Naziv
Dijalektologija ukrajinskog jezika
Organizacijska jedinica
Katedra za ukrajinski jezik i književnost
ECTS bodovi
2
Šifra
51359
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznavanje studenata s osnovnim pojmovima dijalektologije te sa specifičnim obilježjima ukrajinskog jezika. Osobitosti ukrajinske fonologije, morfologije, tvorbe riječi promatraju se kroz njihovu realizaciju unutar dijalekata ukrajinskog jezika. Daje se puna karakteristika gramatičkih oblika suvremenog jezika u njihovoj usporedbi sa realizacijom u govorimo ukrajinskog jezika. Studenti će tijekom semestra usvojiti komparativne pojmove i pravila, te će poslije odslušanog kolegija imati znanja o teritorijalnom raslojavanju ukrajinskog jezika.
Sadržaj
 1. Predmet i zadatci kolegija. Upoznavanje sa terminologijom (izoglosa, areal…). Veze sa drugim znanstvenim disciplinama.
 2. Izvori proučavanja narječja ukrajinskog jezika. Povijest proučavanja.
 3. Narječja ukrajinskog jezika.
 4. Porijeklo ukrajinskog jezika i njegovih narječja. Nastanak suvremenog ukrajinskog standardnog jezika i njegova veza sa dijalektima.
 5. Podjela na teritorijalne cjeline ukrajinskog jezika. Fonetska transkripcija. Grupe dijalekata ukrajinskog jezika. Uvodne napomene.
 6. Sjeverni (poljiski) govori. Teritorija i podjela. Fonetske osobine.
 7. Morfološke i sintaktičke osobitosti. L’ivoberežnopoljis’ki, pravoberežnopoljis’ki, volinjsko-poljis’ki govori.
 8. Jugozapadni dijalekt. Teritorija i podjela. Fonetske osobitosti. Morfološke i sintaktičke osobine.
 9. Volin’s’ki, naddnjistrjans’ki, nadsjans’ki, sjevernopodkarpatski (bojkivski), zakarpatski, zapadnokarpatski (lemkivs’ki), istočnokarpatski (gucul’s’ki), bukovyns’ki, pod’il’s’ki..
 10. Jugoistočni dijalekti. Teritorija i podjela. Fonetske osobine. Morfološke osobine.
 11. Serednjonaddnjipr’ans’ki govori, slobožans’ki govori, stepovi govori.
 12. Osnovica standardnog jezika.
 13. Usporedba osobina različitih govora ukrajinskog jezika.
 14. Završno predavanje.
 15. Utvrđivanje i ponavljanje gradiva.

Ishodi učenja
 1. opisati i izdvojiti značajke ukrajinskih dijalekata
 2. opisati razvoj ukrajinistike u sklopu slavistike
 3. koristiti strucnu i znanstvenu literaturu u svrhu vlastitog strucnog usavršavanja
Metode podučavanja
Kolegij se sastoji od predavanja. Sve informacije koje studenti dobiju na predavanjima produbljivat će se i razvijati tijekom semestra kroz vježbe. Korištenjem raznih audio pomagala studentima će se prezentirati jezično stanje u svim narječjima ukrajinskog jezika.
Metode ocjenjivanja
usmeno ispitivanje

Obavezna literatura
 1. Bevzenko, S. P. (1980). Ukrajins’ka d’ialektologija. – Kyjiv
 2. Žylko, F. T. (1966). Narysy z d’ialektologiji ukrajins’koji movy. – Kyjiv
Dopunska literatura
 1. Ukrajins’ka mova. Encykloped’ja. (2000.). – Kyjiv.

Izborni predmet na studijima
 1. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6., 8. semestar