Naziv
Stilistika suvremenoga ukrajinskog jezika
Organizacijska jedinica
Katedra za ukrajinski jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
77882
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Formiranje kod studenata znanja u području stilistike suvremenoga ukrajinskog jezika, vještina analize teksta, razvijanje kompetencije odabira jezičnih sredstava u skladu s temom, ciljem i područjem komunikacije, razvijanje jezičnog osjećaja i govornih vještina.
Sadržaj
 1. Funkcionalni stilovi ukrajinskoga jezika. Znanstveni stil. Analiza tekstova.
 2. Funkcionalni stilovi ukrajinskoga jezika. Znanstveni stil. Prevođenje odlomaka znanstvenih tekstova iz područja filologije.
 3. Administrativni stil. Analiza i/ili prevođenje tekstova.
 4. Administrativni stil. Sastavljanje životopisa, curriculum vitae, molbe i dr.
 5. Publicistički stil. Analiza tekstova. Publicistički stil na TV-u: dokumentarni film iz ciklusa „Igra sudbine“. Pisanje novinskog članka na odabranu temu.
 6. Književni stil. Analiza tekstova. Pisanje bajke, pripovijetke i sl.
 7. Razgovorni stil. Upotreba razgovornog leksika u drugim funkcionalnim stilovima. Analiza tekstova na leksičko-stilističkoj i morfološko-sintaktičkoj razini. Uloga dijaloga. Karakteristika sudionika dijaloga na temelju karakteristike njihovog govora.
 8. Diskusija o pojedinim pitanjima.
 9. Stilistika kao lingvistička disciplina 1. Sadržaj i opseg stilistike. Faze razvoja. Predmet i struktura stilistike. Povezanost s drugim disciplinama. Stilističke metode.
 10. Stilistika kao lingvistička disciplina 2. Osnovni strukturni dijelovi i stilističke mogućnosti jezika. Stilistika jezičnih jedinica i razina. Osnovni pojmovi stilistike. Objekt i predmet stilistike. Stilistika jezika : stilistika govora. Stilističko značenje. Jezična norma : stilska norma. Fonetska stilistika. Sredstva fonetske stilistike. Prevodilačka radionica: prevođenje odabranih poezija s ukrajinskoga na hrvatski.
 11. Leksička stilistička sredstva. Karakteristika leksika prema sferi upotrebe. Stilski neutralni i markirani leksik. Termini.
 12. Leksička stilistička sredstva. Razgovorni i prostorječni leksik. Dijalektizmi. Vulgarizmi. Psovke.
 13. Leksička stilistička sredstva. Društveno markirani leksik.
 14. Stilske funkcije frazema. Opće karakteristike frazema (tipologija V. Vinogradova). Paremiologija (poslovice, aforizmi, sentencije, maksime i dr). Transformacija i kontaminacija frazema.
 15. Neki aspekti gramatičke stilistike. Morfološka stilistička sredstva. Sintaktička stilistička sredstva.

Ishodi učenja
 1. objasniti i upotrijebiti lingvistički metajezik na različitim razinama proučavanja jezika i primijeniti ga u analizi fonetike, fonologije, morfologije, tvorbe riječi, sintakse, leksikologije i frazeologije te stilistike ukrajinskoga jezika
 2. sažeti i protumačiti smisao tekstova na ukrajinskom jeziku koji pripadaju različitim tipovima diskursa i različitim funkcionalnim stilovima
 3. preoblikovati tekstove različitih razina složenosti na ukrajinskom jeziku tako da postignu gramatičku, stilsku i komunikacijsku prihvatljivost
 4. koristiti stručnu i znanstvenu literaturu u svrhu vlastitog stručnog usavršavanja
Metode podučavanja
Usmeno izlaganje, vizualna metoda, metoda uspoređivanja i analogija, metoda analize i sinteze, metoda praktičnih radova, e-učenje.
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit (teoretska pitanja i stilistička analiza kraćih tekstova).

Obavezna literatura
 1. Дудик П.С. Стилістика української мови: Навчальний посібник. Київ: ВЦ «Академія», 2005.
 2. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови: Підручник для гуманіт. спец. вузів. 3-є вид., перераб. та доп. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000.
Dopunska literatura
 1. Ставицька Л. Арґо, жарґон, сленг. Київ: Критика, 2005.
 2. Ставицька Л. Українська мова без табу. Словник нецензурної лексики та її відповідників. Обсценізми, евфемізми, сексуалізми. Київ: Критика, 2008.
 3. Fink-Arsovski, Ž. Hrvatsko-slavenski rječnik poredbenih frazema. Zagreb: Knjigra, 2006.
 4. Menac, A., Trostinska, R. Hrvatsko-rusko-ukrajinski frazeološki rječnik. Zagreb: Zavod za lingv. FF Sveuč. u Zagrebu, 1993.

Obavezan predmet na studijima
 1. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 8. semestar