Naziv
Suvremena estetika
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
6
Šifra
51135
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
60

Cilj
Kolegij donosi predavanja iz suvremene estetike, odnosno razmatranje temeljnih estetičkih paradigmi druge polovice 20. i početka 21. stoljeća. Kolegij je podijeljen u četiri temeljne cjeline u kojima se estetičke rasprave razumijevaju kroz filozofijska razmatranja o problemu odnosa istine i umjetnosti, teoriji slike i reprezentacije, odnosa strukturalizma i poststrukturalizma, koji dominiraju razmatranim razdobljem, te razumijevanjem umjetnosti kao viška (ekscesa) koji favorizira suvremena estetička misao. Kroz nastavne će se cjeline uvidjeti razlikovanje suvremene estetike od ranijih estetičkih paradigmi. Obvezna literatura slijedi kronologiju nastavnih jedinica.
Sadržaj
 1. Upoznavanje s ciljevima i ishodima kolegija, literaturom i načinom rada
 2. Heidegger: »bit umjetničkog djela« i »slika svijeta«
 3. Gadamer: hermeneutički pogled
 4. Ortega y Gasset: dehumanizacija umjetničke istine
 5. Flusser: filozofija slike
 6. Foucault: posredovanje slikom kao znakom
 7. Danto: povratak konceptualnosti i stav o kraju umjetnosti
 8. Lyotard: obrat prema postmodernoj umjetnosti
 9. Derrida: la différence i trag
 10. Nancy: umjetnost kao vestiž
 11. Baudrillard i Nouvel: koncept singularnosti umjetničkog djela
 12. Rancière: umjetnost kao eksces
 13. Rancière: estetičko-politički koncept transgresije
 14. Michaud: problem estetizacije umjetnosti
 15. Završna rasprava i ponavljanje nastavnoga sadržaja

Ishodi učenja
 1. prepoznati suvremena estetička promišljanja
 2. razumjeti razliku suvremene od ranijih promišljanja o umjetnosti
 3. kritički čitati suvremenu umjetnost
 4. moći valorizirati vrijednosti postmodernizma
 5. razlikovati estetiku od suvremenih teorija o umjetnosti
Metode podučavanja
predavanje
Metode ocjenjivanja
usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Heidegger, Martin, Izvor umjetničkog djela, AGM, Zagreb 2010.
 2. Heidegger, Martin, Doba slike svijeta, Studentski centar, Zagreb 1969.
 3. Gadamer, Hans-Georg, Ogledi o filozofiji umjetnosti, AGM, Zagreb 2003.
 4. Ortega y Gasset, José, Dehumanizacija umjetnosti i drugi eseji, Litteris, Zagreb 2007.
 5. Flusser, Vilem, Filozofija fotografije, Scarabeus-naklada, Zagreb 2007.
 6. Foucault, Michel, Ovo nije lula?, Meandarmedia, Zagreb 2011.
 7. Danto, Arthur, Nasilje nad ljepotom: estetika i pojam umjetnosti, MSU, Zagreb 2007.
 8. Danto, Arthur, Preobražaj svakidašnjeg: filozofija umjetnosti, Kruzak, Zagreb 1997.
 9. Lyotard, Jean-François, Postmoderno stanje: izvještaj o znanju, Ibis grafika, Zagreb 2005.
 10. Derrida, Jacques, Pisanje i razlika, Sahinpašić, Zagreb 2007.
 11. Nancy, Jean-Luc, Muze, Meandarmedia, Zagreb 2014.
 12. Baudrillard, Jean; Nouvel, Jean, Singularni objekti – arhitektura i filozofija, AGM, Zagreb 2008.
 13. Rancière, Jacques, Sudbina slika; Podela čulnog: estetika i politika, Centar za medije i komunikacije, 2013.
 14. Rancière, Jacques, Nesuglasnost: politika i filozofija, Fakultet političkih znanosti, Zagreb 2015.
 15. Michaud, Yves, Umjetnost u plinovitu stanju: ogled o trijumfu estetike, Ljevak, Zagreb 2004.
Dopunska literatura
 1. Čačinovič, Nadežda, Estetika, Naprijed, Zagreb 1988.
 2. Čačinovič, Nadežda, Parvulla aesthetica, Antibarbarus, Zagreb 2004.
 3. Damjanović, Milan, Estetika i razočaranje, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb 1970.
 4. Eco, Umberto, Povijest ljepote, Hena com, Zagreb 2004.
 5. Erjavec, Aleš, Ljubav na poslednji pogled: avangarda, estetika i kraj umetnosti, Orion Art, Beograd 2013.
 6. Grlić, Danko, Estetika IV.: s onu stranu estetike, Naprijed. Zagreb 1979.
 7. Gadamer, Hans-Georg, Slika i riječ: uvod u povijesnoumjetničku hermeneutiku, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb 1997.
 8. Goodman, Nelson, Jezici umjetnosti: pristup teoriji simbola, Kruzak, Zagreb 2002.
 9. Jenks, Chris (ur.), Vizualna kultura, Jesenski i Turk, Zagreb 2002.
 10. Millet, Catherine, Suvremena umjetnost, MSU, Zagreb 2004.
 11. Purgar, Krešimir, Preživjeti sliku, Meandar, Zagreb 2010.
 12. Sunajko, Goran, Estetika ružnoga, Breza, Zagreb 2018.
 13. Šuvaković, Miško, Pojmovnik suvremene umjetnosti, Horetsky, Zagreb 2005.
 14. Tatarkijevič, Vladislav, Historija šest pojmova, Nolit, Beograd 1980.
 15. Vattimo, Gianni, Kraj moderne, Matica hrvatska, Zagreb 2000.
 16. Zurovac, Mirko, Umjetnost kao istina i laž bića (Jaspers, Hajdeger, Sartr, Merlo-Ponti), Matica srpska, Novi Sad 1986.

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar
 • Diplomski studij: Ljetni semestar