Naziv
Statistika u pedagogijskim istraživanjima
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
ECTS bodovi
5
Šifra
52617
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Cilj je kolegija upoznati studente s osnovnim statističkim pokazateljima koji se koriste u pedagoškoj literaturi i društvenim znanostima. Studenti će se upoznati s osnovnim postupcima obrade podataka iz deskriptivne i inferencijalne statistike. Temeljni fokus je pritom na osposobljavanju studenata za samostalno planiranje i provođenje jednostavnijih statističkih analiza pri obradi podataka u pedagogijskim istraživanjima. Uz to, cilj je kolegija i osposobiti studente za pravilnu interpretaciju statističkih pokazatelja i bolje razumijevanje znanstvene i stručne literature iz područja pedagogije i društvenih znanosti, s naglaskom na kritički odnos prema toj literaturi i prikazima provedenih statističkih obrada.
Sadržaj
 1. Osnove rada u statističkom programu SPSS (unos podataka i postavljanje varijabli)
 2. Osnove rada u statističkom programu SPSS (pregled i izbor prikladnih testova u provedbi statističkih analiza)
 3. Osnove rada u statističkom programu SPSS (čitanje izvješća rezultata provedenih analiza te interpretacija rezultata)
 4. Osnove multivarijatne analize
 5. Faktorska analiza
 6. Regresijska analiza
 7. Završno predavanje, evaluacija kolegija i priprema za ispit.
 8. Uvodno predavanje
 9. Deskriptivna i inferencijalna statistika te kritički odnos prema njihovim prednostima, nedostacima i specifičnostima u okviru istraživanja odgoja i obrazovanja.
 10. Normalna distribucija te mjere asimetrije u statistici općenito te u provedbi različitih statističkih testova.
 11. Odnos između povezanosti i uzročno-posljedičnih relacija te pripadni izazovi u društvenim istraživanjima.
 12. Svojstva površine ispod normalne krivulje.
 13. Centralni granični teorem- procjene populacijskih parametara i intervali pouzdanosti
 14. Odabir statističkih testova (parametrijski)
 15. Odabir statističkih testova (neparametrijski)

Ishodi učenja
 1. Razlikovati deskriptivnu i inferencijalnu statistiku te identificirati njihove prednosti, nedostatke i specifičnosti u istraživanjima odgoja i obrazovanja.
 2. Koristiti se statističkim formulama i tablicama u primjeni različitih statističkih testova te u tumačenju rezultata istraživanja.
 3. Prepoznati razliku između parametrijskih i neparametrijskih testova te prikladno odabrati statističke analize i testove ovisno od specifičnosti problema i podataka prikupljenih u istraživanju.
 4. Koristiti se statističkim programom SPSS te znati primijeniti postupke i odgovarajuće analize u jednostavnijim nacrtima istraživanja.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Petz, B. (1981.): Osnovne statističke metode za nematematičare. Zagreb: SNL.
 2. 1. Cohen, L..; Holliday, M. (1996): Practical Statistic for Students. London: Paul Chapman Publishing Ltd.
 3. Cohen, L., Manion, L., Morrison, K. (2007): Metode obrazovnih istraživanja. Zagreb: Slap.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 5. semestar