Naziv
Suvremeni mađarski jezik I. -Uvod u opću i glagolsku morfologiju
Organizacijska jedinica
Katedra za hungarologiju
ECTS bodovi
4
Šifra
51197
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Stjecanje znanja i sposobnosti njegove primjene o sadržajima koji su naznačeni u sadržaju kolegija.
Sadržaj
 1. Opći morfološki pojmovnik - riječ, morfem, leksički i gramatički morfemi, morfemi prijelaznog tipa, alomorfi
 2. Tipovi morfema u MJ - kepzo,,jel i rag, svojstva, funkcije i pozicija u obliku riječi
 3. Alternacije korijena u MJ - slobodni, poluslobodni i vezani morfemi
 4. Sustav vrste riječi u MJ - semantički, morfološki i sintaktički kriteriji podjele
 5. Osnovne, relacijske i rečenične riječi u sustavu vrsta riječi Osnovna obiježja glagolske morfologije u MJ - dvojna konjugacija, vremena i načini, pitanje gl. aspekta u MJ
 6. Promjenjivi glagolski korijeni
 7. Uporabni okviri glagolskih načina
 8. Uporabni okviri dvojne konjugacije
 9. Vježbanje gradiva prethodnih sata
 10. Glagolsko stanje
 11. Aktivni i medijalni glagoli
 12. Učinski glagoli - tvorba i uporaba
 13. Povratni glagoli - tvorba i uporaba
 14. Pasivne konstrukcije u mađarskom jeziku - morfosintaksa i uporaba
 15. Vježbanje sadržaja prethodnih sata

Ishodi učenja
 1. Imenovati i kratko karakterizirati osnovne opće morfološke pojmove
 2. Znati navesti i karakterizirati tri tipa sufikasa u mađarskom
 3. Znati imenovati mađarskim terminom ključne morfolške kategorije u MJ
 4. Prepoznati riječi u jeziku kao sustavu i u konkretnim rečeničnim okruženjima po vrsti riječi
 5. Moći kratko obilježavati tri velike skupine vrste riječi u mađarskom prema semantičkom morfološkom i sintaktičkom kriteriju
 6. Znati navesto primjere za dvojnu vrstu riječi, moći definirati pojavu.
 7. Moći navesti osnovne opće karakteristke mađarske glagolske morfologije , te oprimjeriti pojedine paradigmatske pojave(dvpjna lična knjugacija, glagolska vremena, načini, pitanje gl. aspekta u mađarskom(
Metode podučavanja
Frontalna predavanja i seminarski tip rada miješano, rad sa zadacima i raspravama o rješenjima. Rad pomoću Omega aplikacije koja je otvorena za kolegij.
Metode ocjenjivanja
Aktivno sudjelovanje na nastavi, redoviti rad s domaćim zadaćama, pismeni ispit na kraju semestra.

Obavezna literatura
 1. Orsolya Žagar Szentesi: Priručna gramatika mađarskoga jezika. Morfologija 1. Knjigra, 2018.
 2. Keszler Borbála – Lengyel Klára: Kis magyar nyelvtan. Budapest, 2002. str. 60-63. (Az igetövek)
 3. Edita Andrić: Leksikologija i morfologija mađarskog jezika. 2002. Novi Sad. - str. 99-102. (Segmenti reči u mađarskom: osnove reči, glagolske osnove) - str. 106. (Nastavci) - str. 109-114. (Prva grupa nastavaka - sufiksi za građenje reči, glagolski sufiksi) - str. 132-140. (Druga grupa nastavaka) - str. 140-179. (Treća grupa nastavaka)
 4. Szita Szilvia – Görbe Tamás: Gyakorló magyar nyelvtan / A Practical Hungarian Grammar. Akadémiai Kiadó, 2009. str. 19-47.; 54-65.; 70-97.
 5. Ivan Marković: Uvod u jezičnu morfologiju. Disput, str. 4-12. (Riječ); 25-29. (Vrste riječi); 36-54. (Morfem i morf)
Dopunska literatura
 1. Korchmáros Valéria: Lépésenként magyarul – magyar nyelvtani kézikönyv. 2006. Szeged - str. 25-54. (A morfémák alapvető típusai, Az ige alaktana) - izdanje je dostupno na raznim jezicima!
 2. Hlavacska Edit: Igék – nyelvtani gyakorlókönyv. Debreceni Nyári Egyetem, 2004. str. 6-10; 19-20; 28-31 (do točke 8.); 37-38; 41-42,; 43-45.; 57-64.
 3. Forgács Tamás.: Ungarische Grammatik. 2004. Wien. - str. 69-70. (Überblick über die Wortarten) - str.48-50. (Die Wortelemente) - 54-55. (Die Wortstämme) - 56-66. (Die Arten der Affixe im Ungarischen)

Obavezan predmet na studijima
 1. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar