Naziv
Statističke metode za antropologe
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ECTS bodovi
4
Šifra
64085
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15
Vježbe u praktikumu
30

Cilj
Cilj kolegija je stjecanje razumijevanja kvantitativnih odnosa koji proizlaze iz brojčanih podataka antropoloških istraživanja. U tom kontekstu, cilj je da nakon studija studenti razviju vještinu prikupljanja kvantitativnih, ali i kvalitativnih podataka, karakterističnih za povezanost bioloških i društveno-kulturnih fenomena. Ujedno, cilj je studente upoznati s ograničenjima u izvođenju zaključaka na temelju primjene pojedinih vrsta statističkih metoda. Također, jedan od ciljeva je steći vještine i kompetentnost u prosuđivanju antropoloških aspekata društvenih promjena i drugih stanja koja se mogu kvantificirati. Konačno, cilj je studente tijekom primjene statističkih metoda familijarizirati s antropološkom tematikom na kojoj će te metode primjenjivati. Stoga se izučavano teorijsko gradivo utvrđuje na primjerima iz antropologije, već od faze pripreme podataka, preko njihove analize, sve do interpretacije rezultata, s naglaskom na pravilno postavljanje hipoteza te njihovog završnog podržavanja ili odbacivanja.
Sadržaj
 1. Pojam i predmetnost statistike. Mjerne ljestvice.
 2. Normalna distribucija. Mjere centralne tendencije.
 3. Grafičko prikazivanje podataka. Mjere raspršenja.
 4. Baždarne skale, skala decila i z-vrijednosti.
 5. Uzorak i populacija. Procjena parametra.
 6. Testiranje razlika između dvije aritmetičke sredine, t-test.
 7. Rad u programu za statističku obradu podataka.
 8. Testiranje razlika između više aritmetičkih sredina, analiza varijance.
 9. Testiranje razlika između distribucija frekvencija, hi-kvadrat test.
 10. Povezanost, koeficijenti korelacije..
 11. Veličina učinka.
 12. Neparametrijske metode za testiranje razlika.
 13. Neparametrijske metode za testiranje povezanosti.
 14. Rekapitulacija - uvjeti za primjenu pojedinih inferencijalnih statističkih metoda.
 15. Rekapitulacija postojećih znanja i priprema za sljedeći kolegij.

Ishodi učenja
 1. Poznavanje smisla statistike u kontekstu znanstvenog rada.
 2. Razumijevanje kvantitativnih odnosa u istraživanjima i u znanstvenim člancima.
 3. Prepoznavanje tipa podataka i njihovo uspješno prikazivanje.
 4. Razumijevanje ograničenja u izvođenju zaključaka na temelju primjene pojedinih vrsta statističkih metoda.
 5. Postavljanje i testiranje hipoteza.
 6. Pravilno zaključivanje na temelju inicijalno postavljenih hipoteza.
 7. Razumijevanje logike primjene pojedinih metoda deskriptivne i inferencijalne statistike
 8. Pravilna interpretacija dobivenih rezultata na temelju primjene određene statističke metode
Metode podučavanja
Izravno poučavanje
Samostalno učenje
Poučavanje vođenim otkrivanjem i raspravom
Modeliranje s demonstracijom
Metode ocjenjivanja
Dva kolokvija (zasebno ocjenjivanje praktičnih zadataka i znanja teorije).
1. kolokvij: tematske cjeline 1-6
2. kolokvij: tematske cjeline 7-13
Pismeni ispit (cjelokupno gradivo).

Usmeni ispit (nadopuna pismenog, po želji)

Obavezna literatura
 1. Petz, B., Kolesarić, V., Ivanec, D. (2012). Petzova statistika. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 2. Kolesarić, V., Petz, B. (1999). Statistički rječnik. Jastrebarsko: Naklada slap.
Dopunska literatura
 1. Aron, A. & Aron, E.N. (2002). Statistics for Psychology. Upper Saddle River: Prentice Hall.

Obavezan predmet na studijima
 1. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar