Naziv
Spisovodstvo
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
6
Šifra
135993
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Studenti svladavaju osnove upravljanja spisima i dokumentacijom u organizacijama, upoznaju funkcije i svojstva spisovodstvenih sustava, uče obavljati poslove u spisovodstvu, oblikovati i koristiti spisovodstvene alate. Upoznaju propise i organizaciju uredskog poslovanja. Upoznaju načela za izradu klasifikacijskih sustava, klasifikacijske spisovodstvene sustave u Hrvatskoj i drugim zemljama, uče oblikovati i primjenjivati spisovodstveni klasifikacijski sustav. Upoznaju se s pojmom i značenjem metapodataka.
Sadržaj
 1. Pojam metapodataka. Načini bilježenja podataka. Povezivanje metapodataka sa zapisom. Modeli metapodataka (Dublin Core, Public Record Office Functional Requirements, MoReq, RiC itd.)
 2. Uvod u kolegij. Predmet i svrha spisovodstva
 3. Povijesni razvoj spisovodstva u svijetu
 4. Povijesni razvoj uredskog poslovanja/spisovodstva u Hrvatskoj
 5. Suvremeni propisi o uredskom poslovanju u Hrvatskoj
 6. Značenje spisovodstva za poslovanje organizacije. Uloga spisovodstva u informacijskom sustavu organizacije
 7. Zadaće i svojstva spisovodstvenog sustava. Spisovodstvena politika
 8. Zadaće i svojstva spisovodstvenog sustava. Spisovodstvena politika
 9. Oblikovanje i korištenje spisovodstvenih alata
 10. Upravljanje i održavanje spisovodstvenog programa. Analiza i vrednovanje spisovodstvenog sustava
 11. Svrha i ciljevi klasifikacije spisa. Klasifikacija poslovnih funkcija i aktivnosti, klasifikacija po sadržaju
 12. Organizacija klasifikacijskog plana. Analiza i klasifikacija poslovnih funkcija i aktivnosti
 13. Definicija zahtjeva za dokumentacijom. Definicija dokumentacijskih jedinica
 14. Vrste klasifikacijskih planova. Opći, granski i posebni klasifikacijski planovi. Primjeri klasifikacijskih planova. Primjena i održavanje klasifikacijskog plana. Uloga klasifikacijskog plana u obavljanju spisovodstvenih funkcija
 15. Međunarodna norma ISO 15489. Historijat nastanka i analiza

Ishodi učenja
 1. Poznavati osnove upravljanja spisima i dokumentacijom
 2. Oblikovati i koristiti spisovodstvene alate
 3. Razumjeti relevantne propise i organizaciju uredskog poslovanja
 4. Usvojiti načela klasifikacijskih sustava u Hrvatskoj i drugim zemljama
 5. Oblikovati i primjenjivati spisovodstveni klasifikacijski sustav
Metode podučavanja
predavanje, seminar
Metode ocjenjivanja
predavanje 60%
seminar 30%
zalaganje na satu 10%

Obavezna literatura
 1. ISO 15489. Upravljanje zapisima. Dio 1: Općenito, Dio 2: Smjernice (Information and Documentation – Records Management
 2. Model zahtjeva za upravljanje elektroničkim zapisima – MoReq, Hrvatski državni arhiv, Zagreb 2003.
 3. Maria Guercio, Načela, metode i instrumenti za stvaranje, zaštitu i korištenje arhivskih zapisa u digitalnom okruženju, u: Modernizacija hrvatske uprave, Zagreb, 2003: 247-278.
 4. Michael Wettengel, Međunarodni rad na standardizaciji upravljanja zapisima. U povodu objavljivanja međunarodnog standarda ISO 15489, u: Modernizacija hrvatske uprave, Zagreb, 2003: 279-292.
 5. Jozo Ivanović, Sheme metapodataka i upravljanje dokumentima, Arhivski vjesnik 44 (2001), str. 103-121
 6. Davorin Eržišnik, Josipa Paver, Arhivistika za djelatnike u pismohranama, Zagreb 1991.
Dopunska literatura
 1. Laura Millar, Principles of Records and Archives Management, International Records Management Trust, London 1997.
 2. M. Rastić (priredio), Arhivi i arhivsko gradivo. Zbirka pravnih propisa 1828-1997., Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 1998.
 3. Tomislav Ćepulić, MoReq i uredsko poslovanje. Arhivski vjesnik 46 (2003), str. 77-84 (URL: https://hrcak.srce.hr/7369)
 4. Requirements for Electronic Records Management Systems, Public Record Office, London 2002. (URL: https://www.nationalarchives.gov.uk/documents/requirementsfinal.pdf)
 5. Lorbar, M., Stare, J., Upravno poslovanje I-II, Ljubljana 1998.

Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3. semestar
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar