Naziv
Suvremene sociološke teorije 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
97280
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno odslušati za

Cilj
Stjecanje temeljnih i specijalističkih znanja iz područja suvremenih socioloških teorija, povijesni pregled, upoznavanje, razlikovanje i usporedba različitih pravaca i perspektiva te njihovih predstavnika u sociološkoj teoriji 20. stoljeća, kao i novijih pristupa koji nastaju početkom 21. stoljeća.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij i opis studentskih zaduženja (raspodjela obaveza, podjela seminara): što je sociološka teorija, objašnjenje osnovnih pojmova (teorije, koncepti, klasifikacije, taksonomije, hipoteze, metatorija i paradigme)
 2. Uvod u suvremene sociološke teorije (suvremeni pristupi shvaćanju društva; kratki osvrt na kronologiju razvoja suvremene sociološke teorije od sredine 20.st. do danas)
 3. Simbolički interakcionizam
 4. Erving Goffman
 5. Etnometodologija i fenomenološka sociologija
 6. Strukturalni funkcionalizam (T. Parsons)
 7. Strukturalni funkcionalizam (R. K. Merton, Davies, Moore)
 8. Strukturalni marksizam (L. Althusser, N. Poulantzas, M. Castells)
 9. Postmodernizam i Poststrukturalizam (Baudrillard, Lyotard, Foucault, Bourdieu)
 10. Anthony Giddens (refleksivna modernost)
 11. Zygmunt Bauman (tekuća modernost)
 12. Manuel Castells - umreženo društvo
 13. Manuel Castells - informacijsko doba
 14. Sociološka teorija početkom 21.stoljeća
 15. Završno predavanje i evaluacija kolegija

Ishodi učenja
 1. Objasniti osnovu oblikovanja sociološke teorije.
 2. Prepoznati, nabrojati i usporediti predstavnike i osnovne koncepte temeljnih socioloških pristupa istraživanju društva.
 3. Usporediti najnovije pristupe u suvremenim sociološkim istraživanjima društva sa starijim pristupima i teorijama.
 4. Navesti primjere društvene promjene koju objašnjavaju suvremene sociološke teorije.
 5. Prezentirati određeni stručni tekst, predstaviti autora i njegov najvažniji doprinos sociološkoj teoriji.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Ritzer, G. (1997). Suvremena sociologijska teorija. Zagreb: Globus.
 2. Čaldarović, O.: "O pristupima klasifikaciji suvremenih socioloških teorija", časopis Kulturni radnik, Vol. XLIII, br. 2, str. 69-95/1990.
 3. Kuvačić, I., ur. (1990). Suvremene sociološke teorije, Zagreb: Hrvatsko sociološko društvo.
Dopunska literatura
 1. Merton, R. K.: O teorijskoj sociologiji. Zagreb, 1979.
 2. Layder, D. (1994). Understanding Social Theory. London: Sage.
 3. Allan, K. (2006). Contemporary Social and Sociological Theory: Visualizing Social Worlds. Thousand Oaks: Pine Forge Press.
 4. Castells, M. (2000). Uspon umreženog društva (Informacijsko doba, svezak 1). Zagreb: Golden marketing.
 5. Castells, M. (2002). Moć identiteta (Informacijsko doba, svezak 2). Zagreb: Golden marketing.
 6. Castells, M. (2003). Kraj tisućljeća (Informacijsko doba, svezak 3). Zagreb: Golden marketing.
 7. Bauman, Z. (2011). Tekuća modernost. Zagreb: Pelago.
 8. Bauman, Z. (2009). Identitet. Razgovori s Benedettom Vecchijem. Zagreb: Pelago.
 9. Giddens, A. (1991). The Consequences of Modernity. Polity.
 10. Urry, J. (2000). Sociology beyond societies: Mobilities for the twenty-first century. London i New York: Routledge.

Obavezan predmet na studijima
 1. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 5. semestar
 2. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar