Naziv
Statistička obrada podataka pomoću računala
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
131594
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Vježbe u praktikumu
45
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Nakon odslušanog kolegija očekuje se da će polaznici moći samostalno pripremiti podatke za računalnu obradu, kreirati tablicu za upis podataka, provesti potrebne transformacije rezultata, odabrati i provesti osnovne statističke analize u programu SPSS, te primjereno interpretirati rezultate provedenih analiza.
Sadržaj
 1. Priprema rezultata psihologijskih istraživanja za statističku analizu
 2. Definiranje karakteristika varijabli i izrada tablice za upis podataka
 3. Osnove rada s programom SPSS/WIN; podešavanje parametara programa
 4. Priprema i unos podataka u SPSS; Manipulacije s bazama podataka
 5. Tretman podataka koji nedostaju, provjera valjanosti upisa
 6. Osnovne transformacije rezultata (funkcije, rekodiranja, rangiranje, selekcija podataka)
 7. Pisanje naredbi u programskom jeziku SPSS-a (SYNTAX)
 8. Deskriptivna statistika; Kontingencijske tablice
 9. Testiranje razlika među aritmetičkim sredinama
 10. Opći linearni model - jednostavna i složena analiza varijance
 11. Mjere povezanosti; Parcijalna korelacija; Multipla korelacija
 12. Neparametrijski testovi
 13. Grafičko prikazivanje podataka
 14. Napredno korištenje programa (povezivanje s drugim programima, pisanje programa za matematičko-statističke analize)
 15. Prikaz i interpretacija rezultata

Ishodi učenja
 1. Opisati opće korake u provedbi istraživanja te objasniti njihovu važnost u pripremi podataka za statističku analizu i izboru prikladne analize
 2. Pripremiti podatke za unos u računalo i izraditi tablicu za upis podataka u statističkom programu
 3. Provesti potrebne transformacije rezultata mjerenja u statističkom programu SPSS
 4. Odabrati i provesti osnovne statističke analize u statističkom programu SPSS
 5. Prikladno interpretirati rezultate provedenih statističkih analiza
Metode podučavanja
redavanja, računalne vježbe, samostalni rad, projektni zadatak
Metode ocjenjivanja
Završni ispit provodi se na računalu i sastoji se od teorijskih zadataka i praktičnog dijela koji uključuje izbor statističke analize, njezinu provedbu u programu SPSS te interpretaciju rezultata. Analize se provode na konkretnim podacima dobivenim u istraživanju koje studenti provode tijekom semestra. Na konačan uspjeh utječe prikladnost odabranih statističkih analiza, točnost izračunatih vrijednosti te prikladnost interpretacije, kao i aktivnosti studenata tijekom pripreme i provedbe empirijskog istraživanja.

Obavezna literatura
 1. Petz, B., Kolesarić, V., Ivanec, D. (2013). Petzova statistika – Osnovne statističke metode za nematematičare. Naklada Slap. Jatrebarsko. Poglavlje: Statistička obrada podataka u računalnom programu SPSS str. 423 – 623.
Dopunska literatura
 1. Brace, N, Kemp, R, Snelgar, R (2006). SPSS for Psychologists – A Guide to Data Analysis using SPSS for Windows (versions 12 and 13). New York: Palgrave.

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar