Naziv
Stručno-pedagoška praksa u ustanovi ranog odgoja
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
ECTS bodovi
5
Šifra
124381
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Seminar
0

Cilj
Upoznati ustanovu ranog odgoja kao odgojno-obrazovnu ustanovu i stečena teorijska znanja iz kolegija Ustanove ranog odgoja i obrazovanja primjeniti u odgojno-obrazovnoj praksi.
Sadržaj
 1. Uvod u stručno-pedagošku praksu u ustanovi ranog odgoja
 2. Prijedlog koncepcije razvoja predškolskog odgoja (1991), Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (1997), Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece (1991), Nacionalni okvirni kurikulum (2010), različite vrtićki dokumenti i sl.)
 3. Pedagoška dokumentacija
 4. Kultura ustanove ranog odgoja
 5. Različite dimenzije konteksta ustanove ranog odgoja te njihova međusobna povezanost i utjecaj na kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa
 6. Povezanost cjelokupnog konteksta ustanove i razvoja kurikuluma u njemu ("kontekstualni kurikulum")
 7. Uloga pedagoga u ustanovi ranog odgoja
 8. Tehnike promatranja, dokumentiranja i interpretiranja odgojno-obrazovnog procesa
 9. Igru i druge samoinicirane i samoorganizirane aktivnosti djece i njihov odgojno-obrazovni potencijal
 10. Socijalne interakcije djece i njihov odgojno-obrazovni potencijal
 11. Poticanje i organiziranje profesionalnog usavršavanja djelatnika ustanove ranog odgoja
 12. Osposobljavanje odgajatelja za istraživanje odgojno-obrazovne prakse (akcijska istraživanja) i razvoj refleksivne prakse
 13. Vijeće odgajatelja, roditeljski sastanak, zajedničke analize (refleksije) prakse, zajedničko (timsko) planiranje aktivnosti i projekata
 14. Ostvarenje odgojno-obrazovne prakse usklađene s potrebama, interesima i pravima djece
 15. Pisanje izvješća

Ishodi učenja
 1. Sudjelovati u izvedbi odgojno-obrazovnog procesa – planiranje i vrednovanje te izvođenje odgojno-obrazovnog procesa u skladu s osobnim intresima
 2. Odabrati aktualnu predškolsku problematiku u skladu s osobnim interesima i obraditi je na razini projektnog zadataka
 3. Dijagnosticirati kulturu ustanove ranog odgoja i klimu ustanove na temelju odabranih kriterija
 4. Savjetodavno razgovarati s djecom, roditeljima i djelatnicima ustanove ranog odgoja
 5. Osmisliti i izvesti pedagošku radionicu u skladu s potrebama ustanove ranog odgoja
 6. Prepoznati i imenovati pedagošku dokumentaciju te je znati koristiti
 7. Poznavati zakonske odrednice i pravilnike nužne za funkcioniranje ustanove ranog odgoja
Metode podučavanja
Predavanja, vježbe, rješavanje aktualne pedagoške problematike putem problemske nastave i projektnih zadataka, konzultativna nastava, pedagoška radionica
Metode ocjenjivanja

Da bi uspješno položili ovaj predmet, studenti moraju zadovoljiti prolazni prag u navedenim područjima:

1. Planiranje, praćenje i valorizacija odgojno-obrazovnog procesa
2. Praćenje i analiza konteksta vrtića i njegove povezanosti s kurikulumom
3. Promatranje, dokumentiranje i interpretiranje igre i istraživačkih aktivnosti djece
4. Promatranje, dokumentiranje i interpretiranje socijalnih interakcija djece
5. Sudjelovanje u ostalim aktivnostima ustanove
6. Prikupljanje i analiza pedagoške dokumentacije

Obavezna literatura
 1. Petrović-Sočo, B. (2007), Kontekst ustanove za rani odgoj i obrazovanje – holistički pristup. Zagreb: Mali profesor.
 2. Slunjski, E. (2008), Dječji vrtić – mjesto dijaloga, suradnje i zajedničkog učenja. Zagreb: Spektar Media.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4. semestar
 2. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar