Naziv
Srpska književnost: Srpska drama
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
131698
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Temeljni cilj kolegija Srpska drama je upoznavanje studenata s reprezentativnim tekstovima srpske dramske literature od početaka do kraja 20. stoljeća. Poseban naglasak stavlja se na praćenje komediografskih žanrova i tumačenje smjena poetičkih sistema: Jovan Sterija Popović, Petar II Petrović Njegoš, Borisav Stanković, Branislav Nušić, Aleksandar Obrenović, Đorđe Lebović, Ljubomir Simović, Borislav Mihajlović, Borislav Pekić, Dušan Kovačević, Biljana Srbljanović.
Na korpusu dramskih tekstova propitat će se brojne referentne teme i motivi: dramsko vrijeme i historija, individua i ideologija, intertekstualnost, pojam kulture/građanske kulture/kolektiviteta/identiteta.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje
 2. Jovan Sterija Popović: Rodoljupci
 3. Jovan Sterija Popović: Kir Janja
 4. Petar Petrović Njegoš: Gorski vijenac
 5. Borisav Stanković: Koštana
 6. Branislav Nušić: Gospođa ministarka
 7. Aleksandar Obrenović/Đorđe Lebović: Nebeski odred
 8. Ljubomir Simović: Hasanaginica
 9. Borislav Mihajlović: Banović Strahinja
 10. Borislav Pekić: Generali ili srodstvo po oružju
 11. Dušan Kovačević: Maratonci trče počasni krug
 12. Dušan Kovačević: Balkanski špijun
 13. Biljana Srbljanović: Supermarket
 14. Studentski referati; seminarska rasprava
 15. Studentski referati; seminarska rasprava

Ishodi učenja
 1. imenovati najznačajnije srpske dramske pisce
 2. objasniti razvoj srpske dramske književnosti
 3. izraziti svojim riječima smjenu poetičkih sistema u razvoju srpske dramske književnosti
 4. izdvojiti komediografske žanrove i nabrojiti njihove najvažnije predstavnike
 5. interpretirati kanonske dramske tekstove srpske književnosti
 6. klasificirati i opisati književnopovijesna razdoblja i osnovne književnostilske formacije u odabranim južnoslavenskim književnostima, pa i u književnosti druge studijske grupe
 7. opisati i analizirati temeljne kanonske tekstove odabranih južnoslavenskih književnosti, odnosno književnosti slobodno izabrane studijske kombinacije
 8. prepoznati i objasniti sličnosti i razlike te odnose između odabranih književnosti u njihovu južnoslavenskom kontekstu
Metode podučavanja
Predavanje, seminari i studentska izlaganja.
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Srpska drama. Jovan Skerlić et al. Priredio Raško V. Jovanović. Srpska književnost u književnoj kritici XI, Beograd, Nolit, 1966.
 2. Antologija savremene srpske drame. Slobodan Selenić. Beograd, Srpska književna zadruga, 1977.
 3. Mala istorija srpskog pozorišta: XIII- XXI vek. Petar Marjanović. Novi Sad. Pozorišni muzej Vojvodine, 2005.
Dopunska literatura
 1. Značenja srpske komediografije: od Joakima Vujića do Branislava Nušića. Milenko Misailović. Novi Sad. Pozorišni muzej Vojvodine, 2008.
 2. Fiction and Drama in Eastern and Southeastern Europe: Evolution and Experiment in the Postwar Period / proceedings of the UCLA Conference; edited by Henrik Birnbaum and Thomas Eekman. Columbus: Slavica Publishers, Inc., 1980.

Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar