Naziv
Sociologija znanja i znanosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
125562
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Glavni cilj je upoznati studente s fenomenom socijalne organizacije znanja, s naglaskom na znanje znanosti, te ih potaknuti na kritičko promišljanje složene veze između različitih oblika znanja i društvene strukture. Kroz ispitivanje socijalnih, kulturnih, političkih i materijalnih dimenzija proizvodnje i distribucije znanja na premetu će se dobiti uvid u glavne struje mišljenja razvijene unutar sociologije znanja i znanosti.
Sadržaj
 1. Klasična sociologija znanja i problem ideologije
 2. Socijalna determinacija znanja i socijalni konstruktivizam
 3. Znanje i moć
 4. Postkolonijalna i feministička epistemologija
 5. Sociologija sociologije
 6. Klasična sociologija znanosti -- Merton i funkcionalistička škola
 7. Thomas Kuhn i postempiricizam
 8. Novije perspektive u sociologiji znanstvene spoznaje,
 9. Objektivnost i istina u znanosti
 10. Znanost kao ideologija
 11. Feministička kritika znanosti
 12. Društvena odgovornost znanstvenika
 13. Vrijednosti u znanosti
 14. Socijalna rekonstrukcija znanosti
 15. Etika u znanstvenom istraživanju

Ishodi učenja
 1. procijeniti i primijeniti teorijske pristupe i koncepte razvijene unutar sociologije znanja i znanosti u objašnjenju suvremenih društvenih fenomena i procesa (npr. odnosi moći, društvena nejednakost, dominacija)
 2. kreirati i prezentirati teorijski i empirijski utemeljene istraživanja u području sociologije znanja i znanosti
 3. valorizirati obrazovne i znanstvene politike u nacionalnom i međunarodnom kontekstu
 4. usmeno i pisano prezentirati stečena znanja i rezultate istraživanja stručnoj i laičkoj javnosti
Metode podučavanja
Predavanja uz PowerPoint prezentacije, čitanje originalnih tekstova i pisanje izvještaja, usmene prezentacije seminarskih radova, diskusije o pročitanim tekstovima
Metode ocjenjivanja
Prisustvovanje na nastavi, seminarske prezentacije, aktivno sudjelovanje u diskusijama, seminarski rad i završni esej.

Obavezna literatura
 1. Ben-David, J. (1986) "Uloga znanstvenika u društvu", Školska knjiga: Zagreb.
 2. Mannheim, Karl (2007) "Ideologija i utopija", Jesenski i Turk: Zagreb.
 3. Matić, D. (2013) "Znanost kao kultura i društvena praksa", Jesenki i Turk: Zagreb.
 4. Bloor, D. (1995) „Strogi program sociologije spoznajne“, u: Polšek, D. Sociologija znanstvene spoznaje: Strogi program i Edinburška škola, HKD: Rijeka, str.31-48.
Dopunska literatura
 1. Foucault, M. (1994) „Mikrofizika moći“ i „Briga za istinu“, u: Znanje i moć, Globus: Zagreb, str. 143-172.
 2. Said. E.W. (1978) „Introduction“, u Orientalism, Penguing Books: London, str. 1-28. (razna „domaća“ izdanja)
 3. Weber, M (1986) „'Objektivnost' spoznaje u društvenoj znanosti i društvenoj politici“, u Metodologija društvenih nauka, Globus: Zagreb, str. 21-84.
 4. Harding, S. (1991) „Reinventing Ourselves as Other: More New Agents of History and Knowledge“, u: Whose Science?Whose Knowledge?, Cornell University Press: Ithaca, NewYork, str. 268-295.
 5. Hill Collins, P. (1986) „Learning from the Outsider Within: The Sociological Significance of Black Feminist Thought“, Social Problems, 33(6):14-32.
 6. Smelser, N.J. (1989) „External Influences on Sociology“, International Sociology, 4(4):419-429.
 7. Holmwood, J. (2010) „Sociology's Misfortune; Discipline Interdisciplinarity and the Impact of Audit Culture“, The British Journal of Sociology, 61(4):639-658
 8. Merton, R. K. (1973) „Social and Cultural Context of Science“, u: The Sociology of Science, The University of Chicago Press: Chicago, str. 173-190.
 9. Kuhn, T. (2002) Struktura znanstvenih revolucija, Jesenski i Turk: Zagreb.
 10. Bourdieu, P. (2014) Znanost o znanosti i refleksivnost, Jesenski i Turk: Zagreb.
 11. MacKenzie, D. (1978) „Statistical Theory and Social Interests: A Case-Study“, Social Studies of Science, 1:35-85.
 12. Gould, S. J. (2003) Čovjek po mjeri: kvocijent inteligencije i druge zablude, Jesenski i Turk: Zagreb.
 13. Levontin, R.C. (1992) Biology as Ideology, HarperPerennial: New York, str. 17-37.
 14. Harding, S. & O'Barr, J.(eds) Sex and Scientific Inquiry, The University of Chicago Press:Chicago.
 15. Resnik, D. (1998) The Ethics of Science, London and New York: Routledge
 16. Pels, D. (2000) The Intellectual as Stranger, Routledge: London.

Izborni predmet na studijima
 1. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar