Naziv
Sustavi za označivanje i pretraživanje I
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
6
Šifra
117608
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15
Vježbe u praktikumu
15

Cilj
Cilj je kolegija upoznati studente s različitim tipologijama i vrstama sustava za pretraživanje, pojmovnim određenjima, teorijskim konceptima, zakonitostima i praktičnim dosezima u području pretraživanja informacija te ih potaknuti na kritično promišljanje suvremenih promjena u području.
Sadržaj
 1. Pojmovna određenja: sustavi za pretraživanje, sustavi za označivanje. Pretraživanje i pregledavanje (browsing).
 2. Pretraživanje informacija (information retrieval), povijesni razvoj i dosezi.
 3. Modeli pretraživanja. Modeli traženja informacija.
 4. Vrednovanje sustava za pretraživanje. Učinkovitost i djelotvornost u pretraživanju. Odaziv i preciznost.
 5. Relevantnost i pertinentnost. Relevantnost u internetskom/hipertekstualnom okruženju.
 6. Problem jezika u pretraživanju.
 7. Problemi prirodnog jezika u pretraživanju i učinak jezičnih fenomena u pretraživanju.
 8. Kontrolirani rječnici.
 9. Postavljanje strategije pretraživanja uz kontrolirani rječnik.
 10. Jednostavno i složeno pretraživanje.
 11. Korištenje sintakse i operatora u pretraživanju.
 12. Pretraživanje po predmetu.
 13. Citatno pretraživanje i citatne baze podataka.
 14. Pre- i postkoordinirani sustavi.
 15. Tezaurusi.

Ishodi učenja
 1. znati definirati glavne karakteristike različitih sustava za pretraživanje
 2. razumjeti razlike između različitih tipova sustava za pretraživanje
 3. znati postaviti strategiju pretraživanja i provesti pretraživanje koristeći složenu sintaksu i operatore za pretraživanje
 4. znati objasniti uzročno-posljedičnu vezu između različitih vrsta označivanja i funkcionalnosti pretraživanja
 5. tumačiti trendove u razvoju sustava za pretraživanje
 6. objasniti postupke vrednovanja pretraživanja
 7. Tumačiti povijesni razvitak informacijske struke i preispitivati mogućnosti njenog budućeg razvoja
 8. Organizirati, označavati i pretraživati informacije i/ili informacijske izvore
 9. Identificirati i vrednovati informacije i/ili informacijske izvore
Metode podučavanja
Predavanja, vježbe i seminar.
Metode ocjenjivanja
Pismeni, usmeni ispit. Seminar.

Obavezna literatura
 1. 1. Belkin, N. On the Evaluation of Interactive Information Retrieval Systems. Available at: http://www.issisociety.info/peteringwersen/pif_online.pdf
 2. 2. Chowdhury, G.G. Introduction to modern information retrieval. London: LAP, 1999.
 3. 4. Ellis, D. The Dilemma of Measurement in Information Retrieval. Journal of the American Society for Information Science, 47(1), 2006, 23-36.
 4. 6. Saračević, T. Relevantnost i kako se istraživala. Vjesnik bibliotekara Hrvatske 50, 1/2(2007), 1-26.
 5. 7. Svenonius, E. Intelektualne osnove organizacije informacija. Lokve:Benja, 2005. (Chapter 8 and 9)
 6. 8. Šauperl, A. Precoordination or not?: A new view of the old question. // Journal of Documentation, Vol. 65 Iss: 5, pp.817 – 833.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij