Naziv
Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
4
Šifra
36783
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Kolegij će se baviti srednjovjekovnim utvrdama u Hrvatskoj i Slavoniji od 13. do 16. stoljeća iz više perspektiva (povijest, arheologija, povijest umjetnosti i književnost), tj. načinom gradnje, ulogom u srednjem vijeku, povješću odabranih utvrda u srednjem vijeku (nastanak, vlasnici, propast) te njihovom kasnijom sudbinom (sadašnje stanje i eventualna arheološka istraživanja). Osim rada na različitim vrstma srednjovjekovnih izvora osvrnuti će se i na spomen u književnosti (putopisi, narodne predaje i legende). Studenti će se u prezentacijama i pisanim radovima baviti utvrdama iz različitih regija Hrvatske. Krajnji cilj je upoznavanje studenata sa srednjovjekovnim utvrdama u Hrvatskoj i Slavoniji, tj. proučavanje spomeničke baštine i poticanje interdisciplinarnih istraživanja. Kolegij je ujedno doprinos redovnoj nastavi iz hrvatske i regionalne povijesti srednjeg vijeka, ali i drugim srodnim disciplinama.
Sadržaj
 1. uvodno predavanje te dogovor o studentskim aktivnostima i temama studentskih radova i prezentacija.
 2. srednjovjekovne utvrde od 13-16. stoljeća, opći pregled
 3. gost predavač – arheolog, diskusija
 4. izabrane utvrde (moslavačke utvrde) – primjer istraživanja nastavnika.
 5. arhitektonska obilježja utvrda – zidine, braništa, ulazi, vrata; prezentacija 1. grupe studenata uz diskusiju.
 6. srednjovjekovno oružje, obrambene i napadačke strategije; prezentacija 2. grupe uz diskusiju.
 7. arhitektonska obilježja utvrda – branič kule; prezentacija 3. grupe uz diskusiju.
 8. arhitektonska obilježja utvrda – kapele na utvrdama; prezentacija 4. grupe uz diskusiju
 9. arhitektonska obilježja utvrda - primjena drva u gradnji utvrda; prezentacija 5. grupe uz diskusiju
 10. arhitektonska obilježja utvrda – grijanje na utvrdama; prezentacija 6. grupe uz diskusiju
 11. terenska nastava
 12. svakodnevni život u utvrdama; prezentacija 7. grupe uz diskusiju
 13. svakodnevni život u utvrdama – hrana; prezentacija 8. grupe uz diskusiju
 14. terenska nastava
 15. zaključna razmatranja te studentska anketa o radu nastavnika

Ishodi učenja
 1. upoznavanje studenata sa srednjovjekovnim utvrdama
 2. upoznavanje nacionalne spomeničke baštine
 3. upoznavanje s metodama srodnih znanosti (arheologija, arhitektura, povijest umjetnosti)
 4. poticanje interdisciplinarnosti
 5. locirati i analizirati razne vrste primarnih i sekundarnih povijesnih izvora
 6. objasniti i procijeniti suprotstavljene argumente u izvorima i literaturi
 7. formulirati i braniti određenu tezu
 8. ispravno oblikovati citate i bilješke u seminarskim radovima
 9. napisati jasan i koherentan seminarski rad u kojemu se dokazuje i/ili opovrgava određena teza o odabranom historiografskom pitanju ili problemu
 10. prezentirati rad pred studentima i profesorima, stručnjacima i laicima, odabirući adekvatne metode i načine prezentacije
Metode podučavanja
metoda izlaganja i tumačenja, individualnog rada studenata, terenska nastava
Metode ocjenjivanja
Od studenata se očekuje redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje na satu i terenskoj nastavi što će se vrednovati u konačnoj ocjeni. Osim toga ocjenjivati će se prezentacija na satu ili pismeni rad, a po potrebi će biti i pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Günter P. Fehring, Arheologija srednjeg vijeka, Zagreb : Scarabeus 2004., 34-41, 124-186, 277-293.
 2. Drago Miletić, Plemićki gradovi kontinentalne Hrvatske, Zagreb : DPUH [i. e.] Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 2012.
 3. Gjuro Szabo, Sredovječni gradovi u Hrvatskoj i Slavoniji, Zagreb: Matica hrvatska 1920.
 4. Gjuro Szabo, Sredovječni gradovi u Hrvatskoj i Slavoniji, Zagreb : Golden marketing-Tehnička knjiga, 2006.
 5. Horvat, Zorislav: Burgologija: srednjovjekovni utvrđeni gradovi kontinentalne Hrvatske. Zagreb 2014.
Dopunska literatura
 1. Mačković, Romana, Zelingrad - arheološka istraživanja srednjovjekovnog grada, Obavijesti, 35 (2003) 1,146-155.
 2. Mladen Radić, Zvonko Bojčić, Srednjovjekovni grad Ružica, Osijek : Muzej Slavonije 2004.
 3. Gjuro Szabo, Kroz Hrvatsko Zagorje, Zagreb : Izdanje knjižare Vasić 1939.
 4. Tomislav Đurić, Srednjovjekovni gradovi Slavonskog gorja, Varaždin : NIŠRO Varaždin 1981.
 5. Zorislav Horvat, Graditeljstvo srednjeg vijeka u Požeškoj kotlini, Požega : 1277-1977, 121-157
 6. Zorislav Horvat, Stari Zrin, Zrinski zbornik za povijest i obnovu Hrvatskoga Pounja 2 (1997), 75-103.
 7. Nada Klaić, Medvedgrad i njegovi gospodari, Zagreb : Globus 1987.
 8. Milan Kruhek, Stari glinski gradovi i utvrde, Zagreb : Mladost 1987.
 9. Milan Kruhek, Zorislav Horvat, Stari grad Slunj : od knezova Krčkih-Frankopana do krajiške obrambene utvrde, Zagreb, 1993.
 10. Krešimir Regan, Srednjovjekovne i renesansne utvrde Hrvatskog zagorja. Donja Stubica 2017.
 11. Silvija Pisk, Burgološke povijesne studije - moslavačka utvrda Garićgrad. Zbornik Moslavine 15 (2016) 4–15.
 12. Emilij Laszowski, Hrvatske povjesne građevine (mjestopisni i povjesni opis gradova, kula, samostana, crkava i drugih povjesnih gradjevina domovine Hrvata). Zagreb 1902.
 13. Ivan Kukuljević Sakcinski, Neke gradine i gradovi u kraljevini Hrvatskoj (Susedgrad, Samobor, Ozalj, Slunj, Drežnik, Senj, Brinje, Trakošćan, Krapina i V. Kalnik). Zagreb 1870.
 14. Andrej Janeš, The archaeological approach and the need for medieval castle research, in: Papers and proceedings of the third medieval workshop in Rijeka, K. Jovanović, S. Miljan (eds.), 2018, 109-130.

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 2. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar