Naziv
Stara povijest hrvatskih zemalja I.
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
6
Šifra
117670
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Kolegij je dio predmeta Stara povijest hrvatskih zemalja. Upućuje studente u specifičnosti istraživanja stare povijesti na hrvatskom povijesnom prostoru, daje im njezin pregled i naznačuje aktualne pravce u znanstvenoj i stručnoj literaturi o staroj povijesti hrvatskih zemalja. Očekuje se da polaznici steknu znanja i vještine potrebne za istraživanje stare povijesti hrvatskog povijesnog prostora.
Sadržaj
 1. 1. Terminološke i metodološke konvencije: Iliri i Panonci, narodi i plemena, kada, zapravo, na hrvatskom povijesnom prostoru počinje povijest?
 2. Civilizacijski prijelomi u prapovijesti i protohistoriji: kako se proučavaju prijelazna razdoblja
 3. Prapovijesni korijeni povijesnih populacija; razlika u vrstama i količini izvornih podataka između priobalja i unutrašnjosti; metodološke posljedice
 4. Seoba i kulturni utjecaj Kelta, završeci etnogeneza i zemljopisni raspored autohtonih populacija uoči kontakta s Grcima i sukoba s Rimljanima
 5. Narodi priobalja; razvitak ilirskoga i histarskog kraljevstva
 6. Narodi gorske unutrašnjosti
 7. Narodi ravničarskog područja
 8. Grci na Jadranu: mitološki, brončanodobni i stariježeljeznodobni horizont
 9. Grci na Jadranu: sirakuška djelatnost i odnos prema domaćem stanovništvu
 10. Jadranski Grci u odnosu prema Rimljanima
 11. Rimski ratovi za Ilirik: povijesna impostacija, kronološki okviri
 12. Osvajanje priobalja
 13. Osvajanje unutrašnjosti
 14. Cezarovo guvernerstvo i razdoblje građanskih ratova
 15. Pohodi Oktavijanova doba

Ishodi učenja
 1. definirati istraživačku temu koja predstavlja doprinos historiografiji u usporedbi s postojećim znanjima o staroj povijesti hrvatskih zemalja
 2. postaviti konkretan istraživački problem i planirati njegovo rješavanje
 3. identificirati i koristiti odgovarajuće izvore informacija u znanstvenim i stručnim radovima
 4. oblikovati argumente o prošlosti pomoću različitih izvora i dokaza
 5. napisati dobro strukturirani znanstveni ili stručni rad na temelju kompleksnih informacija
Metode podučavanja
Interaktivni pristup studentima. Problemski pristup gradivu. Frontalno predavanje, prezentacije s tekstualnim i vizualnim materijalima, uz maksimalno sudjelovanje studenata u raspravi i esejima.
Metode ocjenjivanja
Kontinuirana evaluacija aktivnosti studenta tijekom semestra. U elemente ocjene ulazi pohađanje nastave i aktivnost (25 %), esej (25 %), praktični rad (25 %) i usmeni ispit (25 %).

Obavezna literatura
 1. B. KUNTIĆ-MAKVIĆ, Područje rimskog Ilirika uoči dolaska Hrvata, Povijest Hrvata I: Srednji vijek, ur. F. ŠANJEK - F. MIROŠEVIĆ, Zagreb: Školska knjiga 2003, 5 - 38;
 2. R. KATIČIĆ, Illyricum mythologicum, Zagreb: Izdanja Antibarbarus 1995.
 3. J. J. WILKES, Dalmatia, London: Routledge & Kegan Paul 1969 i
 4. M. SUIĆ, Antički grad na istočnom Jadranu, Zagreb: Golden marketing 20032, dijelovi o autohtonim naseljima i autohtonim predajama gradogradnji;
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij