Naziv
Suvremeni mađarski jezik III - sintagmatika
Organizacijska jedinica
Katedra za hungarologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
52201
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Stjecanje znanja i sposobnosti njegove primjene o sadržajima koji su naznačeni u sadržaju kolegija.
Sadržaj
 1. Uvod u temu: smještanje sintakse i sintagmatike među jezičnim razinama, odnos sintakse i sintagmatike.
 2. Spojevi riječi, razvrstavanje na podskupine (konstrukcije riječi, negramatičke spojevi riječi, konstrukcije riječi morfološkog tipa, sintagme)
 3. Sintagme nasuprot složenicama i ustaljenim spojevima riječi
 4. Teorija valencije, pojava valentnosti – prema mađarskom predlošku. Sintagme – odnos osnovnog člana i dopune, način identificiranja pojedinih članova sintagme.
 5. Vrste dopune: a)vezana (obavezna~fakultativna), b) slobodna
 6. Zavisne sintagme: objekatske i subjekatske sintagme, odnos strukture i reda riječi, priložno-označne i atributske sintagme, odnos strukture i reda riječi
 7. Nezavisne sintagme, vrste, tipični veznici
 8. Sintagmatski spojevi (lanac, grm, niz)
 9. Predikat – vrste predikata u mađarskom jeziku: glagolski predikat
 10. Predikat – vrste predikata u mađarskom jeziku: glagolsko-imenski predikat

Ishodi učenja
 1. Moći definirati pojam sintagmi i odgraditi je od ostalih vrsta spojeva riječi
 2. Moći nasvesti i primjerima predoćiti razne vrste zavisnihs i nezavisnih sintagmi
 3. Moći analizirati prema ustaljenim strukturalnim sintatičkim metodama razne spojeve riječi, kraće rečenice.
 4. Na zadanu sint. shemu kreirati valjane višečlane sintagmatske izraze u MJ , s korektnim redom riječi
 5. Na mađarskom rjeziku, koristeći terminologiju, samostalno sustavno govoriti o pojedinim temama kolegija
Metode podučavanja
Frontalna predavanja i seminarski tip rada miješano, rad sa zadacima i raspravama o rješenjima. Rad pomoću Omega aplikacije koja je otvorena za kolegij.
Metode ocjenjivanja
Aktivno sudjelovanje na nastavi, 7o% prisustvovanja na nastavi, redoviti rad s domaćim zadaćama, pismeni ispit na kraju semestra.

Obavezna literatura
 1. Silić-Pranjković: Gramatika hrvatskoga jezika (ŠK, 2005.) - Pojam i predmet sintakse, Riječi kao sintaktičke jedinice (183-184.) - Spojevi riječi ili sintagmemi (261-266)
 2. R. Katičić : Sintaksa hrvatskoga književnog jezika (1986.) - Gramatičko ustrojstvo rečenice (32-42.)
 3. Keszler, B., Lengyel. K. (szerk.): Kis magyar grammatika (Budapest, 2oo2.) - Szintagmatan (159-167.) - Az állítmány (181-187.)
 4. Hegedűs Rita: Magyar grammatika (Tinta Kiadó, 2oo4.) - A mondatok osztályozása szerkezetük szerint (132-134.)
 5. Edita Andrić: Struktura sintagmi i rečenica u mađarskom jeziku (Novi sad , 2008.) - Sintagme (13-28.) - Predikat (63-72.)
Dopunska literatura
 1. Forgács Tamás: Ungarische Grammatik. (Wien, 2oo4.) - Das Prädikat (343-347.)

Obavezan predmet na studijima
 1. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar