Naziv
Suvremeni nizozemski jezik III
Organizacijska jedinica
Katedra za nederlandistiku
ECTS bodovi
6
Šifra
46850
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
90
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno odslušati za
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Stjecanje znanja, vještina i kompetencija iz sintaktičkih funkcija dijelova sintagme i jednostavne rečenice te ovladavanje modusima komponiranja surečenica u složene sintaktičke strukture. Razina B1 u CEFR-u.
Sadržaj
 1. Tjedan 1 - 4. Posao, studij i slobodno vrijeme. Gramatika: struktura rečenice (značenje i uporaba veznika, oblikovanje zavisnih i ostalih rečenica), indirektni govor.
 2. Tjedan 1 - 4. Posao, studij i slobodno vrijeme. Gramatika: struktura rečenice (značenje i uporaba veznika, oblikovanje zavisnih i ostalih rečenica), indirektni govor.
 3. Tjedan 1 - 4. Posao, studij i slobodno vrijeme. Gramatika: struktura rečenice (značenje i uporaba veznika, oblikovanje zavisnih i ostalih rečenica), indirektni govor.
 4. Tjedan 1 - 4. Posao, studij i slobodno vrijeme. Gramatika: struktura rečenice (značenje i uporaba veznika, oblikovanje zavisnih i ostalih rečenica), indirektni govor.
 5. Tjedan 5 - 7. Putovanja. Gramatika: različite funkcije oblika zou(den).
 6. Tjedan 5 - 7. Putovanja. Gramatika: različite funkcije oblika zou(den).
 7. Tjedan 5 - 7. Putovanja. Gramatika: različite funkcije oblika zou(den).
 8. Tjedan 8 - 10. Osjećaji. Komunikacija: izraziti suosjećanje i utješiti koga. Gramatika: konstrukcija om te + infinitiv.
 9. Tjedan 8 - 10. Osjećaji. Komunikacija: izraziti suosjećanje i utješiti koga. Gramatika: konstrukcija om te + infinitiv.
 10. Tjedan 8 - 10. Osjećaji. Komunikacija: izraziti suosjećanje i utješiti koga. Gramatika: konstrukcija om te + infinitiv.
 11. Tjedan 11 - 13. Obrazovanje. Komunikacija: tražiti/izraziti mišljenje. Gramatika: djeljivi glagoli.
 12. Tjedan 11 - 13. Obrazovanje. Komunikacija: tražiti/izraziti mišljenje. Gramatika: djeljivi glagoli.
 13. Tjedan 11 - 13. Obrazovanje. Komunikacija: tražiti/izraziti mišljenje. Gramatika: djeljivi glagoli.
 14. Tjedan 14 - 15. Ponavljanje i pripremanje za ispit.
 15. Tjedan 14 - 15. Ponavljanje i pripremanje za ispit.

Ishodi učenja
 1. Upotrijebiti morfološki, sintaktički i semantički ispravne govorene i pismene izraze u skladu s pravilima standardnog nizozemskog jezika na razini B1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. 
 2. Identificirati osnovne fonetske, morfološke i sintaktičke pojavnosti nizozemskoga jezika. 
 3. Koristiti osnovni vokabular potreban za komunikaciju o sljedećim temama i situacijama: posao, studij, vrijeme, mediji. 
 4. Analizirati glavne misli jasnog standardnog razgovora o poznatim temama koje se javljaju na poslu, u školi i u slobodno vrijeme. 
 5. Čitajući shvatiti kratke i srednje kratke tekstove koji su pisani standardnim jezikom i sadrže više frekventne riječi, a mogu biti privatnog, informativnog ili stručnog karaktera. 
 6. Napisati i prezentirati jednostavan, koherentan i kohezivan tekst o poznatoj temi ili temi od osobnog interesa. 
 7. Uključiti se u razgovor o poznatim temama koje su od osobnog interesa ili se odnose na svakodnevni život. 
Metode podučavanja
Aktivan i interaktivan proces učenja jezika pri čemu studenti (uz vodstvo izvornoga govornika) jezik koriste u međusobnoj komunikaciji i uče jedni od drugih, i to pomoću ciljanog jezičnog sadržaja i komunikacijski usmjerenih zadataka. Složenost takvoga jezičnog sadržaja postepeno se nadograđuje: od jednostavnih i svakodnevnih komunikacijskih radnji (koje zahtjevaju jednostavnu i direktnu interakciju o poznatim i svakodnevnim pojavama te odgovaraju razini temeljnoga korisnika A2) prema kontekstu manje svakodnevnih situacija u kojima je riječ o opisima, iskustvima, događajima, snovima, očekivanjima, ambicijama, argumentima i objašnjenjima (na razini samostalnoga korisnika B1), a pri čemu je neposredna pažnja usmjerena upotrebi točnih (gramatičkih) oblika.
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje satova, predaja obveznih zadaća, pismeni i usmeni ispit (čitanje, slušanje, pisanje, vokabular, gramatika).

Obavezna literatura
 1. Help 2: Helpt u mij even?, Ham et al., NCB, 2007.
 2. De regels van het Nederlands, Florijn et al., Wolters-Noordhoff, 1994.
 3. Mulisch, H. Twee vrouwen, Amsterdam, 2002.
Dopunska literatura
 1. Nederlands in actie, de Boer et al., Bussum: Coutinho, 2014.

Obavezan predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar