Naziv
Suvremeni bugarski jezik - morfosintaksa
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
5
Šifra
118090
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Osim teoretskih znanja o morfosintaktičkom sustavu bugarskoga jezika u usporedbi s hrvatskim, studenti stječu i praktična znanja, koja primjenjuju u analizi teksta i kontrastivnim opisima vrsta riječi te prilikom prevođenja u oba smjera.
Sadržaj
 1. Složena rečenica: vrste složenih rečenica (zavisne, nezavisne i višestruko složene). Upravni, neupravni i polu-upravni govor.
 2. Sinteza i ponavljanje
 3. Obilježja morfološkog sustava suvremenog bugarskog jezika u kontekstu slavenskih i balkanskih jezika. Analitizam kao glavno obilježje. Oblici sintetizma. Ostala specifična obilježja.
 4. Imenski sustav u suvremenom bugarskom jeziku. Semantička i gramatička obilježja imenskog sustava.
 5. Imenice: značenje, vrste i gramatičke kategorije. Kategorija određenost/neodređenost kao tipološko obilježje bugarskog jezika
 6. Pridjevi: značenje, vrste, gramatičke kategorije, stupnjevanje.
 7. Zamjenice: vrste zamjenica, gramatičke kategorije i padežni oblici.
 8. Glagolski sustav u suvremenom bugarskom jeziku. Semantička i gramatička obilježja. Gramatičke kategorije glagola: lice, broj, vid, stanje, vrijeme, način. Modalnost.
 9. Glagolsko stanje i oblici glagolskih stanja.
 10. Sustav glagolskih vremena prema tradicionalnoj bugarskoj gramatici; apsolutna i relativna glagolska vremena.
 11. Vid i vrijeme glagola.
 12. Glagolski načini. Sustav neosvjedočenih glagolskih oblika (obilježje suvremenog bugarskog jezika)
 13. Rečenica: vrste rečenice, jednostavne i složene rečenice.
 14. Jednostavna rečenica: temeljni i sporedni rečenični dijelovi. Temeljni rečenični dijelovi. Subjekt: izražavanje, dupliranje, član. Predikat. Red riječi u jednostavnoj rečenici. Mjesto enklitika u rečenici
 15. Ostali rečenični dijelovi. Objekt: udvajanje objekta. Priložne oznake. Atribut, vrste atributa i njihov položaj u rečenici. Apozicija. Predikatni proširak.

Ishodi učenja
 1. analizirati i tumačiti specifičnosti morfologije i sintakse bugarskoga jezika u odnosu na hrvatski jezik,
 2. objasniti i primijeniti različite suvremene sintaktičke teorije na bugarski jezik.
 3. prepoznati i objasniti osnovna gramatička obilježja i kategorije na morfološkoj i sintaktičkoj razini
 4. objasniti i primijeniti usvojeni pojmovni i teorijsko-metodološki aparat u kontrastivim opisima bugarskog i hrvatskog jezika
 5. analizirati i objasniti jezična obilježja tekstova na bugarskom jeziku na morfološkoj i sintaktičkoj razini.
 6. analizirati i objasniti jezična obilježja tekstova na odabranim južnoslavenskim jezicima na gramatičkoj i semantičkoj razini
 7. korelativno i interdisciplinarno prezentirati jezične srodnosti i razlike južnoslavenskog prostora
 8. prepoznati i objasniti sličnosti i razlike među pojedinim južnoslavenskim jezicima koristeći odgovarajući pojmovni i teorijsko-metodološki aparat
Metode podučavanja
Predavalačka metoda, analiza teksta, diskusija
Metode ocjenjivanja
Domaće zadaće tijekom semestra, pismeni ispit na kraju semestra.

Obavezna literatura
 1. Бояджиев Т., И. Куцаров, Й. Пенчев (1999) Съвременен български език. Фонетика, словообразуване, морфология, синтаксис.: ИК “Петър Берон”, София.
 2. Ницолова Р., Българска граматика. Морфология. Университетско издателство «Св. Климент Охридски». София, 2008
 3. Пашов, П. (2002) Българска граматика. Хермес, Пловдив.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij