Naziv
Sređivanje i opis arhivskog gradiva
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
6
Šifra
51398
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Vježbe u praktikumu
30

Cilj
Studenti upoznaju strukturu arhivskog fonda, vrste i strukturu jedinica udruživanja spisa, usvajaju načela i postupke analize i organizacije arhivskih cjelina, uče sređivati arhivsko gradivo. Upoznaju standarde i metodologiju opisa gradiva, uče opisivati i indeksirati različite vrste gradiva te oblikovati obavijesna pomagala. Specifični ciljevi predmeta jesu:
1. upoznati strukturu arhivskog fonda, vrste i strukturu jedinica udruživanja spisa, usvajaju načela i postupke analize i organizacije arhivskih cjelina​,
2. upoznati postupke sređivanja arhivskog gradiva​,
3. upoznati standarde i metodologiju opisa gradiva​,
4. upoznati tipologiju i oblikovanje obavijesnih pomagala te metapodatkovne strukture i serijalizacije arhivskog opisa.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje
 2. Osnovni pojmovi
 3. Načela sređivanja
 4. Združivanje arhivskih jedinica
 5. Gradivo
 6. Sređivanje arhivskog gradiva
 7. Arhivistički opis gradiva
 8. Sređivanje i opis posebnih vrsta gradiva
 9. Uredsko poslovanje i značaj za nastanak arhiva
 10. Registraturna pomagala i uredske evidencije
 11. Kazala i tezaurusi u arhivima
 12. Obavijesna pomagala
 13. Klasifikacija gradiva
 14. Metapodatkovni modeli i formalizacije opisa (EAD, EAC itd.)
 15. Sustavi za upravljanje arhivskim gradivom

Ishodi učenja
 1. Upoznati procese rada s gradivom (u koji ulaze i sređivanje i opis) te metodu njihove procjene.
 2. Identificirati i usporediti načela sređivanja.
 3. Identificirati stupnjeve sređenosti i sačuvanosti gradiva te razumjeti organizaciju rada na sređivanju gradiva.
 4. Razumjeti, usporediti i odabrati opisne norme.
 5. Razumjeti i usporediti uredska i obavijesna pomagala te sekundarna pomagala i njihov značaj za rad s gradivom.
 6. Identificirati vrstu klasifikacije koja se koristi za rad s gradivom i razumjeti značenje sastavnica.
 7. Usporediti i odabrati metapodatkovne modele opisa.
 8. Usporediti i odabrati serijalizacije opisa.
 9. Upoznati principe rada sa sustavima za upravljanje gradivom.
Metode podučavanja
Predavanja i vježbe koje su organizirane u suradnji s Hrvatskim državnim arhivom.
Metode ocjenjivanja
- ispit 60%
- vježbe 30%
- zalaganje na satu 10%

Obavezna literatura
 1. B. Stulli (ur.), Priručnik iz arhivistike, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 1977: 107-236.
 2. Iva Grdinić, Kako do kvalitetnog obavijesnog pomagala? Vrednovanje obavijesnih pomagala u parksi Državog arhiva u Pazinu, Arhivski vjesnik 51(2008)
 3. Richard Pearce-Moses, A Glossary of Archival and Records Terminology, The society of American Archivists, http://www.archivists.org/glossary/
 4. Norme Međunarodnog arhivskog vijeća - ISAD (G), ISAAR (CPF), ISDF, ISDIAH, RiC (konceptualni model i ontologija)
 5. Priručnici za EAD, EAC, EAG - sa službenih internetskih stranica tijela koja održavaju ove norme
Dopunska literatura
 1. Michael Cook, Margaret Procter, Manual of Archival Description, Gower Publishing, 2000.
 2. Rules for archival description, BCA, Ottawa, 2000.
 3. Ivanović, J. Sheme metapodataka u upravljanju dokumentima, AV 44(2002)
 4. Pavliček, V. Pregled arhivskih fondova i zbirki RH – rad na prikupljanju i obradi podataka, AV 50 (2007)
 5. Babić, S. Drugo izdanje norme ISAAR (CPF), AV 48(2005)
 6. Duranti, L. Origin and development of the concept of archival description. Archivaria 35 (1993)
 7. McKemmish, Acland, Ward, Reed. Describing records in context in the continuum, Archivaria 48 (1999)
 8. Christine Nougaret, Les instruments de recherche dans les archives. La documentation Française, Paris 1999.
 9. Rajh, Arian Problem-Oriented Assessments in Archives Management and an Extensive Archival Maturity Model Design // Diverse Applications and Transferability of Maturity Models / Katuu, Shadrack (ur.). Hershey, PA, SAD: IGI Global, 2018. str. 121-151 doi:10.4018/978-1-5225-7080-6.ch005
 10. Stančić, Hrvoje; Rajh, Arian; Crnković, Kristijan Mapirani metapodaci arhivskih, knjižničarskih i muzeoloških normi i referentne interdisciplinarne platforme // Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture 20 (2017) / Willer, Mirna ; Osrečki Jakelić, Dubravka (ur.). Zagreb: Hrvatsko muzejsko društvo, 2017. str. 153-190
 11. Rajh, Arian Arhivističke (informacijsko-informatičke) tehnologije: procjene i preporuke // Radovi 5. kongresa hrvatskih arhivista: Arhivi u Hrvatskoj - (retro)perspektiva / Babić, Silvija (ur.). Zadar: Hrvatsko arhivističko društvo, Državni arhiv u Zadru, 2017. str. 419-436
 12. Rajh, Arian; Pavetić, Tanja Computer Generated Description as the Required Digital Competence in Archival Profession // International Journal of Digital Literacy and Digital Competence (IJDLDC), 8 (2017), 1; 36-49
 13. Priručnici za standarde: METS, PREMIS, W3C standarde - sa službenih internetskih stranica tijela koja održavaju ove norme

Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4. semestar
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar