Naziv
Suvremeni nizozemski jezik I
Organizacijska jedinica
Katedra za nederlandistiku
ECTS bodovi
6
Šifra
46844
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
90
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno odslušati za
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Usustavljivanje i utvrđivanje osnova nizozemske gramatike: vrste riječi, morfologija i sintaksa glagola. Razina A2 u CEFR-u.
Sadržaj
 1. Tjedan 1 - 2. Dobrodošli. Komunikacija: predstaviti se, tražiti informaciju o čemu, pozdravi, slovkanje. Gramatika: osobne zamjenice, prezent. Izgovor: intonacija.
 2. Tjedan 1 - 2. Dobrodošli. Komunikacija: predstaviti se, tražiti informaciju o čemu, pozdravi, slovkanje. Gramatika: osobne zamjenice, prezent. Izgovor: intonacija.
 3. Tjedan 3. U kantini. Komunikacija: opisivanje drugih ljudi, upit “Koliko je sati?”. Gramatika: struktura glavne rečenice, upitne riječi i rečenice, posvojne zamjenice. Izgovor: a-aa.
 4. Tjedan 4 - 5. U kafiću. Komunikacija: naručiti, platiti, zahvaliti. Gramatika: članovi, umanjenice, struktura glavne rečenice s inverzijom rečeničnih dijelova. Izgovor: naglasak riječi, o-oo.
 5. Tjedan 4 - 5. U kafiću. Komunikacija: naručiti, platiti, zahvaliti. Gramatika: članovi, umanjenice, struktura glavne rečenice s inverzijom rečeničnih dijelova. Izgovor: naglasak riječi, o-oo.
 6. Tjedan 6. Na ulici. Komunikacija: upit “Kako si?”, dogovoriti susret, predložiti što, pozitivna i negativna reakcija. Gramatika: glagol zullen. Izgovor: e-ee.
 7. Tjedan 7 - 8. Na tržnici. Komunikacija: prodati/kupiti namirnice, pitati za cijenu, platiti. Gramatika: množina, pridjevi, imperativ. Izgovor: intonacija, u-uu.
 8. Tjedan 7 - 8. Na tržnici. Komunikacija: prodati/kupiti namirnice, pitati za cijenu, platiti. Gramatika: množina, pridjevi, imperativ. Izgovor: intonacija, u-uu.
 9. Tjedan 9. U restoranu. Komunikacija: upit “Sviđa li ti se...?”, smatrati/opisati što pozitivnim ili negativnim, dati napojnicu. Gramatika: modalni glagoli. Izgovor: i-ie.
 10. Tjedan 10 - 11. U trgovini odjećom. Komunikacija: kupiti i isprobati odjeću. Gramatika: komparativ i superlativ, pokazne zamjenice, osobne zamjenice u kosim padežima. Izgovor: -t/-d na kraju riječi.
 11. Tjedan 10 - 11. U trgovini odjećom. Komunikacija: kupiti i isprobati odjeću. Gramatika: komparativ i superlativ, pokazne zamjenice, osobne zamjenice u kosim padežima. Izgovor: -t/-d na kraju riječi.
 12. Tjedan 12. U agenciji nekretnina. Komunikacija: traženje stana/kuće. Gramatika: negacija, prijedlozi. Izgovor: ij-eu-ie.
 13. Tjedan 13 - 14. Kod liječnika. Komunikacija: opisati zdravstvene tegobe, odgovoriti na liječnikova pitanja, dati odgovarajuću reakciju. Gramatika: perfekt. Izgovor: šva na kraju riječi, asimilacija i kombinacije glasova na granici riječi.
 14. Tjedan 13 - 14. Kod liječnika. Komunikacija: opisati zdravstvene tegobe, odgovoriti na liječnikova pitanja, dati odgovarajuću reakciju. Gramatika: perfekt. Izgovor: šva na kraju riječi, asimilacija i kombinacije glasova na granici riječi.
 15. Tjedan 15. Ponavljanje i pripremanje za ispit.

Ishodi učenja
 1. Upotrijebiti morfološki, sintaktički i semantički ispravne govorene i pismene izraze u skladu s pravilima standardnog nizozemskog jezika na razini A1.2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. 
 2. Identificirati i opisati osnovne fonetske, morfološke i sintaktičke pojavnosti nizozemskoga jezika. 
 3. Koristiti osnovni vokabular potreban za pismenu i usmenu komunikaciju o sljedećim temama i situacijama: na satu nizozemskoga jezika; u kantini, kafiću, restoranu, trgovini; na ulici, tržnici; o obitelji, upotrebi slobodnog vremena. 
 4. Analizirati i izraziti jednostavne tekstove (sastavljene prvenstveno od glavnih rečenica i većinom sastavljene od poznatih, najfrekventnijih riječi) i razgovore izvornoga govornika/-ice nizozemskoga jezika ako govori polako i razgovijetno te o unaprijed poznatoj temi. 
 5. Napisati kraće tekstove o sebi i svojoj neposrednoj okolini. 
 6. Voditi jednostavan razgovor o sebi, svojim poznanicima i okolini, te ostalim temama vezanim uz svakodnevicu, ali uz uvjet da je sugovornik/-ica spreman sporije ponoviti ili preformulirati svoje rečenice. 
 7. Koristeći jednostavne, glavne rečenice postavljati i odgovarati na jednostavna pitanja o sebi, svojoj neposrednoj blizini i o osnovnim i poznatim svakodnevnim temama.
Metode podučavanja
Navikavanje na usmeno i pismeno komuniciranje na nizozemskom jeziku. Slušanje, oponašanje i razumijevanje izgovora, frazeologije i načina izražavanja izvornog govornika. Usmene i pismene strukturalne vježbe. Diktati. Čitanje i tumačenje jednostavnijih tekstova na nizozemskome. Usmjerene konverzacijske vježbe. U gramatičkim se vježbama težište stavlja na upoznavanje i prepoznavanje morfoloških karakteristika nizozemskog jezika.
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje satova, predaja obveznih zadaća, pismeni i usmeni ispit (čitanje, slušanje, pisanje, vokabular, gramatika).

Obavezna literatura
 1. Help! Kunt u mij helpen?, Ham et al., NCB, 2007.poglavlja 1-10
 2. Nederlands in hoofdlijnen - praktische grammatica voor anderstaligen, de Bakker, Meijboom et al., Wolters-Noordhoff, 1994.
 3. Jip en Janneke, A.M.G. Schmidt ,Amsterdam, 2000
Dopunska literatura
 1. Dina Bouwman-Noordermeer: Beter Nederlands. Een inleidend grammaticaal hulpboek voor anderstaligen. Coutinho, 1998.
 2. José Bakx–Martine Jetten–Liesbet Korebrits: Grammatica in gebruik. Nederlands voor anderstaligen. Intertaal Amsterdam/Antwerpen 1999.
 3. Mattens–Vandenberghe: Praktische Spraakkunst van het Algemeen Bruikbaar Nederlands. Uitgeverij De Nederlandse Boekhandel. Antwerpen/Amsterdam, 1978.
 4. A.M.Fontein–A. Pescher-ter Meer: Nederlandse Grammatica voor Anderstaligen. Nederlands Centrum Buitenlanders, Utrecht 1985.
 5. Dina Bouwman e.a.: Beter Nederlands. Grammaticaal hulpboek voor anderstaligen. I. en II. Coutinho, 1990.
 6. Smedts,W. – Van Belle, W.: Taalboek Nederlands. De Nederlandsche Boekhandel/Uitgeverij Pelckmans. Kapellen 1993.
 7. Florijn A.F. e.a.: De regels van het Nederlands. Grammatica voor anderstaligen. Groningen, 1994.
 8. Bakker I. de e.a., Nederlands in hoofdlijnen (theorieboek), Groningen 1994.
 9. Bakker I. de e.a., Nederlands in hoofdlijnen (oefeningenboek), Groningen 1994.
 10. Pak D., Wijninga P.W.: Taal Extra, Baarn 1996.
 11. Renkema J., Schrijfwijzer, Den Haag 2002.
 12. Nederlands in gang, de Boer et al., Bussum: Coutinho, 2014.

Obavezan predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar