko ruralno nasljeđe; institucionalni razvoj sociologije sela.
 4. Selo u dihotomijama i tipologijama (Tönnies; antropološka, arheološka i tehnološka tradicija).
 5. Ruralni razvoj - promjene i istraživački pristupi.
 6. 1. kolokvij
 7. Promjene agrarne strukture; slojna struktura sela - društvene grupe.
 8. Deagrarizacija, ruralne migracije i posljedice.
 9. Demografske promjene; seoska obitelj.
 10. Život na selu: religioznost, običajnost, svakodnevica.
 11. Selo u tranzicijskim promjenama.
 12. 2. kolokvij
 13. Završno predavanje: perspektive sela i ruralnosti u globalnom svijetu.
 14. Upoznavanje s programom, literaturom i seminarskim temama kolegija.
 15. Zašto interes za ruralnu sociologiju.

Ishodi učenja
 1. Razlikovati i dati primjere za ključne koncepte i teorije iz područja sociologije sela određenih sadržajem kolegija
 2. Kritički prosuđivati i dati vlastite zaključke o temama iz sociologije sela na temelju usvojenih znanja
 3. Analizirati, vrjednovati i interpretirati postojeća empirijska istraživanja
 4. Osmisliti, planirati i provesti teorijsko ili empirijsko istraživanje manjeg obima
 5. Osmisliti i prezentirati seminar iz sociologije sela na temelju literature ili provedenog istraživanja manjeg obima
Metode podučavanja
U realizaciji kolegija, osim predavanja i seminara, koristit će se i metode rasprave i prezentacije uz pomoć suvremenih tehničkih pomagala (power point, dokumentarni filmovi i sl.). Poticat će se kritičko čitanje, analiza i diskusija literature. U nastavi je predviđena i terenska nastava, u obliku organiziranog stručnog posjeta/boravka (ruralni krajevi u Hrvatskoj, institucije vezane za ruralna pitanja ili sl.).
Metode ocjenjivanja
a) Nastavničke obveze: Redovito održavati nastavu i konzultacije. Pomagati u pripremi izlaganja, poticati studente/ice na aktivni i samostalni rad, naročito istraživački.
b) Studentske obveze: Redovito pohađanje predavanja i seminara s aktivnim sudjelovanjem u nastavi. Obvezno izlaganje (referat) u seminaru. Tijekom semestra dva kolokvija. Nakon izvršenih obveza pismeni ispit sa završnom ocjenom. Student/ica može biti oslobođen/a završnog ispita na temelju uspjeha na oba kolokvija. U slučaju polovične ocjene iz kolokvija, u obzir se uzima zalaganje studenta/ice tijekom akademske godine (referat, diskusija, redovni dolasci).

Obavezna literatura
Dopunska literatura
 1. Bićanić, R. (1996). Kako živi narod. Zagreb: Globus, Pravni fakultet u Zagrebu.
 2. Puljiz, V. Eksodus poljoprivrednika. Zagreb : IDIS, 1977.
 3. Rogić, I. i M. Štambuk (ur.). Duge sjene periferije. Zagreb : Institut drušvenih znansoti "Ivo Pilar".
 4. Rogers, E. M., Burdge, R. J. Social Change in Rural Societies. New York : Prentice-Hall, Inc., 1972.
 5. Sorokin, P. A., Zimmerman, C. C., Galpin, C. A Systematic Source Book in Rural Sociology. New York : Russel & Russel, 1965. Vol. 1-3.

Izborni predmet na studijima
 1. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 2. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar