Naziv
Suvremeni nizozemski jezik IV
Organizacijska jedinica
Katedra za nederlandistiku
ECTS bodovi
6
Šifra
46853
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
90
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Uvježbavanje usvojenog znanja na izvornim tekstovima. Razvijanje kompetencija pismene i usmene komunikacije. Razina B2 u CEFR-u.
Sadržaj
 1. Tjedan 1 - 3. Imigranti u Nizozemskoj. Komunikacija: (ne) slagati se s kime. Gramatika: različite funkcije riječi er. Gramatika De regels van het Nederlands: 1:imperativ.
 2. Tjedan 1 - 3. Imigranti u Nizozemskoj. Komunikacija: (ne) slagati se s kime. Gramatika: različite funkcije riječi er. Gramatika De regels van het Nederlands: 2: povratni glagoli.
 3. Tjedan 1 - 3. Imigranti u Nizozemskoj. Komunikacija: (ne) slagati se s kime. Gramatika: različite funkcije riječi er. Gramatika De regels van het Nederlands: 3: kopulativni glagoli.
 4. Tjedan 4 - 6. Veze i odnosi. Gramatika: odnosne rečenice i odgovarajuće odnosne zamjenice. Gramatika De regels van het Nederlands: 4: djeljivi glagoli.
 5. Tjedan 4 - 6. Veze i odnosi. Gramatika: odnosne rečenice i odgovarajuće odnosne zamjenice. Gramatika De regels van het Nederlands: 5: modalni (pomoćni) glagoli.
 6. Tjedan 4 - 6. Veze i odnosi. Gramatika: odnosne rečenice i odgovarajuće odnosne zamjenice. Gramatika De regels van het Nederlands: 6: glagoli s infinitivom.
 7. Tjedan 7 - 9. Gospodarstvo i ekonomija. Komunikacija: ne moći ili ne htjeti reći što. Gramatika: prepoznavanje i uporaba pasivnih oblika. Gramatika De regels van het Nederlands: 7: sintaksa rečenice s više glagola.
 8. Tjedan 7 - 9. Gospodarstvo i ekonomija. Komunikacija: ne moći ili ne htjeti reći što. Gramatika: prepoznavanje i uporaba pasivnih oblika. Gramatika De regels van het Nederlands: 8: participium praesentis.
 9. Tjedan 7 - 9. Gospodarstvo i ekonomija. Komunikacija: ne moći ili ne htjeti reći što. Gramatika: prepoznavanje i uporaba pasivnih oblika. Gramatika De regels van het Nederlands: 9: konjunktiv.
 10. Tjedan 10 - 13. Umjetnost i književnost. Utvrđivanje stečenih kompetencija, ponavljanje komunikacijskih obrazaca i gramatičkih oblika usvojenih tijekom semestra. Gramatika De regels van het Nederlands: 10: inkoativne konstrukcije; 11: trajne konstrukcije.
 11. Tjedan 10 - 13. Umjetnost i književnost. Utvrđivanje stečenih kompetencija, ponavljanje komunikacijskih obrazaca i gramatičkih oblika usvojenih tijekom semestra. Gramatika De regels van het Nederlands: 12: neodređene zamjenice.
 12. Tjedan 10 - 13. Umjetnost i književnost. Utvrđivanje stečenih kompetencija, ponavljanje komunikacijskih obrazaca i gramatičkih oblika usvojenih tijekom semestra. Gramatika De regels van het Nederlands: 13: povratne i recipročne zamjenice.
 13. Tjedan 10 - 13. Umjetnost i književnost. Utvrđivanje stečenih kompetencija, ponavljanje komunikacijskih obrazaca i gramatičkih oblika usvojenih tijekom semestra. Gramatika De regels van het Nederlands: 14: upitne zamjenice.
 14. Tjedan 14 - 15. Izlaganja studenata. Gramatika De regels van het Nederlands:1:imperativ; 2: povratni glagoli; 3: kopulativni glagoli; 4: djeljivi glagoli; 5: modalni (pomoćni) glagoli; 6: glagoli s infinitivom; 7: sintaksa rečenice s više glagola; 8: participium praesentis; 9: konjunktiv; 10: inkoativne konstrukcije; 11: trajne konstrukcije; 12: neodređene zamjenice; 13: povratne i recipročne zamjenice; 14: upitne zamjenice.
 15. Tjedan 14 - 15. Izlaganja studenata.

Ishodi učenja
 1. Upotrijebiti morfološki, sintaktički i semantički ispravne govorene i pismene izraze u skladu s pravilima standardnog nizozemskog jezika na razini B1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. 
 2. Prepoznati i opisati osnovne fonetske, morfološke i sintaktičke pojavnosti nizozemskoga jezika. 
 3. Usvojiti i koristiti osnovni vokabular potreban za komunikaciju o sljedećim temama i situacijama: imigracija, veze i odnosi, gospodarstvo i ekonomija, umjetnost i književnost, okoliš i energija.
 4. Analizirati i komentirati duže govore i predavanja na standardnome jeziku te pratiti složenu argumentaciju ako je tema barem djelomično poznata te veći dio TV vijesti i programa koji se bave tekućim događajima, kao i dokumentarne i igrane filmove, ako su na jasnom, standardnom jeziku.  
 5. Shvatiti članke i izvještaje koji obrađuju suvremene probleme, a u kojima autor zauzima određena stajališta ili izražava određena mišljenja. 
 6. Analizirati i komentirati stručne tekstove i suvremenu književnu prozu pisanu standardnim jezikom, uz korištenje rječnika po potrebi. 
 7. Napisati esej ili izvještaj na zadanu temu prenoseći informaciju ili navodeći razloge za ili protiv određenog stajališta. 
 8. Održati usmenu prezentaciju na zadanu temu koristeći informacije iz raznih izvora te komunicirati po potrebi s publikom. 
 9. Komunicirati dovoljno tečno i spontano za normalnu interakciju s izvornim govornikom koji govori relativno polako i spreman je po potrebi preformulirati rečenice. 
 10. Održati usmenu prezentaciju na zadanu temu koristeći informacije iz raznih izvora te komunicirati po potrebi s publikom.
 11. Održati usmenu prezentaciju na zadanu temu koristeći informacije iz raznih izvora te komunicirati po potrebi s publikom.
Metode podučavanja
Aktivan i interaktivan proces učenja jezika pri čemu studenti (uz vodstvo izvornoga govornika) jezik koriste u međusobnoj komunikaciji i uče jedni od drugih, i to pomoću ciljanog jezičnog sadržaja i komunikacijski usmjerenih zadataka. Složenost takvoga jezičnog sadržaja postepeno se nadograđuje: od jednostavnih i svakodnevnih komunikacijskih radnji (koje zahtjevaju jednostavnu i direktnu interakciju o poznatim i svakodnevnim pojavama te odgovaraju razini temeljnoga korisnika A2) prema kontekstu manje svakodnevnih situacija u kojima je riječ o opisima, iskustvima, događajima, snovima, očekivanjima, ambicijama, argumentima i objašnjenjima (na razini samostalnoga korisnika B1), a pri čemu je neposredna pažnja usmjerena upotrebi točnih (gramatičkih) oblika.
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje satova, predaja obveznih zadaća, pismeni i usmeni ispit (čitanje, slušanje, pisanje, vokabular, gramatika).

Obavezna literatura
 1. Dumon Tak, M, Help 3 Zal ik u even helpen?, pogl. 1-8 , Utrecht, 1996
 2. Florijn, A.F. e.a., De regels van het Nederlands, 1994, pogl. 16-35, Wolters-Noordhoff;
Dopunska literatura
 1. Nederlands in actie, de Boer et al., Bussum: Coutinho, 2014.

Obavezan predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar