Naziv
Suvremene sociološke teorije 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
102117
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Stjecanje temeljnih i specijalističkih znanja iz područja suvremenih socioloških teorija kraja 20. i početka 21. stoljeća s posebnim naglaskom na analizi odnosa društvene strukture i društvenog djelovanja (odnosno akcije, agencije i stukture, kao i kulturnog okvira djelovanja pojedinca) kroz upoznavanje i usporedbu temeljnih pristupa A. Giddensa, M. Archer i P. Bourdieua te umreženog društva M. Castellsa i drugih relevantnih autora i pristupa istraživanju suvremenog društva.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij i opis studentskih zaduženja (raspodjela seminarskih tema)
 2. Sociološka i socijalna teorija
 3. Sociološke dihotomije
 4. Sociološke dihotomije, teorija strukturacije, mreže i prostorni obrat
 5. Teorija strukturacije A. Giddensa
 6. Struktura, akcija i refleksivnost I: A. Giddens
 7. Struktura, akcija i refleksivnost II: M. Archer i P. Bourdieu
 8. Društveni prostor i fizički prostor (pristup P. Bourdieua)
 9. Umreženo društvo I (M. Castells)
 10. Umreženo društvo II (M. Castells)
 11. Paradigma mobilnosti (J. Urry)
 12. Suvremenost Goffmanove analize društvene interakcije 1
 13. Suvremenost Goffmanove analize društvene interakcije 2
 14. Mikro-makro poveznice na primjeru prostora (sociologija prostora i kulture)
 15. Završno predavanje i evaluacija kolegija

Ishodi učenja
 1. Studenti su stekli dubinsko znanje o odabranim suvremenim sociološkim teorijama.
 2. Usporediti nekoliko najvažnijih autora i objasniti proces društvene strukturacije.
 3. Analizirati odnos akcije, agencije i kulturnog okvira društvenog djelovanja pojedinca te njegove refleksivnosti.
 4. Zaključiti o trajnosti određenih socioloških teorija i koncepata te navesti odgovarajuće primjere.
 5. Napisati esej o određenom sociološkom fenomenu koristeći suvremene sociološke pristupe i koncepte.
Metode podučavanja
U nastavi na kolegiju Suvremene sociološke teorije 2 koriste se nastavne metode koje studentu omogućuju usvajanje, prepoznavanje, razumijevanje, primjenu, analizu i kritičko preispitivanje znanja o sociološkoj teoriji uz razvijanje komunikacijskih i prezentacijskih vještina studenata. Rasprava i analiza odnosa društvene strukture i individualne akcije i agencije uz stjecanje temeljnih spoznaja iz suvremene sociološke teorije, potiče kod studenta praćenje i razumijevanje društvene stvarnosti, novih teorijskih pristupa itd.
Metode ocjenjivanja
Postignuća studenta ocjenjuju se brojčanom ocjenom aktivnosti studenta u seminarskom radu (10% završne ocjene na kolegiju), pisanog seminarskog rada (vrednuje se razumijevanje, primjena i analiza socioloških znanja, prema ishodima - 50% završne ocjene na kolegiju) i usmenog ispita (vrednuje se usvojenost temeljnih pojmova i znanja iz usvremene sociološke teorije, prema ishodima - 40% završne ocjene na kolegiju).

Obavezna literatura
 1. Castells, M. (2000). Uspon umreženog društva. Zagreb: Golden marketing.
 2. Giddens, A. (1979). "Agency, Structure" u: Central Problems in Social Theory. University of California Press.
 3. King, A. (2010) The odd couple: Margaret Archer, Anthony Giddens and British social theory. British Journal of Sociology_1288 253
 4. Mouzelis, N. (2000). Socioogijska teorija. Što je pošlo krivo?. Zagreb: Jesenski & Turk.
Dopunska literatura
 1. Joas, H. i Knöbl, W. (2009). Social Theory: Twenty Introductory Lectures. Cambridge: Cambridge University Press.
 2. Scott, J. (2007). Fifty Key Sociologists: The Contemporary Theorists. Routledge.
 3. Allan, K. (2006). Contemporary Social and Sociological Theory: Visualizing Social Worlds. Pine Forge Press.
 4. Elliott, A., ed. (2010). Social Theory. London i New York: Routledge.

Obavezan predmet na studijima
 1. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar
 2. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar