Naziv
Srpska književnost: Srpska poezija 19. vijeka
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
52496
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
U ovom kolegiju studenti bi trebali steći temeljan uvid u razvoj srpske poezije u 19. stoljeću. Po odslušanom kolegiju studenti trebaju znati vladati imenima najznačajnijih pjesnika 19. stoljeća, njihovih zbirki i pjesama, te razumjeti mijene u poetičkim, stilskim i metričkim svojstvima poezije, kao i suodnos kulture pisane i usmene književnosti u tom periodu.
Sadržaj
 1. Pjesništvo Đure Jakšića:romantičarski topos konflikta pojedinca i svijeta
 2. Intimna lirika J. J. Zmaja; zbirke Đulići i Đulići uveoci
 3. Satiričke i dječje pjesme J. J. Zmaja
 4. Pjesništvo Laze Kostića
 5. Deskriptivne pjesme Vojislava Ilića - usporedbom s pjesmama Đure Jakšića, Laze Kostića i J. J. Zmaja ukazuje se na smjenu poetičke paradigme kod V. Ilića u smjeru smanjivanja udjela pjesničkog subjekta u gradnji pjesme, naglašene harmonizacije stila i u tom kontekstu približavanju simbolističkoj poetici.
 6. Ilićeve pjesme s tematikom prošlosti drugih naroda i legendi i satirične pjesme
 7. Ponavljanje i sistematizacija usvojene građe
 8. Studentski referati
 9. Srpska književnost 19. stoljeća – povijesne prilike, književni kontekst, glavni predstavnici, djela, žanrovska slika
 10. Srpska poezija 19. stoljeća u europskom kontekstu
 11. Srpska narodna poezija – djelatnost Vuka Karadžića, klasifikacija, temeljna obilježja
 12. Analiza odabranih primjera usmene lirike
 13. Elementi klasicističke poetike u srpskom pjesništvu 19. vijeka – na primjeru odabranih pjesama Jovana Sterije Popovića
 14. Petar II Petrović Njegoš – pjesnička sinteza umjetničke tradicije i usmenoga pjesništva
 15. Opus Branka Radičevića: stvaralačka fuzija sikustva klasicizma, evropske romantičarske poezije i iskustva narodne poezije

Ishodi učenja
 1. izdvojiti najvažnije srpske pjesnike 19. stoljeća, njihove pjesničke zbirke i antologijske pjesme
 2. opisati razvoj poezije i poetskih žanrova u srpskoj književnosti 19. stoljeća
 3. imenovati mijene u poetičkim, stilskim i metričkim svojstvima srpske poezije 19. stoljeća
 4. prikazati suodnos kulture pisane i usmene književnosti u danom razdoblju
 5. klasificirati i opisati književnopovijesna razdoblja i osnovne književnostilske formacije u odabranim južnoslavenskim književnostima, pa i u književnosti druge studijske grupe
 6. opisati i analizirati temeljne kanonske tekstove odabranih južnoslavenskih književnosti, odnosno književnosti slobodno izabrane studijske kombinacije
 7. prepoznati i objasniti sličnosti i razlike te odnose između odabranih književnosti u njihovu južnoslavenskom kontekstu
Metode podučavanja
Predavanjem će se dati kontekst razumijevanja građe i pristupa građi, koja će se kasnije temeljitije obrađivati u seminarima. Studenti će čitati tekstove, kako bi na nastavi aktivno mogli sudjelovati u analizi i interpretaciji poezije.
Metode ocjenjivanja
Ukupna ocjena sastoji se od usmenog ispita, izlaganja referata, pisanog seminarskog rada i aktivnog sudjelovanja u seminarskim interpretacijama na nastavi.

Obavezna literatura
 1. Popović, Bogdan: Antologija novije srpske lirike (bilo koje izdanje)
Dopunska literatura
 1. Antologija srpskog pesništva, ur. Miodrag Pavlović (bilo koje izdanje)
 2. Kojen, Leon: Studije o srpskom stihu, Knjižarnica Zorana Stojanović, Sremski Karlovci, Novi Sad, 1996.
 3. Matić, Svetozar: Naš narodni ep i naš stih : ogledi i studije, Novi Sad, Matica srpska, 1964.
 4. Pavlović, Miodrag: Eseji o srpskim pesnicima, Beograd, 1981.

Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar