Naziv
Sociologija spolnosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
36884
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Upoznati studente s teorijama i istraživanjima u području ljudske spolnosti, te ih osposobiti za razumijevanje i analizu psihosocijalnih i sociokulturnih odrednica ljudske spolnosti, ali i pripadajućih društvenih kontroverzi.
Sadržaj
 1. 15. Predavanje: seksualno zdravlje i problemi (uvod u seksualno savjetovanje) Definiranje seksualnog zdravlja; poremećaji seksualnog zdravlja; pregled smetnji seksualnog zdravlja (prema DSM-IV); uzroci seksualnih smetnji Temelji savjetovanja u području seksualnog zdravlja; temeljne psihoterapeutske tehnike u pristupu seksualnim smetnjama; sociokulturne determinante određivanja ciljeva savjetovanje i seksualne terapije; suvremeni trend medikalizacije seksualnosti i pripadajući rizici (L. Tiefer)
 2. 5. Predavanje: sinkonijski i dijakronijski pristup ljudskoj seksualnosti Kratka povijest seksualnosti na Zapadu; antropologijski pristup seksualnosti; seksualnost i kulturna ograničenja; pojam seksualne kulture
 3. 6. Predavanje: društvene teorije ljudske seksualnosti I. Psihosocijalni pristup – od Freuda do suvremenih teorija učenja
 4. 7. Predavanje: društvene teorije ljudske seksualnosti II. Sociokulturni pristup – teorija seksualnosti I. Reissa, teorija seksualnih skripti (Gagnon i Simon) i prinos M. Foucaulta
 5. 8. Predavanje: moderna povijest seksoloških istraživanja Autori s kraja XIX. stoljeća; njemačka seksologija od 1910. do 1934.; Alfred Kinsey; ključne istraživačke studije u posljednjih tridesetak godina
 6. 9. Predavanje: metodologija seksoloških istraživanja Specifični problemi i dosadašnja rješenja; etičke dileme i politički pritisci; pouzdanost i valjanost nalaza, problemi uzorkovanja specifičnih skupina; analiza nekih hrvatskih empirijskih studija
 7. 10. Predavanje: seksualna orijentacija Etiologija seksualne orijentacije; razvojna obilježja i dinamika; vrste seksualne orijentacije; teorijska objašnjenja homoseksualnosti; seksualne manjine i politička borba; homofobija; heteronormativnost i queer pristup; situacija u Hrvatskoj
 8. 11. Predavanje: transrodnost Genetska i hormonalna etiologija transeksualnosti/transrodnosti; proces tranzicije iz jednog spola u drugi; autoginefilija; transrodnost kao politički i kulturni pokret
 9. 12. Predavanje: pornografija, prostitucija i suvremeni kulturni ratovi Kratka povijest pornografije; definiranje opscenosti; pornografija i feminizam; istraživanja utjecaja pornografije; istraživanja fenomena prostitucije; tipovi prostitucije; dekriminalizacija i legalizacija; nizozemski i švedski model regulacije seksualnog rada
 10. 1. Predavanje: uvod u kolegij Upoznavanje s radom u kolegiju, studentskim obvezama i načinom polaganja ispita; definiranje ljudske seksualnosti i kratak uvod u društvena istraživanja u tom području
 11. 2. Predavanje: anatomsko fiziologijske osnove ljudske seksualnosti Ženska i muška spolna anatomija; bazična fiziologija seksualne reakcije; standardni model ljudske seksualne reakcije (Masters i Johnsonova) i njegova ograničenja (H. S. Kaplan, R. Basson i L. Tiefer)
 12. 3. Predavanje: endokrinologijska dimenzija ljudske seksualnosti Organizacijsko i aktivacijsko djelovanje spolnih hormona; spolni hormoni i seksualna motivacija; kemijska kastracija kao kontroverzni tretman seksualnih prijestupnika
 13. 4. Predavanje: evolucijski pristup ljudskoj seksualnosti Temeljne premise sociobiologije i evolucijske psihologije; spolno specifične reproduktivne strategije i izbor partnera; uloga skrivene ovulacije; evolucijski temelji zaljubljenosti, ljubavi i ljubomore
 14. 13. Predavanje: parafilije i pedofilija Etiologija parafilija; J. Moneyjev model narušenih ljubavnih mapa; pedofilija i njezine varijante; zakonsko-sudski i klinički aspekti pedofilije; pedofilija i moralna panika
 15. 14. Predavanje: seksualna edukacija Povijest seksualne edukacije; seksualna edukacija u školi: vrste programa; dosadašnje evaluacije; tzv. sustavna seksualna edukacija; situacija u Hrvatskoj

Ishodi učenja
 1. Opisati ciklus ljudskog seksualnog odgovora.
 2. Sažeti temeljne teorijske pristupe u analizi ljudske spolnosti.
 3. Prepoznati kulturne i društvene čimbenike koji oblikuju ljudsku spolnost.
 4. Razlikovati temeljne vrste istraživanja u području ljudske spolnost.
 5. Razlikovati pristupe u seksualnoj edukaciji mladih.
 6. Definirati pojam seksualnog zdravlja i opisati najčešće poremećaje.
 7. Protumačiti etičke aspekte specifične za seksološka istraživanja.
Metode podučavanja
Predavanja i seminarski rad; PPT prezentacije, uporaba audio vizualnog materijala (video, DVD), grupne diskusije
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit; moguće je odgovarati usmeno na ocjenu više

Obavezna literatura
 1. Abramson, P., Pinkerton, S. O užitku razmišljanja o naravi ljudske spolnosti. Zagreb : Naklada Jesenski i Turk ; Hrvatsko sociološko društvo, 1998. (Poglavlja: 1., 2., 3., 4. i 7.).
 2. Herzog, D. (2015.) Seksualnost u Europi XX. stoljeća (poglavlja: 1., 4. i 5.). Zagreb: Zagreb Pride.
 3. McNair, B. Striptiz kultura seksualnost, mediji i demokratizacija žudnje. Zagreb : Naklada Jesenski i Turk, 2004.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 2. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar