Naziv
Suvremena sociologija i urbano društvo- teorijski pristupi
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
118212
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno odslušati za

Cilj
Studenti upoznaju najnovije oblike urbanizacijskih i hiperurbanizacijskih procesa te različite pristupe njihovog istraživanja s kratkim povijesnim osvrtom na razvoj sociologije grada. Razlikujući prvenstveno američke i europske pristupe i autore analiziraju se novi koncepti, načini istraživanja te najvažniji naglasci koje pojedini autori daju istraživanju megagradova, mreža gradova, urbanih regija i metropolitanskih područja. Objašnjavaju se, propituju i osvjetljavaju najveći problemi s kojima se suočava urbano društvo 21. stoljeća poput urbane fragmentacije, segregacije i isključenosti. Kritički se razmatraju službeni dokumenti o prostoru, načinu odlučivanja i upravljanja te planiranja razvoja gradova te se, koristeći različite podatke o prostoru i alate za njihovo prikazivanje i analizu, istražuju izabrani sociološki relevantni fenomeni na primjeru Grada Zagreba.
Sadržaj
 1. Urbanizacija na prijelazu 20. u 21. stoljeće:usporedba sličnosti i različitosti procesa urbanizacije u Europi, Sjevernoj Americi i Aziji – pregled suvremene situacije.
 2. Javni prostori, mjesta, nemjesta, instrumentalni i upotrebni prostori; sociologija urbanih kolektiviteta M. Bassanda, interdisciplinarnost istraživanja prostora; različiti procesi privatizacije javnog prostora.
 3. Kulturno-povijesna baština grada i procesi revitalizacije, simbolički urbani prostori, akteri razvoja grada i dubinska sociologija kolektivnih sjećanja i identifikacije, gentrifikacija, procesi diznifikacije i turistifikacije grada.
 4. Društveni aspekti prostornog planiranja grada - sociologija i urbanizam, primjeri socioloških studija gradova u Hrvatskoj.
 5. Od čikaške škole urbane sociologije do tzv. losanđeleske škole – urbana sociologija u SADu: Los Angeles kao paradigma postmetropolisa.
 6. Edward W. Soja i postmetropolis, Lefebvre i redefiniranje ideje o prostoru, deteritorijalizacija i reteritorijalizacija, postmoderni grad.
 7. Manuel Castells i redefinicija prostora: informacijski i umreženi grad Sasskia Sassen i globalni grad, redefiniranje teritorija i pripadnosti.
 8. John Urry i mobilnost u informacijskom dobu, urbana mobilnost.
 9. Održivi gradovi i ideja „grada po mjeri čovjeka”, kvaliteta života u gradovima, kvaliteta urbanog okoliša i priroda u gradu, održivi razvoj, utopijske vizije.
 10. Pravedni grad i pravo na grad, socijalna pravda i društvena (ne)jednakost.
 11. Procesi suburbanizacije, nastanka metropolitanskih područja i “povratka u grad“, “privatni gradovi“, dobrovoljna i prisilna getoizacija, nadgledanje, urbano siromaštvo i problemi suvremnih megagradova.
 12. Javni prostori i participacija građana u prostornom planiranju grada, top-down i bottom-up urbanizam, urban design i interdisciplinarnost planiranja grada po mjeri čovjeka.
 13. Urbano društvo u 21. stoljeću: pogled u budućnost
 14. Evaluacija kolegija
 15. Uvodno predavanje o urbanoj sociologiji danas:teme kojima se bavi suvremena urbana sociologija i sociologija prostora, o sociološkim i srodnim aspektima analize prostora, izlaganje osnovnih pojmova; upoznavanje studenata s rasporedom seminarskih obveza, literaturom i drugim aspektima.

Ishodi učenja
 1. Prepoznati, izdvojiti i usporediti različite urbanizacijske forme te dati primjer različitih urbanizacijskih procesa i njihovih društvenih posljedica.
 2. Razlikovati američke i europske koncepte u okviru urbane sociologije te navesti njihove značajke.
 3. Raspraviti i zaključiti o važnosti javnoga prostora grada te različitim procesima koji ugrožavaju grad kao javno i opće dobro u suvremenom društvu.
 4. Analizirati relevantne dokumente o prostoru i prostornom razvoju, dostupne podatke i karte na primjeru Grada Zagreba.
 5. Prepoznati i analizirati različite urbanističke prakse, principe donošenja odluka i upravljanja gradom te participacije građana u navedenim procesima na odabranim primjerima.
 6. Napisati seminarski rad o određenom urbanom procesu ili pojavi korištenjem različitih prostornih podataka.
Metode podučavanja
U nastavi na kolegiju Suvremena sociologija i urbano društvo - teorijski pristupi koriste se nastavne metode koje studentu omogućuju usvajanje, prepoznavanje, razumijevanje, primjenu, analizu i kritičko preispitivanje socioloških znanja iz područja urbane sociologije uz razvijanje komunikacijskih i prezentacijskih vještina studenata. Rasprava i analiza aktualnih i relevantnih primjera, uz stjecanje temeljnih spoznaja iz urbane sociologije, kao i interdisciplinarnih uvida u analizu urbanih fenomena i samo oblikovanje prostora grada (urbanizam, arhitektura, urban design, urbana antropologija itd.), potiče kod studenta praćenje i razumijevanje društvene stvarnosti, odnosa prostora i društvenog života, svakodnevnih interakcija itd.
Metode ocjenjivanja
Postignuća studenta ocjenjuju se brojčanom ocjenom iz kolokvija (vrednuje se usvojenost temeljnih pojmova i znanja iz sociologije grada, prema ishodima - 40% završne ocjene na kolegiju), eseja (vrednuje se razumijevanje, primjena i analiza socioloških znanja, prema ishodima - 40% završne ocjene na kolegiju) i usmenog ispita (vrednuje se ukupno postignuće studenta prema ishodima kolegija - 20% završne ocjene na kolegiju).

Obavezna literatura
 1. Šarinić, J., Čaldarović, O. (2015). Suvremena sociologija grada. Od nove urbane sociologije, prema sociologiji urbanog. Zagreb: Jesenski&Turk.
 2. Čaldarović, O., Šarinić, J. (2017). Suvremeni grad: Javni prostori i kultura življenja. Primjer Zagreba. Zagreb: Jesenski&Turk.
 3. Čaldarović, O. (2011). Urbano društvo na početku 21. stoljeća. Zagreb: Jesenski&Turk.
 4. Čaldarović, O., (1989). Društvena dioba prostora. Zagreb: Sociološko društvo Hrvatske
 5. Löw, m. (2016). The Sociology of Space. Materiality, Social Structures, and Action. Palgrave Macmillan.
Dopunska literatura
 1. Jukić, T., Smode Cvitanović, M. (2011). Zagreb. Gradski projekti u postupku planiranja grada. Acta architectonica. Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet i Grad Zagreb.
 2. Čaldarović, O. (2012). Čikaška škola urbane sociologije: utemeljenje profesionalne sociologije. Zagreb: Jesenski i Turk.
 3. Čaldarović, O. "Još jednom o 'urbanoj obnovi' - o pojmovima i procesima obnove urbanog naslijeđa"(2010). Kvartal VII (1-2): 70-76.
 4. Soja, Ed. (1989). Postmodern Geographies. The Reassertion of Space in Critical Social Theory. London-New York: Verso.
 5. Castells, M. (1989). The Informational City. Oxford: Blackwell Publishing.
 6. Augé, M. (2001). Nemjesta. Karlovac: Biblioteka Psefizma.
 7. Soja, Ed. (2010). Seeking Spatial Justice. Minneapolis: University of Minnestota Press.
 8. Marcuse, P. et al. (2009). Searching for the Just City: Debates in urban theory and practice. New York: Routledge.
 9. Mumford, L. (1986). Grad u historiji. Zagreb: Naprijed.
 10. Mumford, L. (1986). Grad u historiji. Zagreb: Naprijed.

Izborni predmet na studijima
 1. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar