Naziv
Dijalektologija srpskog jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
37517
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Cilj ovoga kolegija jest upoznavanje studenata s dijalektologijom - njezinim razvojem, područjem bavljenja, istraživačkim metodama i ciljevima te temeljnim dijalektološkim pojmovima; vrstama dijalektizama i glavnim faktorima razvoja srpskih dijalekata; dijalektološkom slikom srpskog govornog područja te obilježjima srpskih dijalekata na svim jezičnim razinama.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje
 2. Čimbenici jezične raznolikosti i raslojenosti
 3. Dijalektologija - razvoj discipline i područje njezina bavljenja, srpska dijalektologija i njezini predstavnici, ruralna vs. urbana dijalektologija
 4. Temeljni pojmovi: organski i neorganski idiomi, dijasistem, narječje, dijalekt, mjesni govori, idiolekt, književni jezik
 5. Vrste dijalektizama; faktori razvoja srpskih dijalekata
 6. Izvori i metode proučavanja dijalekata
 7. Narječja i dijalekti srpskog jezika: kriteriji klasifikacije i rasprostranjenost
 8. Opća obilježja štokavskog dijasistema i njegov odnos prema susjednim (slavenskim) jezičnim sistemima
 9. Staroštokavski dijalekti: klasifikacija, rasprostranjenost, gramatička i leksička obilježja
 10. Staroštokavski dijalekti: analize tekstova
 11. Srednjoštokavski dijalekti: klasifikacija, rasprostranjenost, gramatička i leksička obilježja
 12. Srednjoštokavski dijalekti: analize tekstova
 13. Novoštokavski dijalekti: klasifikacija, rasprostranjenost, gramatička i leksička obilježja
 14. Istočnohercegovačko-krajiški dijalekt i šumadijsko-vojvođanski dijalekt kao osnova srpskog književnog jezika
 15. Novoštokavski dijalekti: analize tekstova

Ishodi učenja
 1. Definirati, opisati i objasniti osnovne dijalektološke pojmove
 2. Opisati i objasniti klasifikaciju srpskih dijalekata
 3. Opisati i objasniti rasprostranjenost srpskih dijalekata
 4. Opisati obilježja pojedinih srpskih dijalekata i njihove međusbne odnose
 5. Razumjeti razvojne procese pojedinih srpskih dijalekata i njihovu socijalnu i historijsku uvjetovanost
 6. Procijeniti vlastite interese i kompetencije
 7. Analizirati i tumačiti specifičnosti odabranih južnoslavenskih jezika u odnosu na hrvatski jezik, kao i u odnosu na jezik druge studijske grupe
 8. Objasniti te primijeniti temeljne lingvističke pojmove i teorijsko-metodološke aparate u kontekstu tumačenja južnoslavenskih jezika
 9. Prepoznati i objasniti osnovna gramatička obilježja i kategorije odabranih južnoslavenskih jezika na fonološkoj, morfološkoj i sintaktičkoj razini
Metode podučavanja
Predavanja i seminarski rad; PPT prezentacije, grupne diskusije.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Okuka, Miloš: Srpski dijalekti, SKD Prosvjeta, Zagreb, 2008.
 2. Ivić, Pavle: Dijalektologija srpskohrvatskog jezika, Uvod i štokavsko narečje, Novi Sad, 1956, 1985, 2001.
Dopunska literatura
 1. Bogdanović, N., Marković, J.: Praktikum iz dijalektologije, Niš, 2000.
 2. Peco, Asim: Pregled srpskohrvatskih dijalekata, Beograd, 1978, 5. izd. 1991.

Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar