Naziv
Suvremeni mađarski jezik II. -imenske riječi i relacijske riječi
Organizacijska jedinica
Katedra za hungarologiju
ECTS bodovi
4
Šifra
51200
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Proširiti znanja usvojena na kolegiju Suvremeni mađarski jezik I. Cilj je usvajanje teorijskih sadržaja morfologije i morfosintakse imenskih i relacijskih riječi i njihove praktične primjene u mađarskom jeziku.
Sadržaj
 1. Uvod: struktura riječi, funkcija i uporaba elemenata riječi. Pojam vrste riječi.
 2. Imenske riječi, korijenske varijante imenskih riječi.
 3. Morfološka obilježja imenica. Kategorije koje se izražavaju sufiksima tipa "jel" (broj, posesivnosti). Mehanizmi višestruke sufiksacije
 4. Kategorije koje se izražavaju sufiksima tipa "rag"
 5. Morfološka obilježja pridjeva i brojeva.
 6. Uvježbavanje i ponavljanje.
 7. Morfološka obilježja i vrste zamjenica
 8. Morfološka obilježja priloga
 9. Relacijske riječi morfološkog tipa: postpozicije, postpozicijski pridjev
 10. Relacijske riječi morfološkog tipa: prefiksi
 11. Relacijske riječi logičko-semantičkog tipa: negacijske riječi, članovi, partikule, veznici.
 12. Ponavljenje i uvježbavanje.
 13. Rečenični ekvivalenti: uzvici, onomatopejske riječi, inerakcijske riječi, rečenični modifikatori
 14. Ponavljanje i uvježbavanje
 15. Ponavljanje i priprema za ispit

Ishodi učenja
 1. Prepoznati različite imenske i relacijske vrste riječi
 2. Moći okarakterizirati pojedine vrste koristeći se mađarskom terminologijom za pojedine pojave.
 3. Moći u praksi primijeniti stečeno teorijsko znanje u smislu pravilnog odabira korijena i njihovih sufikasa
 4. Primijeniti pravila vokalne harmonije i spojne vokale, te odabira korijenskog oblika prilikom sufiksacija imenskih riječi
Metode podučavanja
Frontalna nastava i seminarski tip rada miješano, rad sa zadacima i raspravama o rješenjima.
Metode ocjenjivanja
Sudjelovanje na 70% nastave; redovna izrada i slanje domaćih zadaća nastavniku; minimum 6o% uspješnosti na pismenom ispitu na kraju semestra

Obavezna literatura
 1. Hegedűs, R. (2019) Magyar nyelvtan. Formák, funkciók, összefüggések. Budapest: Tinta Könyvkiadó.
 2. Korchmáros M. V. (2006) Lépésenként magyarul. Magyar nyelvtani kézikönyv. Szegedi Tudományegyetem.
 3. Budai, L. (2016) A magyar mint idegen nyelv grammatikája = A grammar of hungarian as a foreign language: elmélet és gyakorlat = theory and practice. Budapest: Tinta Könyvkiadó.
 4. Andrić, E. (2002) Leksikologija i morfologija mađarskog jezika. Novi Sad.
Dopunska literatura
 1. Žagar Szentesi, O. (2018) Priručna gramatika mađarskog jezika. Zagreb: Knjigra (odabrana poglavlja)
 2. Szita, Sz. – Görbe, T. (2009) Gyakorló magyar nyelvtan / A Practical Hungarian Grammar. Akadémiai Kiadó.

Obavezan predmet na studijima
 1. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar